Miljøtiltak - Rogaland fylkeskommune

Miljøtiltak

Fylkeskommunens tilskudd til miljøtiltak skal bidra til å oppfylle målene i Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning fra 2017 og Regionalplan for energi og klima (2010). 

Søknadsfrist: 15. januar hvert år

Søknadsskjema (PDF, 480 kB)

Hvem kan søke?

Alle kan søke, men kommuner, samt frivillige lag og organisasjoner gis prioritet.

Hva det kan søkes støtte til?

Det kan søkes om støtte til informasjon/formidling, kartlegging/dokumentasjon og fysiske tiltak med klar miljøprofil.

Kriterier for tildeling

  • Regionalt perspektiv
  • Realistisk budsjett
  • Realistisk finansieringsplan
  • Prioritert strategi i en eller flere regionale planer
  • Følger opp nasjonale og regionale miljømål
  • Synergieffekt med andre tiltak
  • Symbolverdi
  • Pilotprosjekt
  • Stor allmenn interesse
  • Samfunnsøkonomisk nytte

Kriteriene er listet i uprioritert rekkefølge. Søknader som treffer flere kriterier vil bli gitt høy prioritet.

Krav til søknaden

Søknad om støtte skjer ved å fylle ut eget søknadsskjema (se høyre marg) og sende dette sammen med evt. vedlegg til Rogaland fylkeskommune.

Tiltaket skal være relevant i forhold til Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning og Regionalplan for energi og klima.

Krav til egenandel

Det kan gis opp til 50 prosent støtte fra Rogaland fylkeskommune til prosjektet/tiltaket.

Politisk behandling

Søknadene behandles av Regional- og kulturutvalget i Rogaland fylkeskommune i løpet av 1. halvår. 

Til toppen