Hva er lærekandidatordningen?

Samarbeid

Overgang fra elev til lærekandidat kan virke noe uoversiktlig. Oversikten under forsøker å tegne et bilde av ansvarsfordelingen i overgangen fra elev til praksiskandidat. Ved usikkerhet, ta kontakt med fagopplæringen for drøfting.

Samarbeid med skolene

For å sikre at aktuelle lærekandidater får en god læringsprosess, er det viktig å planlegge utdanningsløpet tidlig. Både grunnskole og videregående skole bør informere om, og vurdere, sammen med elev og foresatte, om lærekandidatordningen kan være aktuell. For at lærekandidater skal få tilbud om opplæring i bedrift, er det viktig at eleven får prøvd seg i bedrift mens de fortsatt er i skole, da blir bedriften og eleven godt kjent med hverandre, og kan tidlig avklare om bedriften er en god arena for videre opplæring.

Skolen kan forberede eleven ved å undervise i programfag, og aktivt bruke yrkesfaglig fordypning (YFF) for å avklare progresjon og mål for opplæringen. Fellesfag kan vurderes å erstattes av flere timer i bedrift, og det kan opprettes opplæringsavtaler i bedrift via skolen.

For enkelte kan en praktisk opplæring i bedrift som lærekandidat være et godt alternativ til opplæring i skole.

Tverrfaglig samarbeid

Det vil for enkelte kandidater være godt å ha med seg flere som kjenner kandidatens utfordringer og kan bidra til å styrke mulighetene. Vi samarbeider med ulike aktører utfra behov. Aktuelle samarbeidsaktører kan være: 

 • Grunnskole
 • Videregående skole
 • Oppfølgingstjenesten (OT)
 • PPT
 • Kommune
 • Lærebedrift
 • NAV
 • Helseinstitusjoner
 • Foresatte / verge
 • Barnevern
 • Opplæringskontor
 • Andre instanser