Sentrale mottaks- og gjenvinningsanlegg for overskuddsmasser på Jæren

Som oppfølging av handlingsprogrammet til Regionalplan for massehåndtering på Jæren 2018-2040 (PDF, 9 MB) , mottok Rogaland fylkeskommune i 2019 støtte fra Miljødirektoratets tilskuddsordning «Klimasats – støtte til klimasatsing i kommunene», til å gjennomføre prosjektet «Sentrale mottaks- og gjenvinningsanlegg for overskuddsmasser på Jæren». Prosjektet ble lagt ut på anbud, og det er Norconsult, sammen med Haver Advokatfirma, som har fått tildelt oppdraget. Oppstartsmøte ble avholdt i mars, og sluttrapport skal etter fremdriftsplanen leveres innen utgangen av 2021. 

Formålet med prosjektet er å ferdigstille nødvendige forberedelser slik at ett eller flere sentrale mottaksanlegg for gjenbruk og gjenvinning av overskuddsmasser fra bygge- og anleggsprosjekter kan etableres på Jæren. Etablering av mottaksanlegget(ene) er ikke en del av dette oppdraget, men vil være neste steg etter prosjektet. Mer konkret skal prosjektet: 

  • Avklare mottaksanleggets hovedoppgaver og logistikk. 
  • Gjennomføre massebalanse- og markedsvurderinger for mottaksanlegget.  
  • Avklare areal for ett eller flere mottaksanlegg, inkludert størrelse og lokalitet. 
  • Avklare planprosesser, inkludert behovet for regulering 
  • Utarbeide en eller flere egnede eierskaps- og driftsmodeller 
  • Vurdere virkemidler for å oppnå optimal massehåndtering.  

Det skapes store mengder overskuddsmasser i regionen. Det vil kreve tett samarbeid og god koordinering mellom kommuner, utbyggere, entreprenører og råstoffprodusenter m. fl. for å få til en effektiv og hensiktsmessig forvaltning av disse ressursene i årene fremover. Det er avgjørende at det blir satt av tilstrekkelige arealer til massehåndtering. Rogaland Fylkeskommune ønsker å ta en koordinerende rolle i dette arbeidet og har derfor etablert et prosjekt som vil se på hva som skal til for å oppnå dette.