Tilskudd til friluftslivsarbeid

Tilskuddsordningen skal bidra til måloppnåelse og gjennomføringen av handlingsplanen i Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning (Ute i Rogaland) ved å støtte opp om tilrettelegging og skjøtsel av regionalt viktige natur- og friluftslivsområder, motivere til friluftsaktivitet og formidling av friluftslivskunnskap.

Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning har en todelt visjon:

 1. Friluftsliv for alle i hele Rogaland
 2. Naturen tas vare på som grunnlag for liv, utvikling og opplevelse

For å arbeide mot visjonen er det satt opp syv hovedmål:

 1. å sikre god tilgang og miljøvennlig transport til friluftslivsområder.
 2. å utvikle friluftstilbudet for barn, unge og grupper med spesielle behov.
 3. å opprettholde mangfoldet og det totale arealet av naturområder i Rogaland.
 4. å utvikle friluftslivet i nærmiljøet.
 5. å styrke kunnskapen om friluftsliv, jakt og fiske i Rogaland.
 6. å bevare det tradisjonelle friluftslivet og legge til rette fornye friluftslivsaktiviteter.
 7. å sikre sterk, tydelig og kunnskapsbasert naturforvaltning.

Slik søker du

Søknadsfrist: 15. januar

Søknadsskjema (PDF, 148 kB)

Søknad og eventuelle vedlegg sendes til:

E-post: firmapost@rogfk.no,

eller 

Rogaland fylkeskommune
Postboks 130
4001 Stavanger

 • Søknaden må inneholde et realistisk budsjett med finansieringsplan (forventede inntekter og utgifter) og en fyldig beskrivelse av tiltaket.
 • Det gis tilskudd på maks 50% av prosjektets samlede kostnader ved sluttførelse.

Hvem kan søke om tilskudd

Frivillige organisasjoner, friluftsråd og kommuner.

Generelle krav

 • Prosjekter må gjennomføres i Rogaland.
 • Aktører som mottar støtte fra Rogaland fylkeskommune må, med unntak for privatpersoner, være registrert i Brønnøysundregistrene.
 • Tilrettelegging og skjøtsel må gjennomføres i områder registrert som regionalt friluftslivsområde, jevnfør kartlag i temakartportalen, eller tilknyttet regionalt viktig friluftsinfrastruktur, som vandreløyper og sykkelruter.
 • Skilting og merking må gjennomføres i tråd med merkehåndboka og tilhørende skiltmanual.

Eksempler på hva det kan gis tilskudd/støtte til

 • Fysisk tilrettelegging i viktige regionale natur- og friluftslivsområder områder eller tilknyttet regionalt viktige friluftsinfrastruktur som vandreløyper og sykkelruter.
 • Skjøtsel i viktige regionale natur- og friluftslivsområder områder.
 • Prosjekter som skaper fysisk aktivitet og motivere til bruk av regionale natur- og friluftslivsområder områder.
 • Prosjekter som bidra til kunnskapsformidling og kompetanseheving innen friluftsliv og naturforvaltning.

Det gis ikke tilskudd/støtte til

 • Allerede gjennomførte prosjekter
 • Ordinær drift. Ordinære driftsutgifter er de utgifter som tilhører den løpende driften i virksomheten.
 • Egne medlemsaktiviteter og vanlig vedlikehold.

Prioriteringskriterier

Søknadene vurderes i forhold til følgende kriterier:

 • Om prosjektet kan knytes direkte til tiltak i handlingsplanen for Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning.
 • Om prosjektet kan knyttes direkte til satsingsområdene i handlingsplanen for Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning
 • Prosjekter hvor lønnsutgifter utgjør en stor del av omkostningene nedprioriteres.
 • Prosjekter hvor innkjøp av utstyr utgjør en stor del av omkostningene nedprioriteres.

Vilkår ved tildeling

 • Prosjektet må gjennomføres i samsvar med søknaden og en eventuell endring eller utsettelse må søkes godkjent av Rogaland fylkeskommune.
 • Det forutsettes at Rogaland fylkeskommune oppgis som finansieringskilde når det blir informert om prosjektet i media, til samarbeidspartnere eller andre. Ved trykt presentasjon av prosjektet (brosjyrer, nettsider, skilt, infotavler mv.) skal Rogaland fylkeskommunes logo vises.
 • Bevilgningen er gyldig i bevilgningsåret og de to påfølgende budsjettårene. Etter utløp av bevilgningsperioden vil tilsagn som ikke er benyttet bli trukket tilbake uten varsel.
 • Tildelt beløp kan avkortes dersom tiltaket ikke er gjennomført som omsøkt.

Utbetalingsprosedyre og krav til rapportering

 • Tilskudd utbetales som hovedregel etter at tiltaket er gjennomført og etter at fylkeskommunen har mottatt regnskap og rapport. Rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av tiltaket/prosjektet sett i forhold til beskrivelsen i søknaden. Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenliknes med innsendt budsjett.
 • For prosjekter der samlet tilsagn fra fylkeskommunen er større enn kr. 200 000,- forutsettes framlagt revisorgodkjent regnskap i forbindelse med sluttrapportering. Utgifter til dette kan legges inn i prosjektets budsjett. For andre prosjekter holder det med regnskap underskrevet av regnskapssjef/leder eller kasserer i mindre organisasjoner.
 • Kostnaden/verdien av egeninnsats i form dugnadsarbeid settes til kr 250,- per time.
 • Kostnad/verdi av egeninnsats i form av lønnet arbeid settes lik dokumentert timelønn, dog maksimalt kr. 600,- per time. Timelønn dokumenteres med lønnsutskrift signert av overordnede.

Klageadgang

Etter Forvaltningsloven er vedtak fattet under denne tilskuddsordningen å anse som enkeltvedtak. Søker har derfor rett til å klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak er mottatt.

Til toppen