Retningslinjer, Bedriftsintern opplæring (BIO) 2020 - Rogaland fylkeskommune

Retningslinjer, Bedriftsintern opplæring (BIO) 2020

Søknader kan leveres fortløpende og må sendes inn via Regional forvaltning. Her finner du retningslinjer og kriterium for søknaden.  

Formål

Ved endrings- og utviklingsbehov kan virksomheter få tilskudd til opplæring av egne ansatte for å unngå oppsigelser. Tilskudd til bedriftsintern opplæring skal bidra til å motvirke utestenging fra arbeidslivet ved å styrke kompetansen til ansatte i bedrifter som har omstillingsbehov, og som på bakgrunn av disse må foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon eller etablere seg på nye markeder.

Hvem kan søke?

Private bedrifter med omstillingsbehov som og som ønsker kompetansetilførsel for å videreutvikle sin bedrift.

Økonomisk ramme: kr 16,7 mill.

Den økonomiske rammen fordeles slik:

 1. 50 prosent av den økonomiske rammen tildeles prosjekt i små bedrifter (færre enn 50 ansatte) innen bransjene: reiseliv, kulturnæringer og småskalamatprodusenter, mat- og restaurantbransjen samt service- og handelsnæringene.
 2. 50 prosent av den økonomiske rammen tildeles prosjekt i små- og mellomstore bedrifter (færre enn 250 ansatte) i alle bransjer.

Hva kan det søkes støtte til?

Utgifter til: kurs, reiseutgifter, lønnsutgifter til deltakerne, materiell og utstyr knyttet til kurs, rådgivningstjenester og veiledningstjenester mv. Det gis ikke støtte til varig utstyr.

Vi vil i nær kommunikasjon med målgruppen vurdere hvilke typer støtte det er behov for som følge av koronaepidemien.

Midlene tildeles etter vurdering av blant annet:

 • Tilskuddet skal bidra til å styrke kompetansen til virksomhetens ansatte.
 • Søknaden må omfatte et opplæringstiltak knyttet til omstilling av bedriften
 • Virksomhetens plan for omstilling og om det er sannsynliggjort at bedriften vil klare å gjennomføre planen. Siste års regnskap legges ved søknaden.
 • Søker må samarbeide med ekstern kompetansetilbyder
 • Det tas hensyn til bedriftens betydning i sitt lokalsamfunn.
 • Fylkeskommunen støtter normalt inntil 50 - 80 prosent av totale kostnader, men det vil gjøres en individuell vurdering for hver søknad.
 • Det kan ikke gis flere tilskudd til det samme opplæringsprosjektet.
 • Det blir bare gitt tilskudd til opplæring som kommer i tillegg til bedriften sin ordinære opplæring.
 • Det blir ikke gitt tilskudd om opplæringen er obligatorisk for at tilsatte skal oppfylle fastsatte nasjonale krav.
 • Det gis bare tilskudd til gjennomføring av opplæring av egne ansatte.
 • Ordningen gjelder for både helt og delvis permitterte arbeidstakere samt ansatte i jobb med omstillingsbehov i samsvar med bedriftens omstillingsbehov.
 • Det er en fordel at søknaden kan vise til kobling mellom prosjektets/ tiltakets tema og FNs bærekraftmål. Vi imøteser gjerne prosjekter som legger til rette for det grønne skiftet, sirkulærøkonomi, digitalisering av næringslivet, men det er ikke et krav.

Varighet

Opplæringstiden for hver deltaker kan vare opptil 26 uker.

Maks støttebeløp: kr 400 000

Søknadsfrist

Løpende.
Søknaden må være sendt innen 30. november 2020 for behandling i 2020.

Søknad sendes i www.regionalforvaltning.no

Retningslinjene revidert i fylkestinget 16. juni 2020.

NB! Retningslinjene for Bedriftsintern opplæring kan bli endret gjennom året grunnet koronaepidemien.

Kriterium for søknaden

Basert på retningslinjene over følger her et skjema som vil være nyttig i søknadsprosessen. Tilsvarende skjema vil bli brukt for vurdering av søknader til BIO-programmet 2020. Søknadene må innfri alle kravene for å få støtte.

Kriterium for vurdering av søknader til BIO-programmet
Kriterium for støtte er gode svar på følgende spørsmål: Vurdering basert på svar i søknaden Poeng: 1 = ok, 0 = ikke ok
Har virksomheten kritisk lav aktivitet som følge av Covid-19 viruset eller er kritisk lav aktivitet ventet i nærmeste framtid?
Skal midlene nyttes til ekstraordinær opplæring av arbeidstaker/-e i forbindelse med omstillingsprosesser og/eller tilpassing til nye markedssituasjoner?
Er det tydelig samsvar mellom tema for opplæringa og målet for omstilling/tilpassing?
Har tiltaket betydning for videre utvikling av bedriften?
Er bedriften som søker, og eventuelt andre bedrifter som skal delta i opplæringa, alle private?
Går opplæringa utelukkende til arbeidstakere som har arbeidssted i Rogaland?
Hvilken kronesum vil tilskuddet utgjøre per kursdeltaker, og synes denne summen å være effektiv bruk av midlene?
Om flere bedrifter er involverte i samme søknad, vil dette være til nytte for alle?
Er behovet for kompetanseheving godt grunngitt?
Er egeninnsatsen godt definert, og er den tilstrekkelig stor i forhold til retningslinjene.
Er aktivitetene som tilskuddet skal dekke knyttet til gjennomføring av opplæringa?
Er det svart godt på alle spørsmål i søknaden?
Er kursholder / opplæringsansvarlig godt kvalifisert til oppgaven?
Vil opplæringa fremme bærekraft?      
Har bedriften stor strategisk betydning for sysselsetting og lokalsamfunn?
Er bedriften i en prioritert kategori? Bransje/antall ansatte?
Kommer opplæringstiltaket i tillegg til bedriften sin ordinære opplæring.
Er det knyttet bindingstid til opplæringen eller er opplæringen obligatorisk for at ansatte skal oppfylle nasjonale krav?
Kan tiltaket/prosjektet vise en kobling til FN sine bærekraftmål? (ingen krav, men svar gjerne)
Vil prosjektet/tiltaket legge til rette for det grønne skiftet, sirkulærøkonomi eller digitalisering av næringslivet? (Ingen krav, men svar gjerne)

Konkretisering av vilkårene

 1. Det valgte opplæringstiltaket må være konkret beskrevet med målsetninger, budsjett, beskrivelse av aktiviteter med tidsplan for gjennomføring av aktivitetene, hvem som skal delta/hvem tiltaket er for i bedriften og hvem som er ansvarlig for gjennomføring av tiltaket i bedriften. Tiltaket må være konkretisert og søknaden være skrevet slik at den har tilstrekkelig informasjon til at saksbehandler forstår tiltaket og tilstrekkelig informasjon til å kunne behandle søknaden. 
 2. Små bedrifter defineres som inntil 50 ansatte og en årlig omsetning eller en samlet årlig balanse på inntil 10 millioner euro. Mellomstore bedrifter er bedrifter med 50-250 ansatte og en årlig omsetning inntil 50 millioner euro eller en årlig samlet balanse på inntil 43 millioner euro. Egne AS i datterselskap kan søker dersom andre vilkår er oppfylt.
 3. Bedrifter kan søke sammen om et felles kompetansetiltak. En av bedriftene må da stå som ansvarlig søker på vegne av fellesskapet.
 4. Det kan anmodes om delutbetaling på inntil 50% av prosjektkostnadene når det foreligger en avtale om opplæringstiltaket mellom tilbyder og søker.
Til toppen