Tilskudd til universell utforming

Tilskuddsordningen skal bidra til at universell utforming legges til grunn ved all offentlig planlegging og utforming av offentlig og privat tjenesteyting, produkter og omgivelser, og innebærer en utforming for alle brukere, som et led i oppfølgning og gjennomføring av Fylkesdelplan for Universell Utforming i Rogaland.

Fylkesdelplan for Universell Utforming i Rogaland har som hovedmål at universell utforming skal legges til grunn ved all offentlig planlegging og utforming av offentlig og privat tjenesteyting, produkter og omgivelser, og innebærer en utforming for alle brukere. Hovedmålet er brutt ned til flere delmål med tiltak innenfor satsningsområdene:

 • Kunnskap og kompetanse
 • Bygg og anlegg
 • Uteområder, friluftsliv og kulturminner
 • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
 • Samferdsel
 • Innovasjon, næringsutvikling og reiseliv

Slik søker du

Søknadsfrist: 15. januar

Søknadsskjema (PDF, 149 kB)

Søknad og eventuelle vedlegg sendes til:

E-post: firmapost@rogfk.no,

eller 

Rogaland fylkeskommune
Postboks 130
4001 Stavanger

 • Søknaden må inneholde et realistisk budsjett med finansieringsplan (forventede inntekter og utgifter) og en fyldig beskrivelse av tiltaket.
 • Det gis tilskudd på maks 50% av prosjektets samlede kostnader ved sluttførelse.

Hvem kan søke om tilskudd

Kommuner, friluftsråd og frivillige organisasjoner

Generelle krav

 • Prosjekter må gjennomføres i Rogaland.
 • Aktører som mottar støtte fra Rogaland fylkeskommune må, med unntak for privatpersoner, være registrert i Brønnøysundregistrene.
 • Ved søknad om tilrettelegging må det omsøkte bygg eller friluftsområde være kartlagt i samsvar med metode utviklet av Rogaland fylkeskommune, se registreringsskjema på tilgjengelighet.no, eller bli kartlagt som en del av prosjektet.
 • Tilrettelegging av bygg og arena må oppfylle kravene i Teknisk forskrift (TEK 10).
 • Ved tilrettelegging forutsettes det at det foreligger grunneieravtaler som omfatter tiltakene.

Eksempler på hva det kan gis tilskudd/støtte til

 • Undervisning, kurs og konferanser innen universell utforming.
 • Kartlegging i samsvar med metode utviklet av Rogaland fylkeskommune, se registreringsskjema på tilgjengelighet.no.
 • Prosjektering og tilrettelegging av offentlige bygg
 • Tilrettelegging for universell utforming av bygg, vernede bygg, kulturarenaer og kulturminner, publikumsbygg og anlegg og friluftslivsområder.
 • Innovasjons- og utviklingsprosjekter

Det gis ikke tilskudd/støtte til

 • Allerede gjennomførte prosjekter
 • Ordinær drift. Ordinære driftsutgifter er de utgifter som tilhører den løpende driften i virksomheten.
 • Egne medlemsaktiviteter og vanlig vedlikehold

Prioriteringskriterier

Søknadene vurderes i forhold til følgende kriterier:

 • Om prosjektet kan knytes direkte til mål i Fylkesdelplan for Universell Utforming i Rogaland.
 • Om prosjektet kan knyttes direkte til satsingsområdene i Fylkesdelplan for Universell Utforming i Rogaland.
 • Ved tilrettelegging for universell utforming av kulturminner og kulturarena vil følgende bli prioritert:
  • Haraldshaugen, Haugesund
  • Avaldsnes, Karmøy
  • Leirongen, Tysvær
  • Kulturløypa, Strand
  • Gravfelt på Ritland, Suldal
  • Vistehålå, Randaberg
  • Rægjehaugen, Sola
  • Dysjane, Klepp
  • Gravfelt på Mælandsøyrane, Hjelmeland
  • Talgje med kirken og Søylå, Finnøy
  • Stoplesteinene, Egersund
  • Rosslandsguden, Sokndal
  • Fjøløy Fort

Vilkår ved tildeling

 • Prosjektet må gjennomføres i samsvar med søknaden og en eventuell endring eller utsettelse må søkes godkjent av Rogaland fylkeskommune.
 • Det forutsettes at Rogaland fylkeskommune oppgis som finansieringskilde når det blir informert om prosjektet i media, til samarbeidspartnere eller andre. Ved trykt presentasjon av prosjektet (brosjyrer, nettsider, skilt, infotavler mv.) skal Rogaland fylkeskommunes logo vises.
 • Bevilgningen er gyldig i bevilgningsåret og det påfølgende budsjettårene. Etter utløp av bevilgningsperioden vil tilsagn som ikke er benyttet bli trukket tilbake uten varsel.
 • Tildelt beløp kan avkortes dersom tiltaket ikke er gjennomført som omsøkt.

Utbetalingsprosedyre og krav til rapportering

 • Tilskudd utbetales som hovedregel etter at tiltaket er gjennomført og etter at fylkeskommunen har mottatt regnskap og rapport. Rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av tiltaket/prosjektet sett i forhold til beskrivelsen i søknaden. Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenliknes med innsendt budsjett.
 • For prosjekter der samlet tilsagn fra fylkeskommunen er større enn kr. 200 000,- forutsettes framlagt revisorgodkjent regnskap i forbindelse med sluttrapportering. Utgifter til dette kan legges inn i prosjektets budsjett. For andre prosjekter holder det med regnskap underskrevet av regnskapssjef/leder eller kasserer i mindre organisasjoner.
 • Kostnaden/verdien av egeninnsats i form dugnadsarbeid settes til kr 250,- per time.
 • Kostnad/verdi av egeninnsats i form av lønnet arbeid settes lik dokumentert timelønn, dog maksimalt kr. 600,- per time. Timelønn dokumenteres med lønnsutskrift signert av overordnede.

Klageadgang

Etter Forvaltningsloven er vedtak fattet under denne tilskuddsordningen å anse som enkeltvedtak. Søker har derfor rett til å klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak er mottatt.

Til toppen