Tilskudd til fredede bygg og anlegg

Eier du en fredet bygning, et anlegg eller en bygning innenfor et fredet kulturmiljø fra perioden etter 1537, kan du få midler fra statsbudsjettet til å dekke deler av merkostnadene som følger av fredningen.

Formålet med tilskuddsordningen er å dekke hele, eller deler av den merkostnaden som skyldes vilkår satt av kulturminneforvaltningen.

Søknadsfrist: 1. november hvert år.

Info om søknadsløsningen DIGISAK

Riksantikvaren har utarbeidet en felles søknadsløsning som skal fungere for hele landet; Digisak.

Rogaland er pilotfylke i søknadsrunden for 2020. Det betyr at alle som søker om midler til antikvarisk restaurering, må benytte denne søknadsportalen. Søker logger seg inn med Min ID.

I Digisak er det og mulig for søker å gi fullmakt til at fylkeskommunen kan starte dispensasjonsbehandling parallelt med tilskuddsbehandlingen. Søker trenger da ikke søke om dispensasjon i tillegg. Huk av boksen for fullmakt til dispensasjon i søknadsskjemaet hvis det er aktuelt.

Vi gjør oppmerksom på at Digisak skal erstatte nåværende søknadsskjema. All videre behandling av søknader, rapportering og anmodning om utbetaling vil foregå via Digisak.  

Søknadsskjema

NB! Lenken fungerer ikke i Internett Explorer. Eventuelt kopier lenken og lim inn i annen nettleser, f.eks Chrome, Firefox eller Safari. 

Hvem kan søke?

Tilskuddene kan bare gis til private eiere, herunder private stiftelser, foreninger/organisasjoner/sameie, frivillige organisasjoner eller lignende, samt til bygninger som er eid av museer og som står på sitt opprinnelige sted.

Hva kan det søkes om støtte til?

Det kan søkes om tilskudd til fredete bygninger/anlegg og kulturmiljø som ikke er automatisk fredet, det vil si at de er fra perioden 1537 til vår tid. Søker kan få tilskudd til hele, eller deler av merkostnadene som skyldes vilkår satt av kulturminneforvaltningen. Tiltakene som er støtteberettiget er blant annet restaurering av originale bygningsdeler, reparasjon av skader på kledning, tak og konstruksjon, samt utskiftning av bygningselementer som ikke lar seg reparere.

Krav til søknaden

Utfylt søknadsskjema om tilskudd til fredete bygg og anlegg skal inneholde obligatoriske vedlegg. Andre vedlegg kan legges til ved behov. Ufullstendige søknader kan ikke regne med å bli vurdert.

Det må søkes om tilskudd før arbeidet settes i gang. Allerede igangsatte arbeider, eller avsluttede tiltak kan ikke påregne støtte. Beskriv objektets tilstand og tiltakene som skal gjøres og begrunn hvorfor tiltakene er nødvendig.

For større prosjekter som skal gå over flere år må det redegjøres for fremdriftsplan. Kostnadsoverslaget fra bygningskyndig må spesifiseres etter arbeider tenkt utført per år.

Søker plikter å gjøre seg kjent med retningslinjer og vilkår for tilskudd.

Vi gjør oppmerksom på at søknad om tilskudd og melding om tilsagn ikke må forveksles med dispensasjonssøknader og – vedtak. Det må søkes særskilt om dispensasjon for alle tiltak som kreves dispensasjon fra fredningsbestemmelsene. Det bør søkes om dispensasjon i god tid før det sendes søknad om tilskudd. Dispensasjonsvedtaket må foreligge før tiltaket settes i gang.

Les mer på Riksantikvarens sider om tilskudd.

Fylkeskommunens rolle

Fylkeskommunen tar imot og prioriterer søknadene og formidler dem videre til Riksantikvaren. På bakgrunn av innsendte søknader, får fylkeskommunen en sum fra Riksantikvaren til fordeling. Melding om tilskudd til den enkelte søker blir gitt av fylkeskommunen.

Til toppen