Retningslinjer for bedriftsintern opplæring i Rogaland.

Søknader kan leveres fortløpende og må sendes inn via Regional forvaltning. Her finner du retningslinjer og kriterier for søknaden.  

Formål

Ved endrings- og utviklingsbehov kan virksomheter få tilskudd til opplæring av egne ansatte for å unngå oppsigelser. Tilskudd til bedriftsintern opplæring skal bidra til å styrke kompetansen til ansatte i bedrifter som har omstillingsbehov, og som på bakgrunn av disse må foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon eller etablere seg på nye markeder.

Hvem kan få støtte og hvem kan søke?

Små- og mellomstore bedrifter (under 250 ansatte) som oppfyller formålet med ordningen og som har ansatte i Rogaland

Økonomisk ramme for ordningen

Tilskuddsordningen Bedriftsintern opplæring har en økonomisk ramme på cirka 30 millioner kroner i 2021

Støttesatser

Maksimal støtte er på 400 000 kroner

Støttebeløp vil bli vurdert ut ifra antall ansatte som deltar i opplæringen og med en maksimal sats på 40 000 kroner per ansatt.

Hva kan det søkes om støtte til?

Utgifter til kurs og kursmateriell, reiseutgifter, lønnsutgifter til deltakerne, rådgivningstjenester og veiledningstjenester.

Krav til kompetansetiltaket

Opplæringen kan være en del av en større utviklingsprosess, men det er bare konkrete opplæringsaktiviteter som blir støttet av BIO-midlene. Aktiviteter knyttet til planlegging av opplæringsaktiviteter, interne kartleggingsprosesser, gruppearbeid, workshop, konsulentbistand og lignende skal ikke være med i kostnadsgrunnlaget

 • Tilskuddet skal bidra til å styrke kompetansen til virksomhetens ansatte.
 • Det blir bare gitt tilskudd til opplæring som kommer i tillegg til bedriften sin ordinære opplæring.
 • Søknaden må omfatte et opplæringstiltak knyttet til omstilling av bedriften.
 • Virksomhetens plan for omstilling må inneholde en opplæringsplan som beskriver de konkrete opplæringsaktivitetene som planlegges, og som er knyttet til den konkrete omstillingen som skal gjennomføres. Antall ansatte som skal delta i opplæringen, tidsrom for opplæringen, navn på kompetansetilbyder som skal gjennomføre opplæringen, og kostnader knyttet til opplæringen må fremkomme i søknaden.
 • Søker må samarbeide med ekstern kompetansetilbyder
 • Utgifter til opplæring skal utgjøre minst 1/3 av støtteberettiget beløp

Prioriteringskriterier

 • Det er en fordel at søknaden kan vise til kobling mellom prosjektets/ tiltakets tema og FNs bærekraftmål. Vi imøteser gjerne prosjekter som legger til rette for det grønne skiftet, sirkulærøkonomi, digitalisering av næringslivet, men det er ikke et krav.
 • Det tas hensyn til bedriftens betydning i sitt lokalsamfunn.
 • Virksomhetens plan for omstilling, og om det er sannsynliggjort at bedriften vil klare å gjennomføre planen vil bli vektlagt.

Øvrige vilkår

 • Søknaden må være forankret i fylkeskommunens nærings- og innovasjonsstrategi, se her
 • Bedrifter med ansatte i jobb og/eller med ansatte som er permitterte kan søke. 
 • Det gis bare tilskudd til gjennomføring av opplæring av egne ansatte.
 • Opplæringstiltaket kan vare inntil 26 uker.
 • Siste års regnskap må legges ved søknaden. Bedrifter som kan være i økonomiske vanskeligheter vil bli vurdert for ikke å være støtteberettiget.
 • Fylkeskommunen støtter inntil 70 prosent av totale kostnader.
 • Støtten gis som bagatellmessig støtte i medhold av kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013 av 18. desember 2013, publisert i EU-tidende 24. desember 2013, s. 1-8, jf. Forskrift av 14. november 2008 nr. 1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for enkelte former for offentlig støtte. For å motta bagatellmessig støtte kreves det at støttemottaker ikke har mottatt mer enn 200 000 euro over en periode på tre regnskapsår (100 000 euro innenfor transportsektoren), jf. Forordningens artikkel 3, annet punkt. Det er søkers plikt å ha kontroll over at samlet offentlig støtte gitt som bagatellmessig støtte til bedriften ikke overstiger grensebeløpet for en 3-års periode. 
 • Egeninnsats/timesats kan ikke overskride 450 kroner per time

Hva er ikke en del av denne støtteordningen?

 • Det gis ikke støtte til bedriftens ordinære opplæring
 • Det kan ikke gis flere tilskudd til det samme opplæringsprosjektet.
 • Det blir ikke gitt tilskudd om opplæringen er obligatorisk for at tilsatte skal oppfylle fastsatte nasjonale krav.
 • Det gis ikke støtte til forretningsutvikling f.eks. innen salg, markedsføring, prosjektledelse, organisasjonsutvikling.
 • Det gis ikke støtte til oppstartsbedrifter
 • Det gis ikke støtte til varig utstyr.
 • Eventuelle kostnader med søknadsskriving kan ikke inngå som del av prosjektkostnadene.

Hvordan søke? 

Søknaden sendes via www.regionalforvaltning.no

Ikke-kommersielle aktører/medlemsorganisasjoner (næringsforeninger, sentrumsforeninger, eventuelt andre) kan stå som søker dersom flere bedrifter inngår i opplæringstiltaket det søkes om støtte til. Bedriftene må i tilfelle navngis i søknaden.

Utbetaling og rapportering  

Etter gjennomført prosjekt må tilskuddsmottaker sende en sluttrapport som beskriver gjennomføringen av prosjekt med resultater og måloppnåelse i samsvar med godkjent søknad.  Det skal føres et særskilt prosjektregnskap for tiltaket som skal godkjennes av autorisert revisor/regnskapsfirma, og det skal fremlegges dokumentasjon på gjennomført opplæring. 50 prosent av tilskuddet kan utbetales ved innvilget søknad etter anmodning. De resterende midlene utbetales etter godkjent sluttrapport.  

Til toppen