Barnevern

Rogaland har pr. 2015 ca 70 plasser i statlige og private institusjoner til barn/unge fra 13-18 år.

For barn som bor i institusjon er det fylkeskommunen som har det faglige og økonomiske ansvaret, selv om barnet forsetter på nærskolen sin. Derfor er det viktig å melde flytting slik at denne opplysningen tilflyter fylkeskommunen.

Barn som bor i fosterhjem er det kommunen som har ansvar for når det gjelder skole.  

Barnevernet er delt i et statlig og et kommunalt nivå.

Statens hovedansvar er å;

  • Rekruttere, skolere (PRIDE kurs) og formidle fosterhjem
  • Gi generell veiledning til fosterhjem (det første året)
  • Etablere og drifte institusjoner
  • Stå for inntak og utskriving fra institusjon, men kan ikke skrive ut før tiden uten samtykke fra barneverntjenesten.
  • Etter anmodning å bistå kommunen med plassering av barn utenfor hjemmet.

Det kommunale barnevernet er ansvarlig for å utføre de oppgaver etter Barnevernloven som ikke er lagt til et statlig organ;

  • Undersøke meldinger
  • Gjøre vedtak om forebyggende tiltak
  • Gjøre vedtak om plassering i behandlingsinstitusjon (frivillig el. tvang)
  • Gjøre vedtak om fosterhjem/institusjonsplasseringer (frivillig el tvang)
  • Ettervern (frivillig)

Barneverntjenesten har hovedansvaret for barnets sak og er den som skal ha tilsendt dokumenter vedrørende barnet.

I de tilfellene der barn er frivillig plassert utenfor hjemmet har foreldrene større beslutningsmyndighet i barnets daglige liv som for eksempel skole.

Barn over 15 år er part i egen sak og har selvbestemmelsesrett i skolespørsmål.

Til toppen