Prosess, høring og kunnskapsgrunnlag for Utviklingsplan for Rogaland 2021-2024

Utviklingsplanen skal utarbeides i samarbeid med aktører som blir berørt av planarbeidet. Høringen er en viktig del av medvirkningen. 

Prosess

Dette notatet og saksfremlegget gjør rede for prosessen og medvirkningen som ledet til Utviklingsplan for Rogaland, inkludert vurderinger av planporteføljen. 

Kunnskapsgrunnlag 

Kunnskapsgrunnlaget beskriver status i Rogalandssamfunnet. Denne rapporten utgjør hoveddelen i kunnskapsgrunnlaget:

Bærekraftig utvikling i Rogaland – utfordringer og muligheter

Fylkeskommunale rapporter:

Nasjonale føringer og forventninger: 

Høring og høringskonferanse

Utviklingsplanen ble sendt på høring 12. mai, med høringsfrist 15. august. Kommuner som ba om utvidet frist til politisk behanding i august og september fikk det innvilget. Vi mottok 31 høringsinnspill, fra kommuner i alle deler av Rogaland, statlige etater, frivillige organisasjoner, med mere. 

Disse dokumentene gjør rede for høringsinnspillene og vår behandling av dem. 

Høringskonferansen ble gjennomført digitalt 12. juni 2020. Det var rundt 80 personer som fulgte konferansen direkte. Deltakerne representerte blant annet kommunene i Rogaland, statlige etater, næringsforeninger og frivillige organisasjoner.

Til toppen