Regionalt forskningsfond Rogaland - Rogaland fylkeskommune

Regionalt forskningsfond Rogaland

Klikk for stort bilde 

Regionalt forskningsfond Rogaland (RFF Rogaland) er et av totalt 11 regionale forskningsfond i landet.

Utlysing av prosjektmidler fra RFF Rogaland skal bidra til å forsterke regionen sine konkurransefortrinn i samsvar med regionale planer og strategier. RFF Rogaland skal støtte opp om næringslivets behov og rette seg mot kunnskapsområder som utnytter og forsterker regionen sine konkurransefortrinn. Utlysingene skal legge til rette for mer kunnskapsbasert innovasjon i næringslivet samt i offentlig sektor, og bidra til å bygge opp relevant kunnskap i forskingsmiljø.

RFF Rogaland skal som hovedregel lyse ut midler til kvalifiseringsprosjekt og hovedprosjekt.

Kvalifiseringsprosjektene skal mobilisere til økt FoU-innsats i privat og offentlig sektor og bidra til å styrke forskning og innovasjon i regionen. Prosjektene skal ha et tydelig definert innovasjons- og forskingsinnhold, og gjennom samarbeid med en FoU-partner gi søkerne kompetanse til å kunne søke om støtte fra relevante ordninger regionalt, nasjonalt eller internasjonalt (som Forskningsrådet, Innovasjon Norge og utlysninger fra EU).

Hovedprosjekt skal gi innovasjon og økt verdiskaping hos bedrifter og kommunal virksomhet (kommuner, IKS-er og andre kommunale virksomheter, frivillige organisasjoner).

Utlysingene til RFF Rogaland vil stille krav til at det som blir utviklet i prosjektet er bærekraftig eller at prosjektet i seg selv bidrar til bærekraftige løsninger.

Prioriterte satsinger 2020-2023 (vedtatt av fylkestinget 15.06.2020):

  • Bioøkonomi og matproduksjon
  • Teknologiutvikling som bidrar til redusert klimaavtrykk
  • Innovasjon i offentlig sektor

Styret vil vedta handlingsprogram, utlysninger for 2021 og prioriteringer i september.

RFF Rogaland skal være utfyllende i forhold til andre virkemidler og samarbeide nært med andre virkemiddelaktører som Innovasjon Norge, Forskingsrådet og Horisont Europa, og fremstå mest mulig komplementære til disse aktørene sine ordninger.

Se link til hjemmeside til fondet for mer informasjon: https://www.regionaleforskningsfond.no/rogaland/

Til toppen