Regionale utviklingsmidler (RUM)

Tilskuddsordningen Regionale utviklingsmidler (RUM) er per 2021 delt opp i fire enkelte tilskuddsordninger, som skal ivareta RUM ordningens fire tema; stedsutvikling, folkehelse, universell utforming og friluftsliv og naturforvaltning.

De fire tilskuddsordninger er:

Prosjekter som har mottatt støtte gjennom RUM og ikke er ferdigstilt skal fortsatt rapportere og anmode om utbetaling gjennom webprotalen for ordningen.

Webportal

Såkalte videreføringsprosjekter, som i RUM automatisk ble overført til neste års søknadsbehandling og gitt prioritet, vil ikke bli videreført. Såfremt prosjektet fortsettes og ønsker støtte fra fylkeskommunen må det søkes om støtte fra den for prosjektet relevante tilskuddsordning for det pågjeldende år. 

Til toppen