Vilkår for å få løyve - Rogaland fylkeskommune

Vilkår for å få løyve

Ønsker du å drive transport av varer eller personer mot betaling, trenger du løyve. Rogaland fylkeskommune har det administrative ansvaret for løyveordningene for drosje, selskapsvogn og ruteløyve.

Generelle vilkår

For samtlige løyvetyper gjelder følgende generelle vilkår:

 • Du må drive en fast og varig virksomhet i Norge.
 • Du må ha god vandel (politiattest.)
 • Du må ha tilfredsstillende økonomisk evne.
 • Du må ha tilstrekkelig faglig kompetanse.

Mer informasjon om "Forskrift om yrkestransport innenlands med motorvogn eller fartøy

Vilkår for drosjeløyve

 • Attester som viser god vandel og økonomisk evne, deriblant bekreftet tilsagn om garanti, må bli lagt fram innen søknadsfristen utløper. 
 • Vitnemål som bekrefter nødvendige faglige kvalifikasjoner må bli lagt fram innen løyvetildeling blir foretatt. 
 • Attester som legges ved kan ikke være eldre enn tre måneder. 
 • Søkere som har søkt løyve tidligere må sende ny søknad.

Endringer i regelverket fra 1. juli 2020

Fra 1. juli 2020 vil en rekke nye endringer i yrkestransportregelverket som gjelder drosjenæringen tre i kraft.

Hovedtrekkene i lovendringene er:

 • Oppheving av behovsprøvingen og driveplikten
 • Gi fylkeskommunene mulighet til å tildele enerett for drosjetransport i kommuner med innbyggertall og befolkningstetthet under en viss terskelverdi. For 2020 er denne terskelverdien 20 000 innbyggere og en befolkningstetthet under 80 per km2.
 • Videreføre kravet om drosjeløyve, men lempe på løyekravene ved å fjerne kravet om fagkompetanse.
 • Fjerne kravet om garanti for løyvehaver.
 • Begrense løyveperioden til 10 år.
 • Oppheve sentraltilknytningsplikten og innføre krav om loggføring av drosjeturer.
 • Innføre fagkompetansekrav for drosjesjåfører og krav om førerkort i klasse B i minst 2 år før tildeling av kjøreseddel.
 • Justere fylkeskommunenes hjemmel for å stille miljøkrav til kommunegrenser, ikke løyvedistrikt.
Til toppen