Skolerute for skoleåret 2019-2020 - Rogaland fylkeskommune

Skolerute for skoleåret 2019-2020

Skoleåret har 190 dagar. Fylkeskommunen fastset nokre av desse. Resten er å finna på skolane sine heimesider.

I skoleruta for 2019-2020 gjeld følgjande som forskrift og kan ikkje endrast:

  • Første elevdag måndag 19. august
  • Haustferie veke 41 (7. – 11. oktober)
  • Vinterferie veke 9 (24. – 28.februar)

Det er også sett opp to felles planleggingsdagar. Datoane for desse gjeld førebels med atterhald om endring:

  • Felles planleggingsdag haust tysdag 12. november
  • Felles planleggingsdag vår onsdag 12. februar

Plassering av andre ferie- og fridagar samt plassering av siste skoledag gjer skolane fritt innanfor den ramma opplæringslova § 3-2 set:  Opplæringa skal strekkje seg over minst 38 skoleveker innanfor ei ramme på 45 samanhengande veker i skoleåret.

Kvar skole legg si skolerute ut på heimesidene sine.

Til toppen