Møllehagen og Hollenderhaugen - Rogaland fylkeskommune

Møllehagen og Hollenderhaugen

Viktig informasjon vedrørende skoleplass ved Møllehagen skolesenter og Hollenderhaugen skolesenter.

Det er bare ledig plasser i noen få fag på studieforberedende utdanningsprogram. I den grad det er ledig plass, vil vi prioritere elever som allerede er i videregående opplæring. Elever som ikke har vært i skole det siste halve året vil ikke få plass inneværende skoleår. Det kan selvsagt søkes til Møllehagen skolesenter til neste skoleår, søknadsfrist 1. april.

Søknadsskjema (PDF, 2 MB)

Slik søker du

1. Generelle inntakskrav

Søkeren skal ha en behandler i psykiatrien som støtter søknaden til Møllehagen eller Hollenderhaugen skolesenter. Behandler skal ha et oppfølgingsansvar for søkeren. Behandler skal være knyttet til distriktspsykiatriske senter (DPS). Fastlege kan i unntakstilfeller regnes som behandler inntil videre, der særlige forhold begrunner dette.

For søkere som har et opplæringstilbud i videregående skole, skal det følge en uttale fra skolen der det blir redegjort for den tilretteleggingen eleven har fått. Har eleven fått en individuell opplæringsplan (IOP), skal denne følge søknaden.

2. Prioriterte søkergrupper

A) Prioriterte søkere er ungdom med ungdomsrett etter Opplæringslova §3-1, og som fyller de generelle krav til søknaden, pkt.1. Søkerne må ha psykiske vansker av en art som vanskeliggjør ordinær opplæring, jfr. pkt. 1.

B) Alle voksne søkere må først registrere søknad på www.vigo.no under voksenopplæring. Når saksbehandlingen er ferdig vil de få melding om de har voksenrett (voksenrett gjelder fra og med det året en fyller 25 år).

3. Inntaksprosedyre

Vedlegg må blant annet inneholde uttalelse fra behandlingsansvarlig. Uttalelsene må inneholde en vurdering om behovet for et tilbud ved ett av skolesentrene og hvilken faglig progresjon som er mulig.

Uttalelsen må inneholde:

 • Tidligere tiltak som er prøvd ut i ordinær grunnskole og/ eller i videregående opplæring
 • Begrunnelse om hvorfor eleven ikke kan være elev ved en ordinær videregående skole
 • Presisering av søkerens behov
 • Konklusjon

Søknadsfristen er 1. april for både nye søkere og inneværende elever. For søkere som allerede er elever i videregående opplæring vil opptaket skje fortløpende så lenge det er ledig plass. Det er seksjon for kvalitet, analyse og dimensjonering (inntakskontoret) som tar inn alle elevene. Skolesentrene kan ikke ta inn elever selv.

Alle felt på søknadsskjemaet skal fylles ut:

 • Elevens navn
 • Elevens adresse
 • Elevens fødselsnummer
 • Navn på elevens behandler
 • Behandlers kontaktadresse

Søkere må opplyse om de søker opptak på Vg1, Vg2 eller Vg3. Hvis søknaden gjelder Vg2 eller Vg3 må det opplyses om tidligere skolegang.

For inntak til Vg2 eller Vg3 vil inntaksforskriften være styrende (f.eks må eleven ha gjennomgått Vg1 i samme utdanningsprogram med bestått i fag det blir bygd videre på i programområdet på Vg2. For å kunne søke seg til Vg3 må eleven ha gjennomgått Vg2 i samme utdanningsprogram med bestått i fag det blir bygd videre på i programområdet på Vg3).

Søkere må oppgi hvilke fag det søkes om opplæring i for det skoleåret det søkes plass for.

4. Overføring mellom ordinære skoler og skolesenter

I tillegg til søknadsskjema og uttalelse fra behandler skal det vedlegges uttalelse fra skolen/PPT.

5. Opplæringsplan

Ved skolestart blir det i samråd med elev, behandler og PPT utarbeidet plan for undervisningen og satt opp en tentativ plan fram mot fullført kompetanse eller grunnkompetanse. Planene skal være i henhold til læreplanmål og årstimetall. Eleven får undervisning i henhold til slik plan, alene eller i liten gruppe ved skolesenteret. Fravær vil bli ført på vanlig måte.

For unge som ønsker å ta fag som privatist, bistår skolesenteret med å utarbeide en plan som legger til rette for oppmelding til eksamen for privatister.

Det må på søknadsskjemaet opplyses om søkeren vil avlegge privatisteksamen eller følge undervisningen som elev i de fagene det er søkt om opptak til.

Sammen med inntaksvedtaket vil retten til fastsatt årstimetall i faget/fagene fremgå. Det samme gjelder retten til underveisvurdering og standpunktkarakter og eventuell rett til spesialundervisning.

Oppsummert

Skolesenteret melder fortløpende inn ledige plasser til seksjon for kvalitet, analyse og dimensjonering.

Seksjon for kvalitet, analyse og dimensjonering (inntakskontoret) kan ta inn elever i løpet av skoleåret ved ledige plasser.

Inntaksvedtaket vil i hovedsak bygge på opplysninger gitt i søknadsskjema og i vedlegg til søknadsskjema (jfr. punktene under):

A) Oppgitt mål om sluttkompetanse på angitt utdanningsprogram

B) Opplæringen skal i sin helhet gjennomføres på skolesenteret/Opplæringen skal periodevis gjennomføres på skolesenteret i samarbeid med den aktuelle skolen (hvor ungdommen har vært/er elev)

C) Inntaksvedtaket vil inneholde følgende opplysninger:

 • hvilke fag som skal tilbys for det programområdet og skoleåret det gjelder
 • eventuell rett til spesialundervisning
 • for elever som bare er periodevis på skolesenteret, skal uketimetallet og kompetansemål for perioden framkomme

D) For privatister skal frist for oppmelding til privatisteksamen framkomme

E) Inntaksvedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages til Fylkesrådmannen.

Har du spørsmål?

Kontakt Inntakskontoret på tlf. 51 51 69 00

Til toppen