Om opplæringstilbudet

Alle barn i skolealder, fra 1. klasse i grunnskolen til ferdig videregående skole har rett på opplæring. 

Barn som bor i fosterhjem har samme rettigheter som andre barn til å gå på skolen i sitt nærområde.

Når et barn/ungdom flytter inn i en barneverninstitusjon, er det fylkeskommunen der institusjonen ligger som har ansvaret for at denne retten oppfylles. Et barn som bor i en barneverninstitusjon har samme rett til å gå på en skole i sitt nærområde som alle andre.

For de barna som av ulike årsaker ikke kan gå på en skole i sitt nærområde, har Rogaland fylkeskommune opprettet to skolesenter som gir et opplæringstilbud: 

Skolesentrene skal bistå eleven i overgangen og hjelpe eleven over i et ordinært skoletilbud. Der dette er aktuelt skriver PPT for videregående skole sakkyndig vurdering som sier noe om hvilket tilbud barnet skal ha. 

Oversikt over videregående skoler i Rogaland

Oversikt over grunnskoler i Rogaland

Aktuelle referanser

Rett og plikt til grunnskoleopplæring (Oppll. § 2-1)

Rett og plikt til videregående opplæring (Oppll. § 3-1)

Tilpassa opplæring (Oppll. § 1-3)

Rett til spesialundervisning (Oppll. § 5-1)

Sakkyndig vurdering PPT (Oppll. § 5-3)

Fylkeskommunens ansvar for barn og unge i barneverninstitusjoner (Oppll. § 13-2)

Samarbeid mellom skole og barnevern: En veileder

Veileder til spesialundervisning

Til toppen