Vannmiljøtiltak - Rogaland fylkeskommune

Vannmiljøtiltak

Fylkeskommunens tilskudd til vannmiljøtiltak skal bidra til å bedre miljøtilstanden i de ferskvanns- og kystvannsforekomstene hvor dagens situasjon ikke er god. Tilskuddsordningen skal også bidra til å øke kunnskapen om tilstanden der en ikke vet nok om vannmiljøet, og til overvåking for å følge med på effekten av igangsatte tiltak. Formidlingsprosjekter for å øke kunnskapen og forståelsen om vannmiljø kan også tildeles støtte.

Søknadsfrist: 21. februar 2020
 

Søknadsskjema (XLSX, 67 kB)

Søknad og eventuelle vedlegg sendes til:

E-post: firmapost@rogfk.no,

eller 

Rogaland fylkeskommune
Postboks 130
4001 Stavanger
(merk søknadene med "Tilskudd til vannmiljøtiltak 2019 - andre søknadsomgang"

Hvem kan søke?

Målgruppe for ordningen er vannområder, kommuner, organisasjoner og private tiltakshavere. Det er kommuner og vannområdekoordinator som kan sende inn søknader. Søknader fra organisasjoner og enkeltpersoner skal sendes aktuell kommune, som skal kvalitetssikre søknaden og sende den til fylkeskommunen.

Tilskuddsordningen skal bidra til gjennomføring av Regional plan for vannforvaltning i vannregion Rogaland (2016-2021)

Prioriterte vannforekomster og tiltaksområder i regional plan vil bli prioritert.

Hva kan det søkes om støtte til?

Hovedkriterier for tildeling:

  • Tiltak som bidrar til forbedring av vannkvalitet og økologisk miljøtilstand, i henhold til miljømål i regional plan for vannforvaltning
  • Tiltaksovervåking som bidrar til en systematisk kunnskapsinnhenting i henhold til regionalt overvåkingsprogram
  • Problemkartlegging som bidrar til bedre kunnskap og progresjon i tiltaksgjennomføringen
  • Formidlings- og kunnskapsprosjekter på vannmiljø

Krav til søknaden

 

Søknader som ikke oppfyller kriteriene vil ikke kunne tildeles støtte og ufullstendige søknader kan bli avvist.

Veiledning og sjekklister

Til hjelp for søkere og kommuner er det utarbeidet:

Sjekkliste for søknad om støtte til renseparker (PDF, 260 kB)

Veiledning for utbetalingsanmodninger fra tilskuddsordning for vannmiljøtiltak (PDF, 10 kB)

Til toppen