Tilskudd til regionale tilretteleggingstiltak i landbruket (RT-midlene) 2021

Midlene til regionale tilretteleggingstiltak i landbruket skal legge til rette for regional næringsutvikling med mål om å styrke bærekraftig verdiskaping i landbruket.  

Rogaland fylkeskommune lyser i høst ut 1,3 mill. til regionale tilretteleggingstiltak innen landbruket og landbruksbaserte næringer.

Økonomisk ramme og prosjektvarighet

 • Ramme: kr 1,3 mill. Det er tidligere i 2021 tildelt i overkant av tre mill. kroner.
 • Maks søknadsbeløp: kr 300 000
 • Støttegrad: inntil 50 % av godkjente prosjektkostnader
 • Egeninnsats: minimum 50 % av godkjente prosjektkostnader. Timesats beregnes ut fra 1,2 promille av brutto årslønn, maks. kr 800 per time
 • Prosjektvarighet: inntil 1 år

Hvem kan søke?

 • kommuner
 • lag og organisasjoner i landbruket
 • næringshager og inkubatorer i Sivas program
 • landbruksrådgivning
 • naturbruksskoler
 • forskningsinstitusjoner
 • andre former for samarbeidsorgan og nettverk innenfor landbruket

Søker må være registrert i Enhetsregisteret.

For tilskudd som blir vurdert å utgjøre statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61(1), vil tilskudd gis i medhold av det alminnelige gruppeunntaket eller som bagatellmessig støtte.

Prioritererte satsingsområder:

 • økt bærekraftig matproduksjon
 • økologisk matproduksjon
 • klimasmart landbruk og fornybar energi
 • økt lokal foredling av råvarer fra landbruket (mat og drikke)
 • landbruksbasert reiseliv
 • Inn på tunet (IPT)
 • skogproduksjon og bruk av tre til bygg- og energiformål

Føringer for midlene

Føringer for bruken av midlene er utarbeidet i samarbeid med Innovasjon Norge, Statsforvalteren og landbruket sine organisasjoner. Føringene er forankret i regionalt næringsprogram som er en del av Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland (2019–2022). Regionalt næringsprogram er igjen forankret i fylkeskommunens regionalplan for landbruk og strategi for bioøkonomi.

Mat er også et satsingsområde i fylkeskommunens nye innovasjons- og næringsstrategi.

Vilkår for tildeling av støtte

 • Midlene skal gå til utviklingsarbeid, mobilisering, kompetanseheving, nettverksarbeid, samarbeid og tilrettelegging for næringsutvikling.
 • Tilskuddet fra fylkeskommunen skal ha utløsende effekt. Det vil si at prosjektet ikke ville blitt gjennomført uten støtten fra fylkeskommunen eller i samme omfang.
 • Prosjektet må gjennomføres i samsvar med søknad og godkjent budsjett. Det kan ikke gjøres vesentlige endringer uten godkjenning fra fylkeskommunen.
 • Det skal føres eget regnskap for prosjektet med poster som gjør det mulig å sammenligne regnskapet med godkjent budsjett. Prosjektregnskapet skal inngå i søkers årsregnskap og revideres etter gjeldende regler sammen med dette.
 • Om prosjektet ikke blir gjennomført som planlagt, kan fylkeskommunen redusere tilskuddet. Fylkeskommunen kan kreve å få tilskuddet betalt tilbake dersom vilkårene blir brutt.
 • Ved omtale av prosjektet/tiltaket og resultater forventer fylkeskommunen at fylkeskommunen blir nevnt. Logoen til fylkeskommunen kan lastes ned her

Hvordan søke?

Søknaden registreres og leveres i www.regionalforvaltning.no i støtteordningen Regionale tilretteleggingsmidler i landbruket (RT).

Ta kontakt med Torhild Haugen, e-post: torhild.haugen@rogfk.no / telefon 51 51 69 28 om det trengs hjelp med søknadsportalen. 

Søknadsfrist:

Løpende søknadsfrist ut året, til potten er tom.

Behandling av søknader

Søknadene blir behandlet administrativt i fylkeskommunens næringsseksjon etter innspill fra Statsforvalteren og Innovasjon Norge.

Til toppen