Tilskudd for flere læreplasser og økt gjennomføring

Rogaland fylkeskommune har fått tildelt statlige tilskuddsmidler for kvalifisering og formidling til læreplasser i videregående opplæring.

Lærebedrifter og opplæringskontor vil fra høsten 2022 ha mulighet til å søke om tilskudd for å kunne tilby flere søkere læreplass og for å sikre at lærlinger og lærekandidater får fullført sin opplæring.

Tilskuddet gjelder ikke for ordningen fagbrev på jobb.

Alle søknader vil bli vurdert opp mot kriteriene som er satt og den dokumentasjon som foreligger ved søknad. Dersom fylkeskommunen under vurdering ikke finner grunnlag for å tildele tilskuddsmidler, vil det bli gitt avslag på søknad.

I særskilte tilfeller kan det søkes om midler til mer enn et tiltak til samme lærling eller lærekandidat.

Søknadsfrist: Ordningen vil være gjeldende så lenge det er tilgjengelige midler.
 

Kriterier for å få innvilget tilskudd:

 • Lærebedriften må være godkjent i Rogaland fylkeskommune
 • Lærekontrakt/opplæringskontrakt må være godkjent av Rogaland fylkeskommune
 • Opplæringskontor søker på vegne av sine medlemsbedrifter
 • Kandidaten det søkes om tilskudd for må ha opplæringsrett


Det kan søkes om tilskudd innenfor disse kriteriene:

 1. Bedrifter som tilbyr lærekontrakt eller opplæringskontrakt til:
         a. elever som går VG3 fagopplæring i skole – 30 000 kr
         b. søkere som står uten tilbud om opplæring med voksenrett – inntil 30 000 kr
         c. søkere med opplæringsrett som står uten tilbud om opplæring
            per 1.september – inntil 30 000 kr
   
 2. Nye lærebedrifter som godkjennes og tar inn en lærling eller lærekandidat med opplæringsrett for første gang – inntil 50 000 kr.
   
 3. Bedrifter som tar inn flere lærlinger eller lærekandidater med opplæringsrett enn bedriften tok inn året før – inntil 30 000 kr.
   
 4. Bedrifter som tilbyr lærekontrakt for søkere som står uten læreplass per 1.september innen verdiskapningsfagene automatiseringsfaget eller dataelektronikerfaget – inntil 50 000 kr
   
 5. For lærlinger eller lærekandidater med opplæringsrett som har særlige utfordringer (eksempelvis språk) og behov for tilrettelegging i opplæringen for å kunne fullføre på normert læretid, kan det søkes om midler til dette – inntil 50 000 kr:
         a. Søknad må inneholde beskrivelse av utfordringer
         b. Plan for tiltak for å få gjennomført opplæring
         c. Søknad må også inneholde oversikt over antatte utgifter og søknadsbeløp
         d. Kan ikke benyttes til personellressurs – se informasjon om egen tilskuddsordning
             for lærlinger/lærekandidater med særskilte behov
   
 6. For kandidater med opplæringsrett som har fått innvilget forlengelse av læretid, med bakgrunn i særlige utfordringer i læreløpet, kan det søkes om inntil 10 000 kr per måned i maks 3 måneder:
         a. Utløpsdato må være innenfor 6 måneder ved søknadsdato
         b. Søknad må inneholde beskrivelse av utfordringer som har ført
             til behov for forlengelse
         c. Plan for opplæring i forlengelsesperioden


Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema:

Søknadsskjema - Søknad om tilskudd for flere læreplasser og økt gjennomføring (PDF, 467 kB)

Utfylt skjema og eventuelle vedlegg sendes inn via eDialog


Etter søknad er sendt

Søknadene behandles fortløpende.

Tilskuddet utbetales etter at læreforholdet er godkjent av fylkeskommunen. Tilskuddet utbetales til samme kontonummer som benyttes ved utbetaling av ordinært tilskudd til lærebedrifter.
 

Til toppen