Drosjeløyve - Rogaland fylkeskommune

Drosjeløyve

Et drosjeløyve gir innehaveren rett og plikt til å drive persontransport utenfor rute med motorvogn registrert for høyst åtte sitteplasser, i tillegg til førersetet.

I særlige tilfeller kan løyvemyndigheten gi tillatelse til å drive drosjetransport med motorvogn registrert for høyst 16 sitteplasser, i tillegg til førersetet.

Drosjeløyve er behovsprøvd. Det vil si at det er fylkeskommunen som utsteder drosjeløyver etter en vurdering av behovet for drosjeløyver i det aktuelle distriktet. Dersom et løyve blir ledig som følge av dødsfall eller oppsigelse, har søker med minst to års ansiennitet som fulltids drosjesjåfør i løyvedistriktet fortrinnsrett til det ledige løyvet.

For utlysning av nye løyver er det løyvemyndigheten i det enkelte løyvedistrikt som avgjør på hvilke vilkår tildelingen skal finne sted.

Endringer i regelverket fra 1. juli 2020

Fra 1. juli 2020 vil en rekke nye endringer i yrkestransportregelverket som gjelder drosjenæringen tre i kraft.

Hovedtrekkene i lovendringene er:

  • Oppheving av behovsprøvingen og driveplikten
  • Gi fylkeskommunene mulighet til å tildele enerett for drosjetransport i kommuner med innbyggertall og befolkningstetthet under en viss terskelverdi. For 2020 er denne terskelverdien 20 000 innbyggere og en befolkningstetthet under 80 per km2.
  • Videreføre kravet om drosjeløyve, men lempe på løyekravene ved å fjerne kravet om fagkompetanse.
  • Fjerne kravet om garanti for løyvehaver.
  • Begrense løyveperioden til 10 år.
  • Oppheve sentraltilknytningsplikten og innføre krav om loggføring av drosjeturer.
  • Innføre fagkompetansekrav for drosjesjåfører og krav om førerkort i klasse B i minst 2 år før tildeling av kjøreseddel.
  • Justere fylkeskommunenes hjemmel for å stille miljøkrav til kommunegrenser, ikke løyvedistrikt.
Til toppen