UngInvest

UngInvest Rogaland er et fylkeskommunalt, praksisnært og styrkebasert opplæringstilbud for ungdom i alderen 16-21 år (24 år på sikt). 

Målet er å rekruttere og beholde ungdommene i videregående opplæring, slik at flere ungdommer kvalifiserer seg og blir attraktive for fremtidens arbeidsliv.  

Gjennom dialog med vekt på ungdommens styrker, bygges tillitsfulle relasjoner, og hver enkelt ungdom får tatt i bruk sitt potensiale. UngInvest skal motivere, avklare utdanningsvalg, gi påfyll i grunnleggende ferdigheter og trene sosiale og yrkesfaglige ferdigheter.  

UngInvest ønsker å bidra til at ungdommene får tro på seg selv og sine muligheter. Sammen med ungdommene skapes positive fremtidsbilder, hvor de har et vanlig liv, med jobb, egen inntekt og familie.  

UngInvest skal gi koordinerte tjenester, og samarbeider tett med videregående skoler, Oppfølgingstjenesten, NAV, arbeidsliv, de ulike fagseksjonene og PPT.  

Inntak

Inntak skjer kontinuerlig gjennom skoleåret. Det betyr at en elev eller lærling som står i fare for, eller slutter sitt skoleløp, skal kunne starte på senteret i løpet av få dager. Det legges til rette for et fleksibelt læringsløp, tilpasset den enkelte ungdom, på senteret eller i bedrift.  

Målgruppe

UngInvest jobber med ungdom som ikke er i videregående opplæring, eller som er i ferd med å slutte av et videregående løp. Ungdommene kan være usikre på utdanningsvalg, og trenger tid til avklaring og motivering. Noen trenger tettere oppfølging i enkelte fag, før de er klare for å fullføre skolen eller gå ut i arbeidslivet.  

Mange ungdommer har opplevd store eller små utfordringer i livet, som gjør at de ikke har klart å fokusere på utdanning. UngInvest samarbeider med ungdom som ønsker en ny retning i livet, og som er klare for å starte prosesser som bidrar til en positiv egenutvikling.  

For å sikre fleksibilitet, kan ungdommene være:

Kursdeltakere: Dette er ungdom som får tilpasset opplæring på UngInvest med ulike kompetansegivende kurs, uten eksamen. Målsettingen er å fylle på med grunnleggende kompetanse, finne interesser og motivere for ytterligere skolegang. Ungdommene bruker ikke av retten til vg-opplæring, og kan bruke inntil ett år til denne formen for avklaring.

Lærlinger/lærekandidater: Ungdom som ikke kan nyttiggjøre seg av vg3, eller som bryter kontrakt eller fagopplæring i skole, Ungdommen kan gå på UngInvest eller få oppfølging i bedrift en periode.

Samarbeidsungdom: Ungdom som har hele eller deler av opplæringen på UngInvest for en periode, som tilpasset opplæring. Elevene går på en ordinær videregående skole, men har behov for tettere oppfølging i enkelte fag. Opplæringen foregår i et nært samarbeid med hjemmeskolen.

Organisering

UngInvest ligger i Stavanger, Hillevåg. Vi søker samarbeid med næringslivet og skolene innen de fleste utdanningsprogram. I våre egne lokaler har vi verksted innenfor bygg, mekaniske fag (TIP), restaurant og matfag og ikt (skaperverksted/makerspace). 

UngInvest har 7 ansatte, i tillegg har oppfølgingstjenesten en støttefunksjon. Skoleåret 2019/20 vil det kunne gå mellom 20-30 ungdommer på UngInvest. Allerede 14. oktober skal senteret kunne ta imot noen av disse ungdommene. 

Vi prioriterer inntaket slik: 

De yngste som ikke går på skole 16-17 år

  • De som trenger litt ekstra tid for å finne veien videre
  • Ha evne til å nyttiggjøre seg et tilbud
  • Foresatte være involvert.
  • OT er/blir involvert 

Gjengangere som ikke går på skole mellom 18-21 år fra Stavanger/Sandnes

  • De som trenger å finne styrkene sine og har behov for veiledning over tid
  • Ha evnen til å nyttiggjøre seg et tilbud.
  • Foresatte bør være involvert.
  • OT er/blir involvert 

Ungdom som går på videregående skole, men som kan ha nytte av tilbudet i en periode fra Stavanger/Sandnes.

  • OT skal være med i prosessen.
  • Foresatte må være involvert

Søknadsprosessen 

En eventuell søknad drøftes med skolenes OT-veileder, som i etterkant tar kontakt med OT-veileder på UngInvest. OT-veileder UngInvest drøfter den eventuelle søknad internt i UngInvest. Er UngInvest det rette tiltaket for ungdommen, kommer UngInvest til skolen for et drøftingsmøte, der en kan snakke gjennom søknaden.   

For kursdeltakere drøftes en eventuell søknad mellom lokal OT-enhet/ NAV/foresatte og OT-veileder på UngInvest, OT-veileder fra UngInvest drøfter den eventuelle søknad internt i UngInvest.   

OT-veileder på UngInvest blir kontaktperson for ungdommene som starter opp.

Forarbeid

Skolen skal ha identifisert mestringsområder og kartlagt utfordringene til eleven. De skal ha oversikt over hvilke tiltak som er prøvd ut med suksess, og hva som ikke passer for eleven. Går ikke eleven i vgs er det OT eller NAV som skal kartlegge ungdommen.  

Samarbeid

Ungdommer som kommer fra en skole vil fremdeles ha tilhørighet til skolen, men vedkommende får en tilpasset opplæring på UngInvest. Hjemmeskolen har fremdeles opplæringsansvaret for ungdommen, og vurderingssituasjoner legges til hjemmeskolen så langt det lar seg gjøre, i et samarbeid med UngInvest. 

For mer informasjon kontakt:

Kari-Anne G. Johannessen
Leder UngInvest Rogaland
Telefon: 92017360

Inga Sandnes
OT-veileder UngInvest
Telefon: 97564477

Til toppen