Skjema for opplæring i bedrift

Skjemaer som er aktuelle for lærebedrifter, prøvenemnder, lærlinger, lærekandidater, praksiskandidater med mer.

Søknader og rapporter sendes til oss via eDialog

Endring i lærebedrift

Vil dere melde om en endring i lærebedriften, eller søke om en ny godkjenning? Alle endringer i en lærebedrift må meldes til fylkeskommunen. Opplæringskontor melder på vegne av sine medlemsbedrifter. 

Som lærebedrift kan du oppdatere kontaktinformasjon i Vigobedrift. Det er viktig at informasjonen er oppdatert til enhver tid. 

Søknad om ny godkjenning 

Bruk dette skjemaet for: 
- Søknad om godkjenning som ny lærebedrift
- Søknad om godkjenning i nytt lærefag

Søknad om ny lærebedrift/lærefag - Selvstendig lærebedrift

Bruk dette skjemaet for: 
- Ny medlemsbedrift i et opplæringskontor 
- Nytt lærefag - i en eksisterende medlemsbedrift i et opplæringskontor

Søknad om ny lærebedrift/lærefag - Opplæringskontor

Melding om endring av eksisterende lærebedrift

Bruk dette skjemaet for å melde om: 
- Endring av bedriftens kontaktinformasjon 
- Ny faglig leder 
- Konkurs, fusjonering eller fisjonering

Melding om ny kontaktinfo/konkurs/fusjonering/fisjonering/ny faglig leder

 

Endringer i læreforholdet

Hvis lærlingen er borte fra jobb over en lengre periode skal du alltid melde fra til oss. Vi anbefaler at læretiden forlenges ved langvarig fravær, men lærlingen må være enig i denne endringen.  

Bruk skjemaet for disse endringene: 
- Endring av faglig leder på lærekontrakten 
- Bytte av medlemsbedrift på lærekontrakten 
- Endring av stillingsprosent på lærekontrakten 
- Avbrudd og forskyvning av læretiden 

Melding om endring av lærekontrakt  (PDF, 227 kB)

NB! Send kun ett skjema per forsendelse.


Avslutte læreforholdet

Ta tidlig kontakt med oss hvis det er utfordringer i læreforholdet. Vi kan være med i møter sammen med lærlingen din, eventuelt kontakte PPT eller oppfølgingstjenesten.

Melding/Søknad om heving (PDF, 101 kB)


Tilskuddsordning for lærlinger/lærekandidater med særskilte behov

Lærebedrifter kan søke om ekstra tilskudd for lærlinger/lærekandidater som har særskilte behov eller svake norskferdigheter. Lærlingen må skriftlig samtykke til søknaden  i eget skjema (PDF, 170 kB)

Les mer om tilskuddsordningen.

Det er to søknadsperioder i året. Fristen for første halvår er 15. mai, og søknadsfrist for andre halvår er 15. november.

For å drøfte en mulig søknad, eller ved spørsmål om tilskuddsordningen, ta gjerne kontakt med Maren Wietfeldt Haaland på telefon eller epost.

Husk at kandidaten må samtykke til søknaden i eget skjema, og at dette må legges ved søknaden.

 Søk om ekstratilskudd
 

Rapportering om mottatt ekstratilskudd

Har bedriften mottatt tilskudd tidligere? Når tilskuddsperioden er ferdig, må bedriften rapportere om hvordan tilskuddet har blitt brukt.

Rapporter om brukt tilskudd

 

Dekning av utgifter til gjennomføring av 2. gangs prøve

I henhold til forskrift til opplæringsloven §3-56 har fylkeskommunen ansvar for å dekke utgifter som lærebedriften har til gjennomføring av ny prøve, dersom kandidaten ikke består på første forsøk.

Ved innvilget søknad vil søknadsbeløp utbetales til samme kontonummer som benyttes til ordinært lærlingtilskudd.

Les mer her

Søk om dekning av utgifter til gjennomføring av 2. gangsprøve

Søknad om språkstøtte for minoritetsspråklige lærlinger/lærekandidater

Fylkeskommunen har et eget tilbud for lærlinger og lærekandidater som har behov for språkstøtte i norsk. Les mer om søknadsordningen her.

Søk om språkstøtte  (PDF, 188 kB)


Søknad om tilskudd for flere læreplasser og økt gjennomføring

Rogaland fylkeskommune har fått tildelt statlige tilskuddsmidler for kvalifisering og formidling til læreplasser i videregående opplæring.

Lærebedrifter og opplæringskontor kan søke om tilskudd for å kunne tilby flere søkere læreplass og for å sikre at lærlinger og lærekandidater får fullført sin opplæring. Tilskuddet gjelder ikke for ordningen fagbrev på jobb.

Alle søknader vil bli vurdert opp mot kriteriene som er satt og den dokumentasjon som foreligger ved søknad. I særskilte tilfeller kan det søkes om midler til mer enn et tiltak til samme lærling eller lærekandidat.

Søknadsfrist: Ordningen vil være gjeldende så lenge det er tilgjengelige midler.

For spørsmål om tilskuddsordningen, kontakt Kent Terje Ingebretsen på +47 92 44 10 41 eller kent.terje.ingebretsen@rogfk.no.


For prøvenemnder

Skjema for tapt arbeidsfortjeneste (PDF, 115 kB)

Kjørebok (XLSX, 16 kB)

Reiseregninger:
brukerveiledning. (PDF, 639 kB)

Vurderingskriterier

Last ned vedleggspakke som inkluderer Erklæring ved fag-, svenne-, kompetanse eller praksisbrevprøve og tilleggsprotokoll. (PDF, 111 kB)

Oversikt over koordinatorene prøvenemndene

Veileder til prøvenemnd
Veileder for prøvenemnder (PDF, 521 kB)

Innkalling til fagprøve
Innkalling til fag-, svenne- og kompetanseprøve (DOCX, 7 MB)
Vedlegg innkalling til fagprøve - Viktig informasjon til deg som skal ha fagprøve (PDF, 166 kB)

 

For lærlinger, lærekandidater, kandidater for fagbrev på jobb

Søknad om opplæringskontrakt  (PDF, 271 kB)

Avtale om opplæringskontrakt (PDF, 509 kB)

Eksempel på arbeidsavtale (PDF, 74 kB)

Rapport om utplassering  (PDF, 56 kB)

Søknad og rapport sendes til oss via eDialog.


Avtale om fagbrev på jobb (PDF, 347 kB) 

Søknaden sendes til oss via  eDialog.
 

Oppmelding til prøve

Slik sender du oppmelding til prøve (PDF, 224 kB)

Tilrettelegging under fagprøven

Søknaden sendes til oss via eDialog
 

Søknad om unntak fra regelen om bestått fellesfag

Hovedregelen er at alle felles- og programfag må være bestått for at du kan få et fag-/svennebrev.

I spesielle tilfeller kan vi gjøre et unntak fra denne regelen, og skrive ut dokumentasjon hvis du har karakteren 1 i inntil to fellesfag. For å søke om fritak, må du vært fritatt for vurdering med karakter i faget på grunnskolen, og/eller ha spesifikke lærevansker (f. eks. store lese- og skrivevansker eller store matematikkvansker.)

Søk om unntak fra regelen om bestått fellesfag


Klage på ikke bestått fag-, svenne- eller kompetanseprøve.

Les mer om klage her.

 

For praksiskandidater 

Teori: https://privatist.inschool.visma.no/ 

Forslag til arbeidsattest (PDF, 69 kB)

Her kan du regne ut praksisen din (PDF, 553 kB)

Oppmeldingsskjema for praksiskandidater 

Bestilling av dokumentasjon fra videregående opplæring i Rogaland fylkeskommune

Trenger du ny dokumentasjon?

Du oppgir leveringsvalg i skjema.

Bestill duplikat

Se lenke for Dokumentasjon
For deg som har tatt din opplæring i Rogaland og trenger duplikat, kopi eller utstedelse av nytt vitnemål, kompetansebevis, fagbrev, svennebrev eller kompetansebrev.

VIGOBEDRIFT - Veiledning

Slik sender du oppmelding til prøve (PDF, 224 kB)

Brukerveiledning til Vigobedrift (PDF, 4 MB)

Elektronisk signering av lærekontrakter (PDF, 165 kB)

Oppmelding til prøve i Vigobedrift (PDF, 224 kB)