Utviklingsplan for Rogaland - regional planstrategi 2021–2024

12 Endringer i planporteføljen

12.1 Nye planer og strategier

Regionalplan for kompetanse

Behov for koordinering og samarbeid blant regionale kompetanseaktører og næringsliv. Fylkeskommunen får et større ansvar for kompetansepolitikken gjennom regionreformen. Opplæringsoppgaver i integreringsfeltet kan inngå.

Regionalplan for kulturminner

Fylkeskommunen er regional planmyndighet og sektormyndighet for kulturminner med særlig ansvar for å ivareta nasjonale og regionale kulturminneverdier. For kommunene har fylkeskommunen også en viktig veilederrolle. Med regionreformen får regionalt nivå tilført flere oppgaver og det er identifisert behov for tydeligere føringer på kulturminnefeltet.

Mobilitetsstrategi

Strategien skal fremme og strukturere arbeidet for miljøvennlige og helsefremmende reisevaner. Målet er å gjøre det lettere for de som bor i tettbygde strøk å klare seg uten privateid bil. Strategien skal supplere samferdselsstrategien.

Strategi for areal- og kraftkrevende virksomhet

Det er behov for økt kunnskap og overordnede føringer for avveiinger knyttet til næringslivets klima- og miljøfotavtrykk. Dette gjelder flere næringer som har særskilte behov, som behov for store arealer, høy strømeffekt, eller hvor samfunnssikkerhet setter begrensninger for lokalisering. Et regionalt planarbeid kan omfatte både lokalisering av ny virksomhet, med mål om lavest mulig konfliktnivå, og strategier samordnet med utvikling av strømnettet. Målet er å få arbeidsplasser til Rogaland, samtidig som miljøulemper og inngrep begrenses. Dersom kunnskapsinnhentingen viser at det er behov for føringer, som skal legges til grunn for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen, skal det utarbeides en regional plan.

Strategi for integrering

Fylkeskommunen har nylig overtatt oppgaver på integreringsfeltet. Det pågår en dialog med kommuner og andre samfunnsaktører om hvordan disse løses best. Deler av disse oppgavene vil inngå i revidering av folkehelseplanen eller den nye kompetanseplanen. Det vil også være hensiktsmessig med en strategi som gir et overblikk over saksfeltet, og omfatter de oppgavene som ikke hører naturlig inn under annet planverk.

Strategi for matregionen Rogaland

En matstrategi for Rogaland utarbeides som et samlende og overbyggende styringsdokument. Relevante virkemidler og satsinger fra RP landbruk, RP sjøareal og strategi for bioøkonomi samordnes og inngår i strategien. De tre nevnte dokumentene utgår som egne styringsdokument i sin nåværende form. Det kan bli behov for supplerende strategier på mer spesifikke områder. Aktivt arbeid fra disse styringsdokumentene videreføres i påvente av den nye strategien.

Strategi for livskraftig naturmiljø

Naturmangfoldet trues av arealinngrep, som nedbygging og nydyrking. Dette er prioritert nasjonalt og internasjonalt, men ivaretas stykkevis og delt i eksisterende planverk og i de enkelte utbyggingssakene. Det er behov for en strategi som sikrer at fylkeskommunen ivaretar naturmangfoldloven i sin saksbehandling, og for ivaretakelse i regional planlegging. Dersom forarbeidet viser at det er behov for at dette ivaretas i en regional plan, vil det skje gjennom en revidering av Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning (UTE-planen).

12.2 Revidering og utvikling av eksisterende planverk

Regionalplan for kultur revideres. Tar opp i seg RP Museum og RP Bibliotek

Revideres på grunn av nye kulturmelding og nye stortingsmeldinger for sektoren som kommer som oppfølgingen av denne, bla. for idrett, barne- og ungdomskultur, museer, og for kulturminnefeltet. I tillegg får fylkeskommunens nye oppgaver særlig innen kulturminnevern, men også enkelte på enkelte områder innen idrett og kulturelle og kreative næringer som følge av regionreformen.

Regionalplan for massehåndtering slås sammen med byggeråstoffplanene for Jæren og Ryfylke. Prinsippene utvikles for hele fylket

Bedre utnytting av fylkets byggeråstoffer og en mer miljøvennlig masseforvaltning er viktige tema i alle deler av Rogaland. Et prioritert tiltak i massehåndteringsplanen er å gjøre prinsippene om sirkulær økonomi og gjenvinning av masser gjeldende for hele Rogaland. Det er avgjørende å ha et regionalt perspektiv når det gjelder masseforvaltning. Dette kan bidra til bedre koordinering og utnyttelse av ressurser, og mer forutsigbare rammer for uttak av byggeråstoff.

Regionalplan for folkehelse revideres og slås sammen med Fylkesdelplan for universell utforming. Deler av Fylkesdelplan for inkluderende samfunn kan inngå

Regionalplan for folkehelse revideres og sentrale elementer i Fylkesdelplan for universell utforming inngår. Universell utforming inngår i den nasjonale satsingen på aldersvennlige samfunn. Dette hører inn under folkehelseparaplyen og vil bli dekket i en revidering av folkehelseplanen. Deler av inkluderingsplanen som omhandler høy alder og funksjonsnedsettelse kan inngå.

Regionalplan for energi og klima revideres, blir Regionalplan for klimaomstilling

Regionalplan for energi og klima videreutvikles og samordnes med Regionalplan for klimatilpasning. Klimaomstilling er et prioritert innsatsområde som skal hensyntas i hele planporteføljen. Regionalplan for klimaomstilling skal gi en overordnet og samlende overbygging med mål og strategier for regionens utvikling samt fylkeskommunens egne aktiviteter innen tematikken klima og energi. Det kan bli aktuelt med delstrategier som grenser mot temaer som grønn næringsutvikling og energiproduksjon.

Fylkesdelplan for Preikestolområdet revideres. Lysefjorden foreslås innlemmet i planområdet

Fylkesdelplan for Preikestolområdet revideres. Lysefjorden foreslås innlemmet i planområdet. Deler av området nord for Lysefjorden er foreslått vernet som nasjonalpark. Det er usikkert når verneprosessen kommer i gang, og hvilke synergier det vil være mellom planarbeidet og verneprosessen. Planarbeidet vil i hovedsak utsettes til avgjørelsen om nasjonalpark foreligger. Det kan likevel være nyttig at den regionale dialogen er i gang. I samråd med kommunen og andre aktører vil fylkeskommunen opprette en prosjektorganisasjon og dermed en formell arena for dialog og vil kunne starte arbeid med kunnskapsinnhenting i 2021. Det innebærer en begrenset oppstart av planarbeidet i første halvdel av planstrategiperioden.

Samferdselsstrategi

Strategien er retningsgivende for fylkeskommunens arbeid med transport og mobilitet og utvikling av regionale areal- og transportplaner. Siktemålet er at samferdselsstrategien og regionale areal- og transportplaner er samordnet og utgjør en helhet. For å sikre at strategien er oppdatert i henhold til nasjonale styringssignaler innenfor sektoren skal dokumentet revideres parallelt med rulleringen av Nasjonal transportplan, aktuell for perioden 2022-2033.

Mindre revidering av Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning (UTE-planen)

Planen revideres for å oppdatere kartet over regionale friluftsområder.

Regional plan for vannforvaltning i vannområde Rogaland

Revidering pågår; ny plan ventes vedtatt i 2021. Vannforvaltningsplanene i hele landet følger en felles syklus for revidering, forankret i vannforskriften. Planarbeidet følger en felles statlig fremdriftsplan. Neste revidering skal etter planen ha oppstart i 2024.

 

12.3 Planer og strategier som utgår som egne dokument

Fylkesdelplan for kystsonen

Planen er utdatert og dermed misvisende på flere områder. Gitt kompleksiteten og den raske utviklingen er ikke dagens plan egnet som forvaltningsverktøy. Det har kommet en ny nasjonal veileder for planlegging i sjøområder. De statlige planretningslinjene revideres nå, og det foreslås å forsterke det lokale selvstyret. Fylkesrådmannen vil følge med på effekten av de nye føringene, og på dette grunnlag vurdere behov for en ny regionalplan for kystsonen frem mot neste planstrategi. 

Fylkesdelplan for inkluderende samfunn

Det foreslås at de sentrale elementene i planen ivaretas i annet planverk, som revidert folkehelseplan og den nye regionalplanen for kompetanse. Integreringsfeltet får økt fokus ved overføring av oppgaver gjennom regionreformen. Samtidig er det helt nødvendig med tverrsektoriell forankring. Tema som ikke innlemmes i annet planverk, som bosetting av flyktninger, kan ivaretas i en egen strategi for integrering (omtalt ovenfor). Planen avvikles.

Regional plan for transportkorridor Vest

Planen er ivaretatt gjennom reguleringsarbeid og føringene er snart vedtatt i kommunale reguleringsplaner. Planen avvikles.

Fylkesdelplan for samferdsel

Er allerede erstattet av samferdselsstrategien. Den er utdatert og ikke i bruk. Den avvikles nå på formelt vis.

RP Næringsutvikling

Erstattes av Strategi for næringsutvikling og innovasjon, som overtar som overordnet styringsdokument for regional næringsutvikling.

Regional plan for landbruk

Erstattes av strategi for matregionen Rogaland.

Regional plan for sjøareal havbruk

Erstattes av strategi for matregionen Rogaland.

Bioøkonomistrategi

Erstattes av strategi for matregionen Rogaland.

Akvakulturstrategien

Er utdatert og avvikles.

Regional plan for bibliotek

Går inn i Regionalplan for kultur.

Regional plan for museum

Går inn i Regionalplan for kultur.

Fylkesdelplan for universell utforming

Går inn i Regionalplan folkehelse.

Regional plan for byggeråstoff i Ryfylke og Fylkesdelplan for byggeråstoffer på Jæren

Utgår som egne plandokument etter at innholdet er blitt inkludert i Regionalpan for massehåndtering.

 

12.4 Regionalt viktige interkommunale planer

Interkommunal kommunedelplan for Forus (IKDP Forus)

I 2014 startet kommunene Stavanger, Sandnes og Sola arbeid med en interkommunal kommunedelplan for Forus (IKDP Forus). Forus er et samlet næringsområde fordelt på tvers av de tre kommunene, men har stor regional betydning. Gjennom felles og helhetlig planlegging har kommunene hatt mål om å tilrettelegge for et attraktivt og bærekraftig næringsområde «som spiller på lag med resten av storbyområdet». Det interkommunale planarbeidet er nå i gang igjen etter et opphold. Fylkeskommunen legger til grunn at det interkommunale plansamarbeidet fører frem til vedtatt plan, basert på de grundige forberedelsene som er gjort og gode plangrep som er blitt utviklet over lang tid. Fylkeskommunen deltar og bidrar videre i prosessen. Dersom det skulle være nødvendig, vil vi kunne støtte kommunene i fullførelsen av dette regionalt viktige planarbeidet. Dette kan være hensiktsmessig dersom gjennomføringsevnen svikter med hensyn til framdrift eller samarbeid.

Interkommunal plan for utbyggingsrekkefølge for boligarealer i Haugesundsområdet  

I Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sitt vedtak om Regionalplan for areal og transport på Haugalandet ble Haugesund, Karmøy og Tysvær kommuner oppfordret til å utarbeide en interkommunal plan med utbyggingsrekkefølge for arealer disponert til boligbygging. Planen skal ta utgangspunkt i gjeldende kommuneplaner og fastlegging av utbyggingsrekkefølge skal bl.a. legge vekt på stedsutviklingshensyn, bedre utnyttelse av infrastruktur og potensial for miljøvennlig reisemønster. Kommunene har startet samarbeid om innledende analyser. Det forventes at prosessen gjennomføres i denne planperioden og samordnes med kommuneplanarbeidet.

Felles plan for næringsområdene på Norheim og Raglamyr

Norheim og Raglamyr næringsområder omfatter ca 1.000 daa på grensen mellom Haugesund og Karmøy. Til tross for områdets regionale betydning, størrelse og sentrale beliggenhet, er det ikke en avklart, felles strategi for områdenes langsiktige utvikling. En av hovedstrategiene i Regionalplan for areal og transport på Haugalandet for å bidra til etableringsattraktivitet er å samordne utvikling av disse næringsområdene. Kommunene skal samarbeide om en felles plan som bygger på målene og strategiene i regionalplanen. Det forventes at prosessen prioriteres i denne planperioden og samordnes med kommuneplanarbeidet.

 

12.5 Endringer i planporteføljen - tabell

Endringer i planporteføljen - tabell
Vurdering Dokument Hovedansvar
Ny Regionalplan for kompetanse Opplæring
Ny Regionalplan for kulturminner Kultur og næring
Ny Mobilitetsstrategi Samferdsel
Ny Strategi for areal- og kraftkrevende virksomhet Regionalplan
Ny Strategi for naturmiljø og naturmangfold  Regionalplan
Ny Strategi for integrering Opplæring
Ny Strategi for matregionen Rogaland. Tar opp i seg relevante temaer fra RP landbruk, RP sjøareal havbruk og bioøkonomistrategi.  Kultur og næring
Pågår Regionalplan for vannforvaltning. Forventet vedtak 2021. Følger statlig styrt revideringssyklus, med oppstart av neste revidering i 2024.  Regionalplan
Pågår Strategi for næringsutvikling og innovasjon. Forventet vedtak des. 2020. Kultur og næring
Revideres Regionalplan for energi og klima. Videreutvikles som RP klimaomstilling Regionalplan, kultur og næring 
Revideres Regionalplan for kultur revideres.  Kultur og næring
Revideres Regionalplan for massehåndtering revideres og tar opp i seg byggeråstoffplanene for Jæren og Ryfylke. Regionalplan
Revideres Utvikle og slå sammen Regionalplan for folkehelse med Fylkesdelplan for universell utforming og deler av Fylkesdelplan for inkluderende samfunn Regionalplan
Revideres Fylkesdelplan for Preikestolområdet. Planområdet foreslås utvidet til hele Lysefjorden.  Regionalplan
Revideres Samferdselsstrategi Samferdsel
Revideres Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning. Mindre redigering for å oppdatere kart. Regionalplan
Videreføres Regionalplan for Haugalandet Regionalplan
Videreføres Regionalplan for Ryfylke Regionalplan
Videreføres Regionalplan for Dalane Regionalplan
Videreføres Fylkesdelplan for vindkraft Regionalplan
Videreføres Regionalplan Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei (Heiplanen) Kultur og næring
Videreføres Strategi for små vannkraftverk Regionalplan 
Videreføres Jordvernstrategi for Rogaland  Regionalplan
Videreføres Regionalplan for klimatilpasning.  Regionalplan
Videreføres Regionalplan for Jæren 2050.  Regionalplan
Utgår Regionalplan for museum (går inn i kulturplanen) Kultur og næring
Utgår Regionalplan for bibliotek (går inn i kulturplanen) Kultur og næring
Utgår Fylkesdelplan for byggeråstoffer på Jæren (går inn i massehåndteringsplanen) Regionalplan
Utgår Regional plan for byggeråstoffer i Ryfylke (går inn i massehåndteringsplanen) Regionalplan
Utgår Fylkesdelplan for universell utforming (går inn i folkehelseplanen) Regionalplan
Utgår Fylkesdelplan for et inkluderende samfunn (går inn i folkehelseplanen) Kultur og næring
Utgår Fylkesdelplan for kystsonen (utgår) Regionalplan
Utgår Fylkesdelplan for Samferdsel 2008-2019 (utgår) Samferdsel
Utgår Regionalplan for Transportkorridor vest (utgår) Samferdsel
Utgår Regionalplan for næringsutvikling 2011–2020 (utgår) Kultur og næring
Utgår Akvakulturstrategi (utgår) Kultur og næring

 

Til toppen