Kvalitet i bomiljø

Et godt bomiljø består av en rekke forskjellige kvaliteter som påvirker folks trivsel og livskvalitet. 

Trivsel og livskvalitet 

Det kan være kvaliteter knyttet til selve boligen, uteoppholdsarealet eller nærmiljøet. Det handler om boligens planløsning, funksjonalitet og estetiske utforming. Trivsel og kvalitet i bomiljø påvirkes også av hvordan uterommene er utformet og i hvilken grad området vi bor i oppleves som trygt, har grønne lunger, trygge forbindelser og et godt privat og offentlig tjenestetilbud.

Variasjon i boligmassen med en balansert fordeling mellom mindre og større boenheter er også av betydning. Dette vil bidra til en mer variert befolkningssammensetning som igjen vil skape større stabilitet og mindre flytting enn i boligområder med en overvekt av små leiligheter.

Nærhet mellom boligen vår og viktige hverdagsfunksjoner som skole, arbeid, lege, butikk osv. betyr mye for vår mulighet til å være aktive og sosiale i hverdagen. Det samme gjelder i hvilken grad det lokale aktivitets- og tjenestetilbudet regnes som variert og attraktivt i forhold til innbyggernes behov. Kvaliteter i nærmiljøet er særlig viktig for mennesker som av ulike årsaker (som økonomi, funksjonsnedsettelse og lignende) har lav mobilitet. 

Forventninger til planleggingen 

Kommuneplanens samfunnsdel

Grunnlaget for god bokvalitet legges i kommuneplanen. Samfunnsdelen bør ha klare mål og strategier for kommunens langsiktige boligpolitikk og hvilke bokvaliteter kommunen ønsker å ivareta for sine innbyggere. Det er i tillegg sentralt at arealdelen gjenspeiler og følger opp den politikken som uttrykkes i samfunnsdelen.

Når det gjelder bokvalitet på områdenivå avhenger dette i stor grad av at kommunens utbyggingsmønster er basert på prinsippene om samordnet bolig, areal og transport. Stikkordet er nærhet, det vil si at så mange som mulig enkelt kan gå, sykle eller kjøre buss mellom boligen sin og viktige reisemål i hverdagen. Et kompakt utbyggingsmønster i og rundt tettstedene er også avgjørende for å skape et godt nok befolkningsgrunnlag for å ivareta gode kollektivløsninger og et variert tilbud av tjenester og handel. Dette bidrar igjen til økt trivsel og flere sosiale møteplasser.

Innbyggere som er stolte av og opplever tilhørighet til nabolaget sitt er viktig for et hvert nærmiljø. Stolthet og tilhørighet skapes først og fremst gjennom folks deltagelse og opplevelse av deres omgivelser. Dette er igjen nært forbundet til det bygde miljøet og de kvaliteter, eventuelt manglende kvaliteter, dette har.

Konkret vil planretningslinjer og bestemmelser som ivaretar et helsefremmende bomiljø være en viktig forutsetning. Dette kan være krav og retningslinjer som forebygger kriminalitet, luft- og støyforurensing og sikrer luft, lys, utsikt, rekreasjon, lek, trygghet, estetikk osv. Vern og aktiv bruk av kulturminner kan også fungere som et sentralt virkemiddel for å styrke folks stedsidentitet og tilhørighet til sitt lokalsamfunn. Det er også viktig at folk får god informasjon og mulighet til å påvirke planarbeid i sitt nabolag på et så tidlig tidspunkt som mulig. Da må planarbeidet varsles på andre måter enn det som er minstekravet i plan- og bygningsloven.

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel, områdeplaner og detaljreguleringsplaner bør ha bestemmelser og retningslinjer for utforming av ny bebyggelse og uteområder. De bør legge vekt på estetisk kvalitet som forholder seg til stedets struktur og eksisterende bygningsmiljø. Det må legges til rette for gode trafikkløsninger som ivaretar myke trafikanter. Videreutvikling av grønnstruktur som forbinder bebygde områder med natur- og friluftsområder rundt tettsteder er også viktig. 

Det er viktig at alle boligområder også får nærhet til gode og tilgjengelige frilufts-, natur- og lekeområder i sitt nærområde. Det bør i tillegg gis bestemmelser om vedlikehold og bevaring av gamle hus og bygningsmiljøer.

Veileder for bomiljø og kvalitet 

Rogaland fylkeskommune har flere regionale planer der bokvalitet er konkretisert gjennom retningslinjer for videre oppfølging i kommunal plan. I tillegg er det utarbeidet en eksempelsamling og veileder som gir mer detaljert veiledning med hensyn til hvordan god bokvalitet konkret kan ivaretas.

Relevante dokumenter

Til toppen