Samordnet areal- og transportplanlegging

Samordning av bolig-, areal- og transportplanlegging gir oss mer attraktive byer og tettsteder.

Forventninger til planleggingen

Kommunene skal legge til rette for en effektiv arealbruk i overordnede kommuneplaner. Det betyr at det kommunale planarbeidet skal bidra til å redusere veksten i bilbruk og andelen reiser med kollektivtransport, på sykkel og til fots.

Fortetting er et virkemiddel

Fortetting og transformasjon av områder i byer og tettsteder står sentralt i en samordnet areal- og transportplanlegging. Anbefalingen er at kommunene lager fortettingsanalyser for sine sentrumsområder. Dette er spesielt viktig fordi utbygging som tar i bruk ubebygde arealer ofte vil komme i konflikt med nasjonale mål som omdisponering av dyrka mark, bevaring av biologisk mangfold og reduksjon av transportvekst.

Lovverk, nasjonale og regionale føringer

Plan- og bygningsloven er den viktigste loven for langsiktig planlegging. Den er likevel generell når det gjelder faglige hensyn som må tas, og til hvordan det skal planlegges. Se mer i § 1-1-Lovens formål og § 3-1, Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven.

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig- areal- og transportplanlegging skal stå sentralt i all planlegging. Retningslinjene peker på at

  • Arealbruken skal styres mot fortetting. Vi må bygge tettere for å få flere mennesker og aktiviteter inn på allerede bebygd areal. 
  • Kollektivtilbudet bedres, og det skal legges bedre til rette for å gå og sykle. 
  • Bil skal ikke være den eneste løsningen. Tiltak mot biltrafikken skal tas i bruk. 

Samordnet bolig, areal og transportplanlegging er viktig og bærende i de fire regionale planene som berører bolig, areal og transport i Rogaland. 

Kompakt sentrumsutvikling i by og distrikt

Hovedvekten av by- og tettstedsveksten bør være konsentrert rundt sentrum og knutepunkt i kollektivsystemet. For å nå målene om bedre kollektivtilbud og nullvekst i biltransport, er det en forutsetning at samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging står sentralt i all planlegging.

Tap av areal utgjør et stort miljøproblem. Fortetting av areal er derfor også viktig i distrikter og spredtbygde områder. Dette er for å unngå økt utslipp fra transport, og samtidig ivareta landbruks-, natur-, landskapsverdier. Mindre tettsteder må ikke minst tilrettelegge for at flere kan gå og sykle i sentrumsområdene.

Sentrumsområdene skal videreutvikles som viktige arenaer for handel og kultur, boliger og arbeidsplasser – og skal utnytte sin plassering og tilgjengelighet i dagens og fremtidig kollektivsystem.

Nye boliger bør ligge sentralt

Vi forventer at det legges opp til høy arealutnytting i sentrumsnære områder, og at det stilles krav om både minimum og maksimum bebygd areal (BYA).

Nybygging av boliger bør være leiligheter, siden Rogaland har en betydelig overdekning av eneboliger Det er i dag nærmere 200 000 boliger i Rogaland. Av disse er nesten 60 prosent eneboliger. Samtidig ser vi at den høye andelen aleneboende på (37% i 2017) vil fortsette å øke, blant annet som følge av eldrebølgen.  

Parkeringspolitikk er et viktig virkemiddel

Vi forventer at det legges opp til en parkeringspolitikk i by- og tettstedsentrene som bidrar til å begrense bilbruken og redusere parkering på gateplan (overflateparkering). Vurder heller bruk av  parkeringkjeller/hus og krav om maksimum antall parkeringsplasser. Det anbefales at det lages en samlet oversikt over eksisterende og planlagte parkeringsplasser for å vurdere parkeringsdekningen i planområdet.

Relevante dokumenter

Relevante lenker

Nasjonal transportplan fra regjeringen.no

Arealplanlegging fra miljøkommune.no

Tiltakskatalog for transport og miljø fra tiltak.no

Stedsutvikling fra regjeringen.no

Veileder: Parkering - virkemidler og effekter fra Transportøkonomisk institutt

Til toppen