Regionalt næringsfond

Fondet har kommuner, interkommunale selskap, kommunale utviklingsselskap, regionråd og andre virksomheter med kommunalt eierskap som målgruppe. 

Regionalt næringsfond skal stimulere til næringssatsing i områder som har utfordringer med næringsutvikling.

Søknadsfrist

 Støtteordningen har løpende søknadsfrist. Søknad sendes i www.regionalforvaltning.no

Utfordringsbilde

Hva som kan kjennetegne kommuner og regioner som har utfordringer med næringsutvikling. Her viser vi til noen eksempler:

 • Hjørnesteinsbedrifter avvikler virksomheten eller sentrale bedrifter nedskalerer virksomheten.
 • Varige strukturendringer og befolkningsnedgang
 • Ensidig næringsstruktur som innebærer stor sårbarhet
 • Mangel på næringsutviklingskompetanse i kommune/region
 • Mangel på samarbeid mellom bedrifter og bransjer

Formålet med støtteordningen

Fondets overordnede mål er å være et virkemiddel overfor kommuner og regioner. Fondet skal stimulere til næringssatsing i de områdene i Rogaland som har størst utfordringer med næringsutvikling. Dette kan eksempelvis være:

 • storbyutfordringer (analysearbeid, rekruttering- og kompetansetiltak, ruteutvikling, nettverksarbeid, forsknings- og innovasjonsarbeid mv.)
 • kommuner og områder med ensidig næringsstruktur
 • distriktsutfordringer (inkludering av tilflyttere i kommunen, mindre sårbare næringsmiljø, rekrutterings- og kompetansetiltak, styrke kommunens evne til å gjennomføre utviklingstiltak, samarbeidstiltak mv.)
 • bransjeutfordringer, omstilling og indikatorer knyttet opp mot PANDA - analyse (sysselsettingstiltak, utdanningstiltak, konkurranseutsatte næringer mv.)

Målgruppe

Kommuner, interkommunale selskap, kommunale utviklingsselskap og andre virksomheter med kommunalt eierskap.

 • Søknaden må utvikles i samarbeid med fylkeskommunen

Hva kan finansieres?

Innenfor de prioriterte områdene kan ulike typer prosjekt/tiltak finansieres. Eksempler på prosjekter/tiltak som kan finansieres fremgår nedenfor:

 • Støtte til prosjekter i ulike faser:
  • Forstudier og mulighetsstudier
  • Forprosjekter
  • Hovedprosjekt
 • Andre eksempler på tiltak som kan finansieres:
  • Analysearbeid, rådgivningstjenester, innovasjon, prosess- og organisasjonsinnovasjon, kurs og opplæring, lærings- og samhandlingsarenaer, markedsundersøkelser, lokal mobilisering.

Avgrensing

Tilskuddet fra regionalt næringsfond skal kun dekke kostnader som er nødvendig for å realisere tiltaket. Det er ikke tilstrekkelig at tilskuddet medvirker til å opprettholde et tilbud. Tilskuddsmottakeren skal ikke ha påbegynt arbeidet tilskuddet er ment å dekke, før tilskuddet er innvilget. Det gis ikke støtte til prosjekter som allerede er gjennomført.

Godkjente kostnader

For prosjekter/tiltak som ikke omfattes av statsstøtteregelverket i EØS-avtalen, eller som mottar bagatellmessig støtte, godkjennes i hovedsak disse prosjektkostnadene:

 • Personalkostnader tilknyttet prosjektet
 • Eksterne kostnader/kostnader til bruk av konsulenter
 • Reisekostnader
 • Andre relevante prosjektkostnader
 • Revisjonskostnader

Hva som ikke finansieres

Rogaland fylkeskommune kan ikke bruke midlene til, eller tildele midler til, følgende:

 • Løpende driftskostnader i næringsvirksomheter eller organisasjoner.
 • Kausjon eller annen økonomisk garanti.
 • Direkte eller indirekte investeringer i virksomhetens egenkapital.
 • Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter.
 • Drift av eller investeringer i statlige, fylkeskommunale eller kommunale lovpålagte oppgaver som er utført av fylkeskommunen, kommunen eller andre.
 • Avsetting av midler til uspesifiserte fond hos tilskuddsmottaker.
 • Politikkforberedende midler internt hos eller i regi av den som tildeler tilskuddene.
 • Midler kan ikke tildeles til privatpersoner.

Om søknaden

Krav til søknaden

Søknaden skal leveres via www.regionalforvaltning.no

Regionale planer og strategier

Prosjekter som mottar støtte fra denne støtteordningen, må kunne forankres i nærings- og innovasjonsstrategien som fylkestinget har vedtatt.

Prosjekter som mottar støtte kan også forankres i regionalplanene for Jæren, Dalane, Ryfylke og Haugalandet.

Nødvendige opplysninger (må oppgis eller beskrives i alle søknader)

 • Opplysninger om søker:
  • Den ansvarlige prosjekteierens navn og organisasjonsnummer.
  • Hvem som er kontaktperson.
 • Økonomi:
  • Hvilket tilskuddsbeløp det søkes om.
  • Budsjett med finansieringsplan, herunder kostnadene til prosjektet..
  • Om søker på søknadstidspunktet har mottatt annen offentlig støtte det inneværende år og de to siste regnskapsårene, jf. reglene om offentlig støtte.
 • Beskrivelse av tiltaket og forventede resultater:
  • Tiltaket det må søkes om tilskudd til, herunder mål og målgruppe.
  • Fremdriftsplanen for aktiviteter.
  • Organisering av tiltaket, herunder eventuelle samarbeidspartnere og hvilke roller de skal ha.
  • Om tiltaket har forankring i kommunale eller fylkeskommunale planer.
  • Resultatene søker forventer å oppnå ved avslutningen av tiltaket.
  • Forventede, langsiktige effekter av tiltaket etter at det er avsluttet.
  • Hvor prosjektet skal gjennomføres.

I tillegg skal søknaden opplyse om andre forhold som søkeren bør forstå er viktig for vurdering av søknaden. Rogaland fylkeskommune forbeholder seg retten til å diskutere søknaden med andre offentlige virkemiddelaktører der hvor dette er relevant for søknadsbehandlingen, for eksempel Innovasjon Norge, Siva og Norges forskningsråd.

Støttenivå

Rogaland fylkeskommunen vil kunne dekke inntil 50% av godkjente kostnader.

Søknadsbeløp

Det kan søkes om maks kr 250 000 per søker per år.

Behandling av søknad

Regional- og kulturutvalget er fondsstyre. Fondsstyret treffer sine avgjørelser etter innstilling fra fylkesrådmannen.

Søknader på inntil kr 100 000 behandles administrativt.

Tildelingskriterier

I vurderingen av søknader om tilskudd vil det legges vekt på følgende kriterier:

 • Prosjektet/tiltaket må være i tråd med formålet for tilskuddsordningen. Prosjektet/tiltaket skal også være i tråd med satsinger i aktuelle regionale planer og strategier
 • Tiltaket skal ikke rettes mot enkeltbedrifter, men nå flere bedrifter samtidig
 • Tilskuddet skal ha utløsende effekt for at prosjektet eller tiltaket kan gjennomføres.
 • Prosjektet/tiltaket skal lede fram til et bestemt og målbart resultat og være tidsbegrenset.
 • Prosjektet/tiltaket må være av god kvalitet og være gjennomførbart.
 • Det gis kun ett tilskudd til samme prosjekt per år.
Til toppen