Sakkyndig vurdering

Å gjøre en sakkyndig utredning er å kartlegge og belyse ditt tilretteleggingsbehov.  Dette gjøres gjennom samtaler med deg, dine foreldre og skolen/lærebedriften. I tillegg brukes ofte ulike tester for å si noe om hva som er dine utfordringer. Like viktig er å kartlegge hva som er dine styrker, slik at skole/lærebedrift kan legge til rette for at du får vist hva du kan. 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) skal gjøre nødvendige sakkyndige utredninger som grunnlag for å kunne gi råd til skoler og arbeidsliv om tilrettelegging for eleven/ lærlingen/ lærekandidaten.

Etter at PPT har gjort en utredning blir det som regel skrevet en sakkyndig vurdering. Dette er en skriftlig rapport som sier noe om ditt tilretteleggingsbehov og om du har rett til spesialundervisning. Både elev, foreldre, og skole kan be PPT om en sakkyndig vurdering. Det er likevel PPT som avgjør om det er grunnlag for dette.

Det finnes ingen klagerett på en sakkyndig vurdering, men du kan ta kontakt med PPT dersom du mener at den sakkyndige vurderingen inneholder feil eller mangler.

Ut fra den sakkyndige vurderingen kan skole eller lærebedrift lese hvordan de best mulig kan tilpasse opplæringen for deg. På bakgrunn av den sakkyndige vurderingen skal fylkeskommunen (vanligvis rektor) lage et vedtak som sier noe om hvor mye hjelp skolen eller lærebedrift har tenkt å gi deg, og hvordan de skal gjennomføre dette.

Hvis du er uenig i vedtaket, har du mulighet for å klage.

PPT gjør en sakkyndig vurdering for fylkeskommunen

  • ved inntak etter fortrinnsrett og individuell vurdering
  • forut for enkeltvedtak om behov for spesialundervisning
  • ved andre lovpålagte sakkyndighetsoppgaver som utvidet tid i videregående opplæring

Les også om henvisning til PPT.

Til toppen