Tilskudd til folkehelsearbeid

Tilskuddsordningen skal bidra til å fremme god folkehelse og utjevne sosiale helseforskjeller.

Støtten skal bidra til gjennomføring av mål og strategier i Regionalplan for folkehelse 2013-2017 og støtte opp om Program for folkehelsearbeid 2017-2027.

 • Fremme god helse og utjevne sosiale helseforskjeller.
 • En styrket politisk og administrativ forankring av folkehelsearbeidet.
 • Et mer kunnskapsbasert folkehelsearbeid.

Tilskuddsordningen har også som formål å støtte opp om utviklingsmålene i Utviklingsplan for Rogaland 2021-2024, særlig rettet mot Helsefremmende og inkluderende samfunn og Attraktive lokalsamfunn, byer og tettsteder.

Slik søker du

Søknadsfrist: 15. januar

Søknadsskjema (PDF, 172 kB)

Søknad og eventuelle vedlegg sendes til:

E-post: firmapost@rogfk.no,

eller 

Rogaland fylkeskommune
Postboks 130
4001 Stavanger

 • Søknaden må inneholde et realistisk budsjett med finansieringsplan (forventede inntekter og utgifter), en fyldig beskrivelse av tiltaket og en plan for evaluering. For tips til og valg av evalueringsmetode, se gjerne til Bokn kommune sin evalueringsrapport.
 • Det gis tilskudd på maks 80 prosent av prosjektets samlede kostnader ved sluttførelse.

Hvem kan søke om tilskudd

Aktører i partnerskap for folkehelse, kommuner, privatpersoner og frivillige organisasjoner.

Generelle krav

 • Prosjekter må gjennomføres i Rogaland.
 • Aktører som mottar støtte fra Rogaland fylkeskommune må, med unntak for privatpersoner, være registrert i Brønnøysundregistrene.

Eksempler på hva det kan gis tilskudd/støtte til

 • Skoleprogram, for eksempel for selvmordsforebygging
 • Program mot mobbing i skolen
 • BTI (bedre tverrfaglig innsats)
 • Integreringstiltak
 • Styrking av samarbeid som støtter opp om helhetlig frivillighet (mellom det offentlige, frivillige organisasjoner og næringsliv)

Det gis ikke tilskudd/støtte til

 • Allerede gjennomførte prosjekter
 • Ordinær drift. Ordinære driftsutgifter er de utgifter som tilhører den løpende driften i virksomheten.
 • Egne medlemsaktiviteter og vanlig vedlikehold

Prioriteringskriterier

Søknader prioriteres ut fra om de:

 • Støtter opp om tidlig innsats og utjevning av ulikheter i helse.
 • Er kunnskapsbasert og bruker tilgjengelig statistikk (oppvekstprofiler, ungdata mm) som kunnskapsgrunnlag.
 • Stimulerer til å få synliggjort og gjennomført tiltak for helsefremmende skoler og barnehager.
 • Støtter opp om Program for folkehelsearbeid 2017-2027, og særlig målet om å bidra til å styrke folkehelseperspektivet på psykisk helse og rusforebyggende arbeid rettet mot barn og unge.
 • Gjelder samarbeidsprosjekter og/eller tverrfaglige prosjekter, dvs. prosjekter hvor det samarbeides på tvers av sektorer, fag og organisasjoner.

Vilkår ved tildeling

 • Prosjektet må gjennomføres i samsvar med søknaden og en eventuell endring eller utsettelse må søkes godkjent av Rogaland fylkeskommune.
 • Det forutsettes at Rogaland fylkeskommune oppgis som finansieringskilde når det blir informert om prosjektet i media, til samarbeidspartnere eller andre. Ved trykt presentasjon av prosjektet (brosjyrer, nettsider, skilt, infotavler mv.) skal Rogaland fylkeskommunes logo vises.
 • Bevilgningen er gyldig i bevilgningsåret og det påfølgende budsjettåret. Etter utløp av bevilgningsperioden vil tilsagn som ikke er benyttet bli trukket tilbake uten varsel.
 • Tildelt beløp kan avkortes dersom tiltaket ikke er gjennomført som omsøkt.

Utbetalingsprosedyre og krav til rapportering

 • Tilskudd utbetales som hovedregel etter at tiltaket er gjennomført og etter at fylkeskommunen har mottatt regnskap og rapport. Rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av tiltaket/prosjektet sett i forhold til beskrivelsen i søknaden, og en evaluering. Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenliknes med innsendt budsjett.
 • Erfaringer fra prosjektet kan bli etterspurt å deles på en partnerskapssamling for folkehelse.
 • For prosjekter der samlet tilsagn fra fylkeskommunen er større enn kr. 200 000,- forutsettes framlagt revisorgodkjent regnskap i forbindelse med sluttrapportering. Utgifter til dette kan legges inn i prosjektets budsjett. For andre prosjekter holder det med regnskap underskrevet av regnskapssjef/leder eller kasserer i mindre organisasjoner.
 • Kostnaden/verdien av egeninnsats i form dugnadsarbeid settes til kr 250,- per time.
 • Kostnad/verdi av egeninnsats i form av lønnet arbeid settes lik dokumentert timelønn, dog maksimalt kr. 600,- per time. Timelønn dokumenteres med lønnsutskrift signert av overordnede.

Klageadgang

Etter Forvaltningsloven er vedtak fattet under denne tilskuddsordningen å anse som enkeltvedtak. Søker har derfor rett til å klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak er mottatt.

Til toppen