Hva er lærekandidatordningen?

Rutiner og ansvarsfordeling

Skolens ansvar

Skolens ansatte har ansvar for å ha god kjennskap og kunnskap om lærekandidatordningen. Skolen er i de fleste tilfeller første instans som møter og informerer både elev, foresatte og bedrifter om lærekandidatordningen.

I overgangen mellom elev og lærekandidat er det viktig at skolen overfører informasjon om elevens evner og forutsetninger, og bidrar til at det settes realistiske mål. Elevens motivasjon og ønsker for kompetanse må kartlegges, og det bør jobbes for at disse ønskene oppfylles.

Skolen skal bistå eleven i å finne bedrift, og prøve ut eleven i bedrift. Bedriften skal informeres om forventninger til å være opplæringsarena for lærekandidater.

Skolen bør følge opp elev med besøk påfølgende høst, dersom det er behov for et treffpunkt. Dersom skolen ikke lykkes med å skaffe lærebedrift, må skolen gi eleven tilbud om vg3 i skole.

Fag og- yrkesopplæringens ansvar

Fagopplæringen i Rogaland har ansvar for at alle lærekandidater blir ivaretatt på best mulig måte, samt får den opplæringen de har krav på.

Fagopplæringen skal:

  • gi god informasjon og bidra til at alle som jobber rundt aktuelle kandidater har kunnskap om lærekandidatordningen.
  • bistå i formidling.
  • ha ansvar for saksbehandling av opplæringskontrakt.
  • bidra til at overgangen til lærekandidat blir så god som mulig, og bidra til godt tverrfaglig samarbeid.
  • følge opp bedrifter og kandidater, og evt. andre instanser, underveis i opplæringsløpet.

Bedriftens ansvar

Bedriften skal:

  • være godkjent som selvstendig lærebedrift, eller som medlemsbedrift i et opplæringskontor.
  • bidra i utarbeidelse av opplæringsplan før læretidens oppstart.
  • tilrettelegge, veilede og gjennomføre opplæringen, slik at lærekandidaten når målene i opplæringsplanen.
  • gjennomføre halvårssamtaler, vurderinger og evt. sluttvurdering.
  • kontakte fag- og yrkesopplæringen ved behov for avklaring og bistand underveis.

Tilskudd til opplæring i bedrift

Det utbetales like tilskudd til lærekandidater som til lærlinger. Bedriften kan, på vegne av lærekandidaten, søke om ekstra tilskudd for lærlinger ved særskilte behov.

Det foreligger også en samarbeidsavtale mellom Rogaland fylkeskommune v/ fag- og yrkesopplæringen og NAV Rogaland.