Lokalisering av handelsetablering i sentre

Den regionale planbestemmelsen i Regionalplan for Jæren og Regionalplan for Haugalandet er et lokalt og regionalt verktøy for å beholde og styrke handelsaktivitet i etablerte by- og tettsteder. 

Bestemmelsen skal også sikre effektiv arealbruk som muliggjør miljøvennlige transportvalg i tråd med nasjonale mål. Bestemmelsen gir rammer for kommunalt planarbeid som skal bidra til å lokalisere nye og utvidede handelstilbud innenfor etablerte sentrumsområder.

Med noen spesifiserte unntak skal all etablering eller utvidelse av handel skje i områder vist med sentrumsformål i kommuneplan eller kommunedelplan. Ved motstrid gjelder planbestemmelsen foran kommunale planer som er vedtatt før den regionale planbestemmelsen. Fylkeskommunen kan likevel etter søknad fra kommunen gi samtykke til ramme- eller byggetillatelser i strid med planbestemmelsen. Samtykke kan gis der tiltaket er forenlig med formålet med den regionale planbestemmelsen.

For mer informasjon om saksgang ved samtykke, last ned vedlegg på høyre side. 

I løpet av 10 år skal den regionale planbestemmelsen innarbeides i de kommunale arealplanene, samtidig som bestemmelsens formål skal sikres ivaretatt gjennom en felles regional praktisering av reglene.

Planbestemmelsen har tre formål

  • Den skal bidra til å styrke eksisterende sentre og tettsteder. Handel er et sentralt element for å skape aktivitet og attraktivitet, og er dermed trekkplaster også for at andre publikums- og besøksrettede virksomheter skal lokaliseres i sentrene.
  • Bestemmelsen skal videre bidra til en effektiv arealbruk, med særlig vekt på å unngå en utflytende by- og tettstedsstruktur. Mulighetene som ligger i den eksisterende bystrukturen skal altså utnyttes godt. 
  • Det tredje elementet er at bestemmelsen skal legge til rette for miljøvennlige transportvalg, ved at tilgjengelighet via kollektivtransport eller sykkel og gange blir bedre når mange funksjoner samles i senterområdene. 

I sum skal dette bidra til å styrke sentrenes posisjon, og å unngå byspredning og bilavhengighet.

Unntak fra kravet om senterlokalisering

Det er gitt noen muligheter for unntak fra kravet om senterlokalisering. Dette gjelder i hovedsak nærbutikk (1000m2) og nærservice (500m2), samt varegrupper som er særskilt plasskrevende som kan etableres i, eller i nær tilknytning til boligområder.

For mer informasjon om dette og andre unntak, last ned vedlegg på høyre side. 

Handelsanalyse

Regionalplan Jæren har utdypende retningslinjer til temaet senterstruktur og handel. Her stilles det krav om handelsanalyse til planer som legger til rette for forretningsvirksomhet. Kravet gjelder ikke kommunesentrene, men både for kommunedel-/lokalsentre og områder for de spesifikke plasskrevende varegruppene. 

Regional metodikk for handelsanalyse er utviklet, og hovedinnholdet presentert for kommunene i eget seminar. Materialet er foreløpig ikke ferdigstilt, men vil bli distribuert når det er ferdig bearbeidet.

Relevante dokumenter

Relevante lenker

Regional planbestemmelse i plan- og bygningsloven § 8-5

Til toppen