Skjema for opplæring i bedrift

Skjemaer som er aktuelle for lærebedrifter, prøvenemnder, lærlinger, lærekandidater, praksiskandidater med mer.

Søknader og rapporter sendes til oss via eDialog

Endring i lærebedrift

Vil dere melde om en endring i lærebedriften, eller søke om en ny godkjenning? Alle endringer i en lærebedrift må meldes til fylkeskommunen. 

Opplæringskontor melder på vegne av sine medlemsbedrifter. 

Søknad om ny godkjenning 

Bruk dette skjemaet for søknad om: 
- Ny selvstendig lærebedrift
- Ny medlemsbedrift i et opplæringskontor 
- Nytt lærefag - selvstendig lærebedrift
- Nytt lærefag - medlemsbedrift i et opplæringskontor

Søknad om nytt lærefag/ny medlemsbedrift 
 

Melding om endring i lærebedriften 

Bruk dette skjemaet for å melde om: 
- Endring av bedriftens kontaktinformasjon 
- Ny faglig leder 
- Konkurs eller fusjonering 

Melding om ny kontaktinfo/konkurs/fusjonering/ny faglig leder 
 

Endringer i læreforholdet

Som lærebedrift kan du oppdatere kontaktinformasjon i Vigobedrift. Det er viktig at informasjonen er oppdatert til enhver tid. 

Hvis lærlingen er borte fra jobb over en lengre periode skal du alltid melde fra til oss. Vi anbefaler at læretiden forlenges ved langvarig fravær, men lærlingen må være enig i denne endringen.  

Bruk skjemaet for disse endringene: 
- Endring av faglig leder på lærekontrakten 
- Bytte av medlemsbedrift på lærekontrakten 
- Endring av stillingsprosent på lærekontrakten 
- Avbrudd og forskyvning av læretiden 

Melding om endring av lærekontrakt  (PDF, 227 kB)

NB! Send kun ett skjema per forsendelse.


Avslutte læreforholdet

Ta tidlig kontakt med oss hvis det er utfordringer i læreforholdet. Vi kan være med i møter sammen med lærlingen din, eventuelt kontakte PPT eller oppfølgingstjenesten.

Melding/Søknad om heving (PDF, 101 kB)


Tilskuddsordning for lærlinger/lærekandidater med særskilte behov

Lærebedrifter kan søke om ekstra tilskudd for lærlinger/lærekandidater som har særskilte behov eller svake norskferdigheter. Lærlingen må skriftlig samtykke til søknaden  i eget skjema (PDF, 170 kB).

Det kan søkes om inntil 6 timer per uke, maksimalt 47 uker per år. Det kan søkes om ett år om gangen, og det kan søkes ett år frem i tid eller ett år tilbake i tid. Tilskuddet skal kun benyttes til ekstra personellressurs, for ekstra oppfølging av lærling/lærekandidat.

Dersom summen av alle godkjente søknader overstiger bevilgningen som er avsatt for tilskuddsordningen, vil det bli foretatt en forholdsmessig avkortning på alle godkjente søknader. Sats per klokketime fastsettes ved utbetalingstidspunktet.

Retningslinjene for tilskuddsordningen (PDF, 207 kB)

Frist for å søke er 15. november 2023.

For å drøfte en mulig søknad, eller ved spørsmål om tilskuddsordningen, ta gjerne kontakt med Maren Wietfeldt Haaland på telefon eller epost.
 

Søknad om ekstra midler

Samtykkeskjema ekstra midler (PDF, 170 kB)

Dekning av utgifter til gjennomføring av 2. gangs prøve

I henhold til forskrift til opplæringsloven §3-56 har fylkeskommunen ansvar for å dekke utgifter som lærebedriften har til gjennomføring av ny prøve, dersom kandidaten ikke består på første forsøk.

Ved innvilget søknad vil søknadsbeløp utbetales til samme kontonummer som benyttes til ordinært lærlingtilskudd.

Les mer her

Søknadsskjema

 

Søknad om språkstøtte

Skjema - Søknad språkstøtte (PDF, 188 kB)


Søknad om tilskudd for flere læreplasser og økt gjennomføring

Rogaland fylkeskommune har fått tildelt statlige tilskuddsmidler for kvalifisering og formidling til læreplasser i videregående opplæring.

Lærebedrifter og opplæringskontor vil fra høsten 2022 ha mulighet til å søke om tilskudd for å kunne tilby flere søkere læreplass og for å sikre at lærlinger og lærekandidater får fullført sin opplæring.

Tilskuddet gjelder ikke for ordningen fagbrev på jobb.

Alle søknader vil bli vurdert opp mot kriteriene som er satt og den dokumentasjon som foreligger ved søknad. Dersom fylkeskommunen under vurdering ikke finner grunnlag for å tildele tilskuddsmidler, vil det bli gitt avslag på søknad.

I særskilte tilfeller kan det søkes om midler til mer enn et tiltak til samme lærling eller lærekandidat.

Søknadsfrist: Ordningen vil være gjeldende så lenge det er tilgjengelige midler.
 

Kontaktperson:

Kent Terje Ingebretsen

Prosjektleder i seksjon opplæring i bedrift

e-post: kent.terje.ingebretsen@rogfk.no

mobil: +47 92 44 10 41

 


For prøvenemnder

Skjema for tapt arbeidsfortjeneste (PDF, 115 kB)

Kjørebok (XLSX, 16 kB)

Reiseregninger:
brukerveiledning. (PDF, 639 kB)

Vurderingskriterier

Last ned vedleggspakke som inkluderer Erklæring ved fag-, svenne-, kompetanse eller praksisbrevprøve og tilleggsprotokoll. (PDF, 111 kB)

Oversikt over koordinatorene prøvenemndene

Veileder til prøvenemnd
Veileder for prøvenemnder (PDF, 521 kB)

Innkalling til fagprøve
Innkalling til fag-, svenne- og kompetanseprøve (DOCX, 7 MB)
Vedlegg innkalling til fagprøve - Viktig informasjon til deg som skal ha fagprøve (PDF, 166 kB)

 

For lærlinger, lærekandidater, kandidater for fagbrev på jobb

Søknad om opplæringskontrakt  (PDF, 271 kB)

Avtale om opplæringskontrakt (PDF, 509 kB)

Eksempel på arbeidsavtale (PDF, 74 kB)

Rapport om utplassering  (PDF, 56 kB)

Søknad og rapport sendes til oss via eDialog.


Avtale om fagbrev på jobb (PDF, 347 kB) 

Søknaden sendes til oss via  eDialog.
 

Oppmelding til prøve

Slik sender du oppmelding til prøve (PDF, 224 kB)

Tilrettelegging under fagprøven

Søknaden sendes til oss via eDialog
 

Søknad om fritak fra bestått kravet i inntil to fellesfag for lærlinger

Se vedlagt skjema for søking om fritak fra kravet om bestått i fellesfag (PDF, 229 kB)

Ta kontakt med Fagopplæringen

 

Klage på ikke bestått fag-, svenne- eller kompetanseprøve.

Les mer om klage her.

 

For praksiskandidater 

Teori: https://privatist.inschool.visma.no/ 

Søknadsskjema for praktisk prøve

Forslag til arbeidsattest (PDF, 69 kB)

Her kan du regne ut praksisen din (PDF, 553 kB)
 

For skoler

Melding om fag-, svenne- eller kompetanseprøve for elever Vg3 fagopplæring i skole eller avviksfag

https://kommune24-7.no/11008/bruker?retur=%2f11008%2f11008_7&shortname=11008_7&securitylevel=3
 

Bestilling av dokumentasjon fra videregående opplæring i Rogaland fylkeskommune

Trenger du ny dokumentasjon?

Du oppgir leveringsvalg i skjema.

Bestill duplikat

Se lenke for Dokumentasjon
For deg som har tatt din opplæring i Rogaland og trenger duplikat, kopi eller utstedelse av nytt vitnemål, kompetansebevis, fagbrev, svennebrev eller kompetansebrev.

VIGOBEDRIFT - Veiledning

Slik sender du oppmelding til prøve (PDF, 224 kB)

Brukerveiledning til Vigobedrift (PDF, 4 MB)

Elektronisk signering av lærekontrakter (PDF, 165 kB)

Oppmelding til prøve i Vigobedrift (PDF, 224 kB)