Jordvern

Jordvern handler om å ta vare på arealer til matproduksjon i dag, og for kommende generasjoner.

Bærekraftig forvaltning av jordressurser

Matsikkerhet, sammen med mål om landbruk over hele landet, økt verdiskaping og bærekraftig landbruk, er fire hovedmål i norsk landbrukspolitikk. Jord er en ikke fornybar ressurs, og jordvern gjennom arealplanleggingen er avgjørende for å nå nasjonale mål. 

Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Byutviklingen i Rogaland er preget av et stort antall spredt lokaliserte byer og tettsteder. Tettstedene har i stor grad blitt etablert i og ved fruktbare landbruksområder. Når veksten har skutt fart, har dette skjedd på tilgrensende landbruksarealer. 

Kommuner og fylkeskommuner har et ansvar om å følge opp det nasjonale målet om å redusere omdisponering av dyrka mark. Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging har stor betydning for hvordan vi disponerer jordressurser. 

Regionale areal- og transportplaner bidrar til jordvern

Areal- og transportplaner bidrar indirekte til sterkere jordvern, ved at behovet for nye arealer reduseres. Samtidig skal bebygde områder bli utnyttet på en bedre måte, ved at vi prioriterer byutvikling i eksisterende sentre, knutepunkt og kollektivakser. Nedenfor kan du lese hvordan vi ivaretar landbruksområder i våre fire regioner: 

Jæren

Regional plan for Jæren bruker «langsiktig grense mot landbruksområder». Dette er et grep for å beskytte viktige jordbruksarealer mot omdisponering. Et tidsperspektiv på flere tiår fremover skal bidra til å holde klare grenser mellom bebygde områder og landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF-områder).  

Haugalandet

Regional plan for Haugalandet viser kjerneområder for landbruk. I retningslinjene til planen er det føringer for hvordan kommunene skal ivareta jordvern og bevare landbrukets naturgrunnlag i sin forvaltning av kjerneområder og LNF-områder.

Ryfylke

Regional plan for Ryfylke definerer ikke kjerneområde for landbruk eller langsiktig grense for landbruk rundt tettsteder. Kommunene er oppfordret til å fastsette langsiktig utviklingsretning og-/eller en langsiktig grense mellom tettsteder og landbruksområder i kommuneplanens arealdel.

Dalane

I Dalane-regionen vil hensyn til jordbrukets produksjonsareal bli tema i den kommende planen.

Regionale og nasjonale føringer

Ved behandling av nasjonal jordvernstrategi i 2015, vedtok Stortinget nytt mål om å redusere omdisponeringen av dyrka mark. Frem til 2020 er målet å gradvis redusere årlig omdisponering ned til 400 dekar på landsbasis.

De siste 10 årene har gjennomsnittet i Rogaland vært en årlig omdisponering på cirka 1200 dekar. Det tilsvarer rundt 1/3 av målet på landsbasis i 2020. Nær 80 % av omdisponeringen skjer på Jæren, som er fylkets største og mest verdifulle jordbruksområde.

Relevante lenker

Jordloven

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Jordvern fra Fylkesmannen i Rogaland

Jordvern fra regjeringen.no

Til toppen