Rett lokalisering av næringsareal

Næringsarealer har ulike egenskaper i størrelse, utforming og nærhet til befolkning. Samtidig har næringsvirksomheter ulike krav når de skal etablere seg. 

Rett virksomhet på rett sted 

I de regionale areal- og transportplanene legges det opp til at næringsvirksomhet i Rogaland skal lokaliseres i næringsområder etter prinsippet om «rett virksomhet på rett sted». Last ned retningslinjer for næringsareal fra kolonnen på høyre side. 

Dette innebærer å tilrettelegge for at næringsvirksomhet lokaliseres i områder som har de rette areal- og transportegenskapene til virksomhetens behov. Samtidig skal samfunnet oppnå effektiv arealbruk, god tilgjengelighet, og styrket grunnlag for miljøvennlig transport og by-/tettstedsutvikling.

ABC-metoden 

  1. Virksomheter med mange besøkende og/eller ansatte i forhold til arealbehovet, som primært har persontransport, og som har stor betydning for en positiv sentrumsutvikling - lokaliseres i by- og tettstedssentre, og med best mulig tilgjengelighet for gange, sykling og kollektivtransport.

Finans og eiendom, handel, privat tjenesteyting, kontorvirksomheter, overnatting, servering og kultur er eksempler på denne type næringsvirksomhet

  1. Virksomheter med middels omfang av ansatte og besøkende i forhold til arealbehovet og middels potensiale for miljøvennlig transport, lokaliseres innenfor by- og tettstedsstrukturen, og med muligheter for gange, sykling og kollektivtransport. Håndverk og arealkrevende handel er aktuelle eksempler på denne type virksomhet.
  2. Virksomheter med stort arealbehov og færre besøkende/ansatte i forhold til arealet, høy bilavhengighet og liten betydning for sentrumsutvikling, lokaliseres utenfor tettsteder og med god tilgjengelighet til hovedvegnettet. Virksomhet innen transport, industri, lager og engros er aktuelle eksempler.

Det er også en god del virksomheter i fylket som er avhengig av å ligge nært sjø - både store og små. Tilgangen på sjønære næringsareal, kai og mulighet for sjøveis transport, er også nødvendig for disse.

Relevante dokumenter

Til toppen