Tilskudd til rekruttering og kompetanseheving i landbruket (RK-midlene)

Aktiv jobbing med rekruttering, kompetansebygging og med omdømmet til næringen er avgjørende for å styrke verdiskapingen i landbruket. Nå kan du søke om midler til rekruttering og kompetanse i landbruket i Rogaland.

Økonomisk ramme og prosjektvarighet

 • Ramme: 1,12 mill. kr
 • Maks søknadsbeløp: kr 100 000
 • Støttegrad: inntil 50% av godkjente prosjektkostnader
 • Egeninnsats: Minimum 50% av godkjente prosjektkostnader. Timerate beregnes ut fra 1,2 promille av brutto årslønn, maks kr 800 per time.
 • Prosjektvarighet: inntil 1 år

Hvem kan søke?

 • kommuner
 • lag og organisasjoner i landbruket
 • regnskapslag
 • næringshager og inkubatorer i Sivas programmer
 • landbruksrådgivning
 • naturbruksskoler
 • forskningsinstitusjoner
 • andre samarbeidsorgan og nettverk innenfor landbruket

Søker må være registrert i Enhetsregisteret.

For tilskudd som blir vurdert til å utgjøre statsstøtte i henhold til EØS avtalen artikkel 61(1), vil tilskudd gis i medhold til det alminnelige gruppeunntaket eller som bagatellmessig støtte.

Hva kan det søkes om støtte til?

 • Tiltak som bidrar til omdømmebygging.
 • Synliggjøring av landbruket som karrierevei for ungdom, og økt rekruttering til naturbruk på videregående nivå.
 • Tilrettelegging for etter- og videreutdanning i landbruket.
 • Møtearenaer, fagdager, kurs og studieturer.
 • Tiltak som bidrar til at landbruket er en attraktiv næring for begge kjønn.

Føringene for midlene

Føringer for bruken av midlene er utarbeidet i samarbeid med Innovasjon Norge, Statsforvalteren og landbruket sine organisasjoner. Føringene er forankret i regionalt næringsprogram som er en del av Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland (2019–2022). Regionalt næringsprogram er igjen forankret i fylkeskommunens regionalplan for landbruk og strategi for bioøkonomi.

Vilkår

 • Tilskuddet fra fylkeskommunen skal ha utløsende effekt. Det vil si at prosjektet ikke ville blitt gjennomført uten tilskudd fra fylkeskommunen, eller at det ikke blir gjennomført i ønsket omfang
 • Prosjektet må gjennomføres i samsvar med søknad og godkjent budsjett. Det kan ikke gjøres vesentlige endringer uten godkjenning fra fylkeskommunen.
 • Det skal føres eget regnskap for prosjektet med poster som gjør det mulig å sammenligne regnskapet med godkjent budsjett. Prosjektregnskapet skal inngå i årsregnskapet til søker og revideres etter gjeldende regler som en del av dette.
 • Om prosjektet ikke blir gjennomført som planlagt, kan fylkeskommunen redusere tilskuddet. Fylkeskommunen kan kreve å få tilskuddet betalt tilbake dersom vilkårene blir brutt.
 • Ved omtale av prosjekt/tiltak og resultat forventer fylkeskommunen at fylkeskommunen blir nevnt. Logoen til fylkeskommunen kan lastes ned  her

Hvordan søke?

Søknaden registreres og leveres i www.regionalforvaltning.no i støtteordningen Tilskudd til rekruttering og kompetanseheving i landbruket (RK-midlene).

Ta kontakt med Torhild Haugen, e-post: torhild.haugen@rogfk.no /mobil: 997 12 309 om det trengs hjelp med søknadsportalen.

Søknadsfrist:

Løpende til alle midlene er tildelt

Saksbehandling

Tildeling av støtte skjer ved administrativ saksbehandling i fylkeskommunen Det rapporteres om bruk av midlene i regionalforvaltning.

Til toppen