Tilskudd til brannsikring av tette trehusmiljø

Tilskudd til brannsikring av tette trehusområder post 73 skal bidra til den nasjonale målsettingen om at «branner med tap av uerstattelige nasjonale kulturverdier ikke forekommer». 

Søknadsfrist utvidet til 1. desember 2020

Søknadsskjema (XLSX, 49 kB)

For tilskuddsåret 2021 sendes søknaden til firmapost@rogfk.no

Hvem kan søke?

Kommuner kan søke, på vegne av private eiere og forvaltere av bygg i utvalgte tette trehusmiljø. Det er Riksantikvaren som definerer hvilke områder dette gjelder

Hva kan du søke støtte til?

Midlene fordeles etter søknad innenfor følgende hovedkategorier:

 • Oppdage brann
 • Hindre spredning av brann
 • Enkel slukking
 • Utarbeide brannsikringsplan

Krav til søknad

Detaljert informasjon om tilskuddsordningen finner du på søknadsskjemaet. Det må søkes om støtte før arbeidet settes i gang. Allerede igangsatte eller avsluttede tiltak kan ikke påregne støtte. Husk obligatoriske vedlegg som bilder og kostnadsoverslag. Eventuelle tillatelser etter plan- og bygningsloven og vedlegg som dokumenterer tilstanden bør også vedlegges. Beskriv objektets tilstand og tiltakene som skal gjøres, og begrunn hvorfor tiltakene er nødvendig. I de tilfellene hvor det er flere eiere, må søknaden være godkjent av alle, enten med signert fullmakt eller ved at søknaden er signert alle eiere.

Før du søker må du sette deg inn i tilskuddsordningens retningslinjer. Disse finner du til høyre på siden.

Utbetaling av et eventuelt tilskudd skjer etterskuddsvis, etter at arbeidene er utført og dokumentert. Anmodning om utbetaling av tilskudd, med rapportering av gjennomførte tiltak.

Prioriteringer ved fordeling av tilskudd

Ved fordeling av tilskudd skal følgende prioriteringer legges til grunn:

 • Den antikvariske verdien til de definerte tette trehusområdene
 • Områdenes risiko
 • Områdenes tilgjengelighet og avstand til brannvesen
 • Områdenes risiko for brannspredning
 • Områdenes TG (basert på indikatorene for måloppnåelse
 • De omsøkte tiltakenes effekt
 • Oppdage brann
 • Hindre spredning
 • Enkel slukking, særlig for beboere der det er langt til brannvesen

Prosjekter der det prøves ut nye metoder som har overføringsverdi til andre områder bør prioriteres.

Tiltak det normalt ikke gis tilskudd til:

 • Tiltak som eierne er pålagt å ivareta som kontroller og utbedring av elektriske anlegg og piper og ildsteder
 • Utstyr for brannvesenet som er et kommunalt ansvar
 • Brannsikker søppelhåndtering som er et kommunalt ansvar

Riksantikvarens veileder

Til toppen