Tilskuddsordning til bredbåndsutbygging - Rogaland fylkeskommune

Tilskuddsordning til bredbåndsutbygging

Bredbåndstilskuddsordningen skal bidra til at alle husstander i Norge får et bredbåndstilbud av god kvalitet. Den offentlige støtteordningen skal finansiere bredbåndsutbygging i områder hvor de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge ut bredbånd.

Tilskuddsordningen fra staten har vært forvaltet av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) i samspill med fylkeskommunene, mens de nye regionene vil overta ansvaret fra 2020.  I tillegg har kommuner og fylkeskommuner bidratt med støttemidler inn i prosjekter.   

Stortinget bevilger hvert år en sum til ordningen gjennom statsbudsjettet som fordeles på hvert fylke ved hjelp av en fordelingsnøkkel basert på de årlige dekningsundersøkelsene Nkom foretar hvert år.

Vi kommer tilbake til ytterligere informasjon om ordningen når rammene blir fordelt i 2020 og ny søknadsrunde lyses ut.

Fordelingen på fylkene for 2019.

Til toppen