Skolerute for skoleåret 2020-2021

Skoleåret har 190 dagar. Fylkeskommunen fastset nokre av desse. Resten er å finna på skolane sine heimesider.

I skoleruta for 2020-2021 gjeld følgjande som forskrift og kan ikkje endrast:

  • Første elevdag måndag 17. august
  • Haustferie veke 41 (5. - 9. oktober)
  • Vinterferie veke 9 (1.- 5. mars)

Det er også sett opp to felles planleggingsdagar. Datoane for desse gjeld førebels med atterhald om endring:

  • Felles planleggingsdag haust tysdag 10. november
  • Felles planleggingsdag vår onsdag 10. februar

Plassering av andre ferie- og fridagar samt plassering av siste skoledag gjer skolane fritt innanfor den ramma opplæringslova § 3-2 set: Opplæringa skal strekkje seg over minst 38 skoleveker innanfor ei ramme på 45 samanhengande veker i skoleåret.

Kvar skole legg si skolerute ut på heimesidene sine.

Til toppen