Hva tilbyr PPT?

PPT skal medvirke til at elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring får utbytte av opplæringen og ikke hindres i dette av personlige, sosiale eller andre vansker. Vi tilbyr samtaler individuelt eller i grupper og samarbeider med andre instanser.

Som elev eller lærling kan du oppleve ulike typer utfordringer i ditt opplæringsforløp. Det kan dreie seg om mistrivsel på skolen eller i lærebedriften, engstelse i klasserommet eller fagvansker. Kanskje du har opplevd noe som gjør det vanskelig for deg å ta del i undervisningen eller være sammen med andre. Noen har behov for tilrettelegging på skolen eller i lærebedriften for å kunne tilegne seg nye kunnskaper og vise hva de kan. Andre trenger hjelp til å planlegge sitt opplæringsforløp og vurdere hvilke alternativer som finnes til den planen de opprinnelig hadde når de begynte på videregående skole.

Våre ansatte samarbeider tett med skolene og opplæringskontorer for å finne løsninger som gjør at du kan nå dine opplæringsmål. Hvis du har vansker knyttet til opplæringen anbefaler vi at du først tar kontakt med din skole eller opplæringskontor. De vil kunne vurdere om du trenger hjelp fra PPT. Du har også mulighet til å kontakte oss direkte. Se «henvisning til PPT» for mer informasjon.

Du har rett til tjenester fra den fylkeskommunale PP-tjenesten uansett hvilken videregående skole du går på i Rogaland. Du har også rett til tjenester fra PPT når du er lærling eller lærekandidat.

Den fylkeskommunale PP-tjenesten har også ansvaret for elever i grunnskolen som skal motta opplæring i medisinske og sosiale institusjoner, f.eks. barnevernsinstitusjon.

PPT skal bidra til at elever og lærlinger som har medfødte eller ervervede funksjonshemninger får utbytte av videregående opplæring. Vi hjelper skolene å legge til rette for individer og grupper og vi utarbeider sakkyndige vurderinger for elever med behov for spesialundervisning. Vi utreder og vurderer vansker som f.eks. lese- og skrivevansker og veileder skolene i saker som dreier seg om læringsmiljø.

PPT tilbyr også bistand til minoritetsspråklige elever på ulike måter. Hvis du vil søke om særskilt norskopplæring skal du ikke søke om dette via PPT, men henvende deg direkte til den skolen du tilhører. Vi hjelper elever og lærlinger som er utsatt for negativ sosial kontroll, både gjennom individarbeid og i samarbeid med skoler og andre.

Dersom du trenger hjelp fra logoped kan du søke om dette hos oss. Logopeden kan tilby logopedisk utredning og behandling for elever med stemmevansker, språk- og talevansker og taleflytvansker.

For andre problemstillinger anbefaler vi at du drøfter saken din med kontaktlærer eller rådgiver.

Grunnlaget for PPTs oppgaver

Lovgrunnlaget for PPTs arbeid finnes i følgende lovverk:

Opplæringslovens kapittel 3, med hovedvekt på videregående opplæring

Opplæringslovens kapittel 4, om fagopplæring

Opplæringslovens kapittel 5, om spesialundervisning

Opplæringsloven § 5-6, om pedagogisk-psykologisk tjeneste

Til toppen