Tilskudd til vannmiljøtiltak - Rogaland fylkeskommune

Tilskudd til vannmiljøtiltak

Tilskuddsordningen skal bidra til måloppnåelse for regional plan for vannforvaltning (2016-2021), samt en best mulig effektiv og samordnet gjennomføring av tilhørende tiltaksprogram.

Støtten skal også bidra til økt kunnskap om tilstand i vassdrag, kystvann og grunnvann.

Som et særlig tiltak skal tilskuddsordningen også bidra til gjenstøping av gamle gjødselporter.

Søknadsfrist: 21. februar

Søknadsskjema (PDF, 238 kB)

Søknad og eventuelle vedlegg sendes til:

E-post: firmapost@rogfk.no,

eller 

Rogaland fylkeskommune
Postboks 130
4001 Stavanger

Hvem kan søke om tilskudd:

Vannområdeutvalg med sekretariat, kommuner, organisasjoner og private tiltakshavere.

Søknader fra organisasjoner eller enkeltpersoner skal sendes via den aktuelle kommunen

Generelle krav:

 • Prosjekter må gjennomføres i vannregion Rogaland.
 • Aktører som mottar støtte fra Rogaland fylkeskommune må, med unntak for privatpersoner og vannområdeutvalg, være registrert i Brønnøysundregistrene.
 • Praktiske forhold, grunneierinteresser, avklaringer etter annet lovverk, etc. skal være avklart før søknad sendes inn.
 • Prosjektet må kunne fullføres innen tre kalenderår

Ved søknad om støtte til gjenstøping av gjødselporter gjelder følgende:

 • Det kan utbetales kr. 4000 i støtte til gjenstøping av gamle gjødselporter, som utgjør en risiko for avrenning til vann. Søknadsbeløpet gjelder per port, eller maksimalt kr. 8000 per gjødsellager.
 • Kommunen informerer om søknadsordningen til aktuelle grunneiere i forkant, setter tidsfrist for søknad, og sender samlet inn søknad for alle aktuelle private grunneiere.
 • Alle portene i gjødsellageret støpes igjen samtidig.
 • Kommunen må kunne dokumentere i søknad at gjødsellagrene er lokalisert på en slik måte at de utgjør en risiko for avrenning til sårbar vannforekomst.

Eksempler på hva det kan gis tilskudd/støtte til:

 • Tiltak som bidrar til forbedring av vannkvalitet og økologisk miljøtilstand, ihht miljømål gitt i regional plan for vannforvaltning.
 • Tiltaksovervåking som bidrar til en systematisk kunnskapsinnhenting i henhold til regionalt overvåkingsprogram’.
 • Problemkartlegging som bidrar til bedre kunnskap og progresjon i tiltaksgjennomføringen.
 • Formidlings- og kunnskapsprosjekter på vannmiljø.
 • Gjenstøping av gamle gjødselporter.

Det gis ikke tilskudd/støtte til:

 • Allerede gjennomførte prosjekter
 • Ordinær drift. Ordinære driftsutgifter er de utgifter som tilhører den løpende driften i virksomheten.
 • Egne medlemsaktiviteter og vanlig vedlikehold
 • Overvåking og tiltak som kan finansieres eller pålegges gjennom sektorregelverk.

Prioriteringskriterier:

Søknadene vurderes i forhold til følgende kriterier:

 • Tiltak som er beskrevet i tiltaksprogrammet, og som bidrar til måloppnåelse etter vannforskriftens krav, skal prioriteres.
 • Overvåkingsbehov beskrevet i vannregionenes regionale overvåkingsprogram skal prioriteres.
 • Tiltak og overvåking i prioriterte nedbørfelt i regional plan vil prioriteres.

Søknadsprosedyre:

Det er utarbeidet et eget søknadsskjema som skal nyttes for alle søknader. Dette ligger tilgjengelig på www.rogfk.no under Støtte, stipend og priser.

Alle søknader skal kanaliseres gjennom en kommune eller et vannområde. (Dette er praksis som videreføres fra retningslinjene til tidligere tiltakspakker til Jæren vannområde). Dette betyr i praksis at kommunen vil både ha informasjonsansvar og oppfølgingsansvar for søkere innen sin kommune. Kommunens ansvar blir i korte trekk:

 • Informere aktuelle lokale lag, organisasjoner og grunneiere om tilskuddsordningen, og om kriteriene for støtte og utbetaling.
 • Vurdere og kontrollere hver enkelt søknad, og videresende søknader som godkjennes.
 • Følge opp prosjekter/tiltak innenfor sin kommune.
 • Anmode om utbetaling på vegne av søker etter at tiltak er gjennomført.
 • Foreta utbetaling videre til søker.

Generelt gjelder prinsippet om spleiselag for søknader på vannmiljøtiltaksmidler. De fylkeskommunale midlene skal bidra til delfinansiering av prosjektene.

Det er under, gitt prosentsatser som angir maksimalt støtte for det enkelte type prosjekt/tiltak.

Type tiltak

Maksimal prosentsats

Fysiske tiltak som kvalifiserer til støtte etter SMIL-ordningen (eksempelvis renseparker, fangdammer, våtmark, o.l.). Se egen sjekkliste for denne type tiltak på rogfk.no, under økonomisk støtte

15 %

Habitattiltak tilknyttet ikke-anadrome vassdrag

50 %

Tiltaksovervåking / problemkartlegging

50 %

Helhetlige tiltaksplaner

50 %

Kartlegging, utredninger, analyser, o.l.

50 %

Informasjons- og kunnskapsformidling

50 %

Stillinger som er direkte knyttet til tiltaksgjennomføring, utover pålagte tiltak etter gjeldende regelverk

20 %

Andre tiltak som ikke er beskrevet over, men kommer inn under hovedkriteriene for tilskudd beskrevet i del 1

30 %

 • Søknaden må inneholde et realistisk budsjett med finansieringsplan (forventede inntekter og utgifter) og en fyldig beskrivelse av tiltaket.

Vilkår ved tildeling:

 • Prosjektet må gjennomføres i samsvar med søknaden og en eventuell endring eller utsettelse må søkes godkjent av Rogaland fylkeskommune.
 • Det forutsettes at Rogaland fylkeskommune oppgis som finansieringskilde når det blir informert om prosjektet i media, til samarbeidspartnere eller andre. Ved trykt presentasjon av prosjektet (brosjyrer, nettsider, skilt, infotavler mv.) skal Rogaland fylkeskommunes logo vises.
 • Bevilgningen er gyldig i bevilgningsåret og de to påfølgende budsjettårene. Etter utløp av bevilgningsperioden vil tilsagn som ikke er benyttet bli trukket tilbake uten varsel.
 • Tildelt beløp kan avkortes dersom tiltaket ikke er gjennomført som omsøkt.

Forutsetning for tilskudd til overvåkingsprosjekter:

 • All overvåking skal gjennomføres etter metodikk beskrevet i siste utgave av nasjonal overvåkingsveileder / klassifiseringsveileder (vannportalen.no)
 • Resultater fra all overvåking skal vurderes og rapporteres i hht nasjonal klassifiseringsveileder.
 • Resultater skal legges inn i den nasjonale kartdatabasen «vannmiljø». Importmal til vannmiljø skal nyttes.

Utbetalingsprosedyre og krav til rapportering:

 • Tilskudd utbetales som hovedregel etter at tiltaket er gjennomført og etter at fylkeskommunen har mottatt regnskap og rapport. Rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av tiltaket/prosjektet sett i forhold til beskrivelsen i søknaden. Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenliknes med innsendt budsjett.
 • For prosjekter der samlet tilsagn fra fylkeskommunen er større enn kr. 200 000,- forutsettes framlagt revisorgodkjent regnskap i forbindelse med sluttrapportering. Utgifter til dette kan legges inn i prosjektets budsjett. For andre prosjekter holder det med regnskap underskrevet av regnskapssjef/leder eller kasserer i mindre organisasjoner.
 • Kostnaden/verdien av egeninnsats i form dugnadsarbeid settes til kr 250,- per time.
 • Kostnad/verdi av egeninnsats i form av lønnet arbeid settes lik dokumentert timelønn, dog maksimalt kr. 600,- per time. Timelønn dokumenteres med lønnsutskrift signert av overordnede.

Klageadgang:

Etter Forvaltningsloven er vedtak fattet under denne tilskuddsordningen å anse som enkeltvedtak. Søker har derfor rett til å klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak er mottatt.

Til toppen