Ekstraordinære tilskudd til lærebedrifter i 2020 - Rogaland fylkeskommune

Ekstraordinære tilskudd til lærebedrifter i 2020

Rogaland fylkeskommune tilbyr ekstra stimuleringstilskudd for å sikre at lærlinger får gjennomført læretiden. Tilskuddet og ordningen skal bidra til flere lærekontrakter/opplæringskontrakter for å bidra til at lærlingene har en læreplass.

Målet med tiltaket og tilskuddet er å skaffe flere læreplasser, og sørge for at lærlinger og lærekandidater som er, eller som står i fare for å bli permitterte eller miste læreplassen, fortsatt skal ha en læreplass.

Hvem kan søke?

Målgruppene for tilskuddet er bedrifter som tidligere ikke har hatt lærlinger/lærekandidater eller allerede etablerte lærebedrifter som kan ta inn lærlinger/lærekandidater utover det det har gjort tidligere. 

Elever som går i Vg3 alternativ i skole er ikke omfattet av tilskuddet.

Søk om tilskudd

Søknader blir vurdert i tråd med kriterier, tiltaket som er beskrevet i søknaden og det totale beløpet det søkes om. Søknadsfristen er 15. september. 

Tilskuddet har ikke tilbakevirkende kraft, og gjelder kun for tiltak som settes i gang etter at søknaden er godkjent. 

Kriterier for å søke om tilskudd

 1. Økt lærlingtilskudd for hardt rammede lærefag 
  Godkjente lærebedrifter, opplæringskontor og kommuner i spesielt utsatte fagområder som er hardt rammet av Covid-19 situasjonen, kan søke om midler knyttet til lønnstilskudd eller opplæringstiltak. Dette gjelder for lærlinger og lærekandidater som allerede har lærekontrakt.
  Det forutsettes at det fortsatt er drift i virksomheten og at opplæring fortsatt er mulig.
  Tilskudd pr. kandidat: 80 000 kroner.
  ​​​​​
 2. Stimuleringsmidler til godkjente lærebedrifter/opplæringskontorer som kan overta lærlinger fra andre.
  Godkjente lærebedrifter, opplæringskontor og kommuner som kan overta lærlinger eller lærekandidater fra andre virksomheter, som er eller står i fare for å bli permitterte eller miste lærekontrakten. Det forutsettes at lærlingen eller lærekandidaten kan fortsette innenfor samme programfag.
  Tilskudd pr. kandidat: 50 000 kroner.
   
 3. Tiltak/støtteordninger som kan bidra til at permitterte kommer tilbake i arbeid
  Godkjente lærebedrifter, opplæringskontor og kommuner som har vært nødt til å permittere lærlinger eller lærekandidater i forbindelse med Covid-19 situasjonen, kan søke om støtteordninger for at permitterte skal komme tilbake i arbeid. Det kan være midler knyttet til lønnstilskudd eller opplæringstiltak. Det forutsettes at det fortsatt er drift i virksomheten og at opplæring fortsatt er mulig.
  Tilskudd pr. kandidat: 80 000 kroner.
   
 4. Tiltak/støtteordninger som kan bidra til å forlenge lærekontrakter og opplæringskontrakter (lærekandidat og praksisbrevkandidater)
  Godkjente lærebedrifter, opplæringskontor og kommuner som har hatt reduserte muligheter for å gi full opplæring i forbindelse med manglende oppdragsmengde, permitteringer osv. kan søke om midler til forlengelse av læreforholdet i inntil tre måneder.
  Tilskudd pr. kandidat pr. måned: 15 000 kroner. 
   
 5. Dekking av mellomlegg mellom lærlingetilskuddet og basistilskudd 2 for lærebedrifter som tar inn i lære personer som har brukt opp sin rett til videregående opplæring etter fullføring av Vg2 yrkesfag.
  Godkjente lærebedrifter, opplæringskontor og kommuner som tar inn lærlinger eller lærekandidater uten rett som ønsker å sluttføre sin utdanning. Gjelder kun for førstegangs fag-/svenne-/kompetansebrev.
  Tilskudd pr. kandidat: 40 000 kroner.
   
 6. Tiltak/støtteordninger knyttet til arbeidet med å formidle personer til læreplass og rekruttere lærebedrifter.
  Godkjente lærebedrifter, opplæringskontor og kommuner som vil bidra til å formidle personer til læreplass.
  Tilskudd pr. kandidat pr. måned: 15 000 kroner i inntil to måneder.
  (Ved signering av lærekontrakt utløses automatisk tiltak nr. 8)
   
 7. Rekruttere nye lærebedrifter
 • Opplæringskontorer som bidrar til å skaffe nye lære- eller medlemsbedrifter kan søke om tiltaksmidler.
 • Bedrifter som søker godkjenning som selvstendig lærebedrift.
 • Etablere godkjenning innenfor nye fag
  Tilskudd pr. ny lærebedrift/nytt fag: 30 000 kroner.
   
 1. Tiltak/støtteordninger som kan stimulere lokalt næringsliv eller opplæringskontorer til å senke terskelen/redusere risikoen ved å ta inn lærlinger og lærekandidater.
  Godkjente lærebedrifter, opplæringskontor og kommuner som signerer lærekontrakt eller opplæringskontrakt for kandidater med opplæringsrett kan søke om økt støtte.
  Tilskudd pr. kandidat: 50 000 kroner.
   
 2. Tiltak/støtteordninger for flere voksenlærlinger
  Godkjente lærebedrifter, opplæringskontor og kommuner som ønsker å ta inn flere voksenlærlinger kan søke om ekstra tilskudd.
  Tilskudd pr. kandidat: 30 000 kroner.

Søke tilskudd til stimulering av nye læreplasser 
Søknadsfrist er 15. september.

De som får innvilget tilskudd må rapportere om bruk av tilskudd og resultater. Dette er et krav fra Rogaland fylkeskommune. 

Bakgrunnen for det ekstra ordinære tilskuddet

Fag- og yrkesopplæringen har opplevd utfordringer med formidling av kvalifiserte søkere til læreplass knyttet til utbruddet av Covid-19 og tallet på permitterte lærlinger og lærekandidater er fremdeles for høyt. Situasjonen har resultert i at flere står uten tilbud om læreplass pr. september 2020. 

Tiltakene skal bidra til å skaffe flere læreplasser og for at lærlinger og lærekandidater som er, eller som står i fare for å bli permitterte eller miste læreplassen, fortsatt skal ha en læreplass.

 

 

Til toppen