Tilskudd til ruiner og anlegg fra middelalderen

Tilskudd til konservering av ruiner og anlegg fra middelalderen post 73 skal bidra til tilstrekkelig vedlikehold, oppdaterte planer for skjøtsel, vedlikehold og overvåking, at det foreligger oppdatert dokumentasjon, tilgjengelighet for besøkende og/eller at det er knyttet oppdatert og informasjon til stedet, og at det finnes oppdatert kompetanse på konservering og murskjøtsel i regionen. 

Søknadsfrist 1. november 2020

Søknadsskjema (XLSX, 52 kB)

For tilskuddsåret 2021 sendes søknaden til firmapost@rogfk.no

Hvem kan søke?

Eiere og forvaltere av ruiner og anlegg fra middelalderen (før 1537). Tilskuddsordningen er knyttet til bevaringsprogrammet for ruiner.

Hva kan du søke støtte til?

Tilskudd innen:

  • Konservering
  • Dokumentasjon
  • Skjøtsel/vedlikehold/overvåking
  • Formidling
  • Kompetanseutvikling

Krav til søknad

Detaljert informasjon om tilskuddsordningen finner du på søknadsskjemaet. Det må søkes om støtte før arbeidet settes i gang. Allerede igangsatte eller avsluttede tiltak kan ikke påregne støtte. Husk obligatoriske vedlegg som bilder og kostnadsoverslag. Eventuelle tillatelser etter plan- og bygningsloven og vedlegg som dokumenterer tilstanden bør også vedlegges. Beskriv objektets tilstand og tiltakene som skal gjøres, og begrunn hvorfor tiltakene er nødvendig. I de tilfellene hvor det er flere eiere, må søknaden være godkjent av alle, enten med signert fullmakt eller ved at søknaden er signert alle eiere.

Før du søker må du sette deg inn i tilskuddsordningens retningslinjer. Disse finner du til høyre på siden.

Utbetaling av et eventuelt tilskudd skjer etterskuddsvis, etter at arbeidene er utført og dokumentert. Anmodning om utbetaling av tilskudd, med rapportering av gjennomførte tiltak.

Prioritering ved fordeling av tilskudd

Bevaring og konservering av middelalderruiner er ofte langsiktige og krevende prosjekter. Det er derfor viktig at forvaltningen ved fordeling av tilskudd prioriterer konserveringer som allerede er igangsatt. Det er også nødvendig å opprettholde kompetanse på konservering og skjøtsel av mur, og ved fordeling må forvaltningen derfor også legge til rette for prosjekter som sikrer kompetansen i alle fylker med middelalderruiner. Regionalforvaltningen fordeler tilskudd etter søknad fra eiere av middelalderruiner.

Riksantikvarens veileder

Til toppen