Tilskudd til frivillighetens år 2022

2022 er frivillighetens år, og Rogaland fylkeskommune ønsker å dele ut midler for å synliggjøre og markere frivilligheten i fylket. Les mer om Frivillighetens år på våre nettsider.

Formål 

Bidra og motivere til at det gjennomføres mindre aktiviteter/ arrangement for å markere viktigheten av frivillig arbeid i lokalsamfunnene rundt i Rogaland, og som kan bidra til synliggjøring, rekruttering og/eller forebygging av utenforskap.

Hvem kan søke 

Frivilligsentraler, organisasjoner, lag og foreninger som hører hjemme i Rogaland, og som ønsker å markere frivillighetens år. 

Søknadsfrist  

Søknadsfristen er løpende.  Tilskuddsordningen gjelder kun for 2022 og søknadene vil bli fortløpende behandlet administrativt gjennom året. Siste frist for å sende inn søknad er 1. november 2022. Tilskuddsordningen er begrenset til en konkret pott på kr 500 000,-. Dette innebærer at søknader som eventuelt blir sendt inn etter at potten er brukt opp vil bli avslått.

Slik søker du

Søknadsskjema (DOCX, 65 kB)

Søknad og eventuelle vedlegg sendes til: firmapost@rogfk.no 

Se eksempel på kostnads- og finansieringsplan (PDF, 20 kB).

Krav til søknaden  

Det benyttes et eget søknadsskjema, og søknaden skal inneholde: 

 • Kontaktopplysninger 
 • Beskrivelse av formål og innhold i tiltaket 
 • Opplysning om tid og sted for gjennomføring av tiltaket 
 • Opplysning om organisering og framdriftsplan 
 • Oversikt over samarbeidspartnere 
 • Kostnads- og finansieringsplan med oversikt over alle tilskuddsparter. Det skal oppgis hvis det er andre som bidrar økonomisk. 
 • Søker må være registrert med eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene.

Søknaden skal være innsendt senest 1 måned før tiltaket / arrangementet gjennomføres. 

Kriterier

I vurderingen av om en søknad skal innvilges støtte vil følgende momenter tillegges vekt:

 • Innholdet i arrangementet/aktiviteten det søkes støtte til: Hvor godt egnet er arrangementet til å synliggjøre foreningen og foreningens formål slik at flere får lyst til å delta.
 • Styringen av arrangementet/tiltaket: Hvor arbeidskrevende er gjennomføringen og hvor godt er tiltaket forankret i foreningen og hos samarbeidspartnere som skal stå for gjennomføringen.
 • Hvor mange som vil bli involvert som frivillige og evt. også som deltakere, utøvere eller som publikum i arrangementet/tiltaket, sett i forhold til arrangementets/tiltakets art og realistisk potensial for oppslutning.
 • Hvor godt arrangementet/aktiviteten bidrar til å oppnå tilskuddsordningens formål.

Beregning av tilskudd 

Tilskuddet kan utgjøre inntil 75 % av totalbudsjettet for tiltaket, og det kan maksimalt innvilges kr 25 000,-. Dugnadsarbeid kan inngå som egeninnsats.  Kostnaden/verdien av egeninnsats i form dugnadsarbeid settes til kr 250,- per time. 

Dersom flere går sammen om å søke / evnt. at et fylkesledd søker og søknaden inneholder flere tiltak, er maksimal søknadssum kr. 50 000,-. 

Det gis ikke tilskudd til ordinær drift. Det gis heller ikke støtte til arrangement / tiltak som får støtte fra de nasjonale støtteordningene «Vår dag» eller «Tilskudd til lokale, historiske ferdselsårer». 

Utbetaling og rapportering

Tilskudd utbetales etter at tiltaket er gjennomført og etter at fylkeskommunen har mottatt regnskap og en enkel rapport. Rapporten skal kort gjøre rede for gjennomføringen av tiltaket/prosjektet sett i forhold til beskrivelsen i søknaden. Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenliknes med innsendt budsjett. Tilskudd fra fylkeskommunen og andre som har gitt tilskudd skal spesifiseres. 

Profilering

Som en del av rapporteringen ber fylkeskommunen om at det sendes inn noen bilder fra tiltaket/arrangementet, slik at disse sammen med beskrivelsene av tiltakene kan brukes i materiell for å vise hvordan frivillighetens år har blitt markert i Rogaland.

Det forutsettes at Rogaland fylkeskommune oppgis som finansieringskilde når det blir informert om prosjektet i media, til samarbeidspartnere eller andre. Ved trykt presentasjon av prosjektet (brosjyrer, nettsider, skilt, infotavler mv.) skal Rogaland fylkeskommunes logo vises.

Til toppen