Tilskudd til mentor- og traineeordning for innvandrere

Formålet med tilskuddsordningen er å øke muligheten for inkludering av fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere i arbeidslivet, slik at de kan få bruke sin kompetanse og sine kvalifikasjoner. Virksomheter i privat eller offentlig sektor vil ved å arrangere et mentor- eller traineeprogram få styrket sitt mangfold i bedriften, og de vil få tilført ny kompetanse og nye erfaringer.

Søknadsfrist

Løpende søknadsfrist.

Søknadsskjema

Søknad sendes elektronisk til Rogaland fylkeskommune i www.regionalforvaltning.no

Søker/prosjekteier registrerer seg med egen bruker.

Hvem kan søke om tilskudd?

 • Virksomheter/bedrifter og organisasjoner i offentlig og privat sektor
 • Kommuner
 • Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret

Hva kan det søkes støtte til?

Det gis støtte til mentor- og traineeordninger som tilrettelegger for at fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere inkluderes i arbeidslivet og får brukt sin kompetanse.

Krav til søknaden

 • Søkers forutsetning/kompetanse for å gjennomføre prosjektet
 • Målsetting og begrunnelse i forhold til formålet med tilskuddsordningen
 • Hovedmål, delmål og forventet resultat skal komme tydelig frem
 • Målgruppe/geografisk område
 • Plan for gjennomføring (herunder tiltak, virkemidler og samarbeidspartnere)
 • Mulighet for koordinering med andre organisasjoner
 • Tidsplan for gjennomføringen
 • Budsjett for prosjektet
 • Finansieringsplan
 • Søkers egenandel
 • Mentor- eller traineeordninger som får støtte skal være forankret i virksomhetens ledelse og være en del av plan- og strategiarbeidet
 • Søknaden skal undertegnes av organisasjonens leder eller generalsekretær.
 • Hvilke(t) beløp har søker søkt om fra andre offentlige myndigheter eller andre kilder (hvilke).
 • Dersom virksomheten driver økonomisk aktivitet, skal det redegjøres for dette

Retningslinjer, krav, kriterier og vilkår 

Når får du svar på søknaden?

Inntil ti arbeidsdager fra mottatt søknad.

Rapportering og utbetaling

Tilskuddsmottaker skal rapportere om resultat- og måloppnåelse med hensyn til tilskuddsordningens mål og vurderingskriterier, samt regnskapsrapportering. Dette utføres i regionalforvaltning og vil bli nærmere beskrevet i et tilskuddsbrev.

Innvilget tilskudd vil normalt utgjøre inntil 50% av tilskuddsgrunnlaget. 50 prosent av tilskuddet kan utbetales ved innvilget søknad etter anmodning. De resterende midlene utbetales etter godkjent sluttrapport.

Som egeninnsats godkjennes eget arbeid/egentid, utstyr, og/eller kontantbidrag. Egentid beregnes med en timesats på maks 700 kr per time. Arbeidstimer må dokumenteres med timelister

Til toppen