Smart spesialisering - Rogaland fylkeskommune

Smart spesialisering

Hva er vi allerede gode på i Rogaland og hvilke næringer kan vi spesialisere oss på i framtiden? 

Grundige analyser danner kunnskapsgrunnlaget for Rogalands strategi for smart spesialisering som vil hjelpe oss finne svar på hva vår region skal satse på. 

Smart spesialisering handler om at politiske beslutningstakere, næringsliv, innbyggere og forskere spiller på lag for å sikre en konkurransedyktig nærings-, innovasjons- og utdanninspolitikk, basert på regionens unike fortrinn. Smart spesialisering skal fremme fornyelse og omstilling og gir regionale myndigheter verktøy til å stimulere utvikling av næringsmuligheter.

Omstilling

Senter for Innovasjonsforskning (Universitetet i Stavanger og NORCE) har i samarbeid med Rogaland fylkeskommune gjort grundige analyser av privat sektor i fylket, og dermed er første steget tatt for å få laget en strategi for smart spesialisering i Rogaland. Analysene identifiserer områder hvor Rogaland har gode forutsetninger for å lykkes, med utgangspunkt i hvilken næringsstruktur og kompetanse vi allerede har i regionen.

Smart spesialisering er en metode for regional næringsutvikling, hvor regionen fremmer fornyelse og omstilling gjennom å identifisere og utnytte muligheter for framtidig konkurranseevne. Smart spesialisering skal skape innovasjon gjennom nye kombinasjoner av eksisterende kunnskap, ferdigheter og kompetanse. Det handler om teknologi og kompetanseoverføring.

Målet er å lage en smart spesialiseringsstrategi for Rogaland som skal være klar ved utgangen av 2020. Fylkestinget vedtok i desember 2019 strategiens mål og visjoner. Strategien skal utvikles og gjennomføres i samarbeid med alle offentlige og private aktører i regionen som ønsker å bidra til at regionen i framtiden vil være robust og omstillingsdyktig.  Smart spesialisering kobler sammen politikkområdene næringsutvikling, innovasjon, forskning og utvikling (FoU) og kompetanse.

Innovasjonspolitikk

En smart spesialiseringsstrategi er et nytt konsept for innovasjonspolitikk, og skal fremme effektiv bruk av offentlige investeringer i forskning og utvikling. En slik strategi vil imøtekomme behovet for forskningsdrevet innovasjon i næringslivet og utnytte fylkets fortrinn og særpreg til vekst og utvikling. Strategien skal være dynamisk, med muligheter for å gjøre nødvendige endringer basert på forskningsbaserte evalueringer og politiske vedtak underveis.

Næringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune vil lede prosessen med å lage en bredt forankret strategi- og prioriteringsprosess, og deretter legge til rette for at regionen så effektivt som mulig kan realisere prioriteringer og mål i strategien ved hjelp av tilgjengelige virkemidler.

EU har siden 2013 arbeidet med en politikk for smart spesialisering, hvor regioner identifiserer områder hvor de har unike forutsetninger for å utvikle konkurranseevne. Målet er at myndigheter, universitetene og næringslivet kan samles om en strategi og koordinere innsatsen for å virkeliggjøre ambisjonene.

Metode for næringsutvikling

Norske fylker som velger å bruke metoden, får ikke økonomisk støtte til arbeidet, men vil i større grad kunne bli foretrukket som partnere i større prosjekter finansiert av EU. Kommunal- og moderninseringsdepartementet (KMD) oppfordrer fylkeskommunene til å bruke smart spesialiseringsmetoden. Høsten 2018 lanserte KMD den nasjonale S3-veilederen Smart spesialisering som metode for regional næringsutvikling, spesielt tilpasset det norske regionale forvaltningsnivået. Rogaland fylkeskommune var sammen med representanter fra andre fylker og KMD med på å utforme veilederen.

Analyseresultater

Her finner du resultatene fra analysene for Smart spesialisering Rogaland.

Presentasjon fylkestinget 30. april 2019 

Framdriftsplan:

  • Analyser, mål og visjoner for Rogalands strategi for smart spesialisering ble politisk behandlet i november-desember 2019, og vedtatt i fylkestinget 10. desember 2019. 
  • Saksdokumenter og protokoll
  • Våren 2020: Oppdagelser og prioriteringer
  • Høst 2020: Interaktiv skriving og aktiv høring
  • Desember 2020: Strategi skal vedtas i fylkestinget
Til toppen