Fylkesveger - Rogaland fylkeskommune

Fylkesveger

Fylkeskommunen er den største vegeieren i Rogaland og har ansvar for rundt 85 prosent av det overordnede vegnettet i fylket.

Fylkesvegene i Rogaland er viktige i fylkets samlede transportsystem, og utgjør til sammen 
2 500 kilometer med fylkesveg. Fra 1. januar 2020 overtar vi ansvaret for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av fylkesvegene. Dette er en del av regionreformen.

Standarden på fylkesvegnettet er ofte dimensjonerende for vegtransporten og mulighetene for å utnytte fylkets samlede transportsystem. Fylkesvegnettet omfatter veger av svært ulik karakter, og har store variasjoner i standard, funksjon og trafikkmengde.

Lokalt ivaretar fylkesvegene mange transportfunksjoner, og vegnettet er viktig både for nærings-, personbil-, kollektiv-, gang- og sykkeltrafikk.

Hvilke veger er fylkesveg?

Du finner oversikt over de ulike vegene i et eget vegkart. Du kan se på fargen på vegnummeret for å skille hva som er riksveger, fylkesveger og kommunale veger. Riksveger har grønne vegnummerskilt, fylkesveger har hvite vegnummerskilt, mens kommunale veger ikke har vegnummer på kartet.

Investeringer

Til sammen 1,8 milliarder kroner, inkludert bompenger og andre tilskudd, gikk til drift/vedlikehold og investeringer på fylkesvegnettet i 2018. Rundt 744 millioner kroner ble brukt til drift/vedlikehold (inkludert ferjedrift) og rundt 1,05 milliarder kroner til investeringer.

Vi har gjennom vedtatte areal- og transportplaner lagt til grunn et årlig investeringsnivå i de ulike delene av fylket, som igjen er grunnlag for de årlige budsjettprioriteringene.

Til toppen