Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner

Gjennom tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner post 72 skal vesentlige deler av Norges tekniske og industrielle historie bevares. 

Søknadsfrist 1. november 2020

Søknadsskjema (XLSX, 112 kB)

For tilskuddsåret 2021 sendes søknaden til firmapost@rogfk.no

Hvem kan søke?

Ikke-statlige eiere og forvaltere av tekniske og industrielle kulturminner.

Hva kan du søke støtte til?

Midlene skal fordeles etter søknad om tilskudd til konkrete tiltak innen

 • Sikring
 • Istandsetting
 • Vedlikehold
 • Kulturminne- og tilstandsregistrering
 • Dokumentasjon
 • Mulighetsstudier

Krav til søknad

Detaljert informasjon om tilskuddsordningen finner du på søknadsskjemaet. Det må søkes om støtte før arbeidet settes i gang. Allerede igangsatte eller avsluttede tiltak kan ikke påregne støtte. Husk obligatoriske vedlegg som bilder og kostnadsoverslag. Eventuelle tillatelser etter plan- og bygningsloven og vedlegg som dokumenterer tilstanden bør også vedlegges. Beskriv objektets tilstand og tiltakene som skal gjøres, og begrunn hvorfor tiltakene er nødvendig. I de tilfellene hvor det er flere eiere, må søknaden være godkjent av alle, enten med signert fullmakt eller ved at søknaden er signert alle eiere.

Før du søker må du sette deg inn i tilskuddsordningens retningslinjer. Disse finner du til høyre på siden.

Utbetaling av et eventuelt tilskudd skjer etterskuddsvis, etter at arbeidene er utført og dokumentert. Anmodning om utbetaling av tilskudd, med rapportering av gjennomførte tiltak.

Prioriteringer ved fordeling av tilskudd

Ved fordeling skal opprettholdelse av tilstandsgrad og ivaretakelse av opparbeidet kompetanse (FDV-stillinger) ved de 15 prioriterte anleggene prioriteres.  Inntil det foreligger en ny verneplan eller bevaringsstrategi for tekniske og industrielle kulturminner, skal følgende deretter prioriteres:

 • Tekniske og industrielle anlegg som har bevart produksjonslinje, maskineri eller teknisk infrastruktur
 • Småindustri, håndverksbedrifter og verksteder, samt mellomstor industri, i henhold til Riksantikvarens fredningsstrategi frem mot 2020
 • Helhetlige tekniske og industrielle miljøer med grunnlag for forskning, formidling og tilgjengeliggjøring
 • Tekniske og industrielle anlegg som er sikret vern gjennom vedtak etter PBL og som har godt lokalt/regionalt engasjement og medfinansiering.
 • Bygg og anlegg som har et formelt vern etter kulturminneloven eller plan- og bygningsloven skal prioriteres. Unntatt fra dette er rullende og flyvende materiell.

Disse postene skal ikke prioriteres ved tilskudd:

 • Museal drift og/eller virksomhet.
 • Forsikring
 • Telefon/internett
 • Husleie
 • Kommunale skatter, avgifter og renovasjon
 • Snørydding, klipping av gress og annen ordinær utomhus skjøtsel
 • Oppvarming i publikumsareal utover frostsikring
 • Vakthold
 • Museal virksomhet og formidling
 • Drivstoff, drift og vedlikehold av biler og større verktøy

Riksantikvarens veileder

Til toppen