Regionalplan for Jæren 2050 - høring av planens fase to - Rogaland fylkeskommune

Regionalplan for Jæren 2050 - høring av planens fase to

Klikk for stort bildeIllustrasjon: Berit Sømme

Regionalplan for Jæren 2050 er sendt på høring. Frist for høringsinnspill er 20. juni 2020.

Høringsinnspill

Din høringsuttalelse sendes til:

E-post: firmapost@rogfk.no
Høringsfrist: 20. juni 2020.
Merk emnefelt med: «Regionalplan Jæren 2050 – høring fase to»

Innsendte høringsinnspill

Planens hensikt

  • Hensikten med Regionalplan for Jæren 2050 er å bidra til en bærekraftig og endringsdyktig region gjennom samordnet bolig, areal- og transportplanlegging i de ti kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Strand, Time, Klepp, Hå, Gjesdal og Kvitsøy.
  • Planarbeidet innebærer en revidering av regionalplanen fra 2013 og har vært delt i to faser. Første del av Regionalplan for Jæren 2050 ble vedtatt i Fylkestinget 12. juni 2019. I fase 1 ble de overordnede målene og strategiene for den nye regionalplanen lagt. Les mer om første fase av planarbeidet
  • Fase to av planarbeidet har blitt gjennomført i 2019 – 2020 og innebærer revidering av regionalplanens retningslinjer på flere områder. Det er arbeidet fra denne fasen som nå er på høring. Detaljert oversikt over hva som er på høring finnes i tabell på side to i høringsdokumentet.
  • Last ned høringsdokumentet (PDF, 33 MB). Din høringsuttalelse sendes til firmapost@rogfk.no innen 20. juni 2020. Merk at det kun er tema og endringer som beskrevet på side to i plandokumentet som er på høring i fase to fram til 20. juni 2020. Resterende tema ble behandlet ved hovedhøringen i 2019.

Regionalplan for Jæren 2050 - fase to

Arbeidet i fase to følger opp vedtaket fra fase en av Regionalplan Jæren 2050, som ble vedtatt i fylkestinget 12. juni 2019. Arbeidet i fase to har pågått i 2019/2020 og har hatt som mål å videreutvikle de operative virkemidlene i regionalplanen. Det vil si planenes retningslinjer og faglige råd på en rekke områder som berører samordnet bolig, areal og transportplanlegging, og planens visjon om en bærekraftig og endringsdyktig region.

Planen som nå er sendt på høring inneholder vurderinger, oppdaterte retningslinjer og ny kapitteltekst knyttet til følgende tema:

  • Store handelsenheter på Forus (kapittel 5.3.4)
  • Gjenværende arealreserve fra Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren (kapittel 5.4.1)
  • Stedsforming og bokvalitet (kapittel 6.1-6.3)
  • Regional blågrønn struktur (kapittel 7.1)
  • Landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF) (kapittel 7.2)
  • Andre justeringer av tekst og retningslinjer (se tabell side to i høringsdokumentet)

Medvirkning

Regionalplan Jæren er et resultat en lang og bred prosess med deltakelse fra kommuner, statlige myndigheter, private aktører, organisasjoner og privatpersoner. Dette gjelder også arbeidet som har blitt gjennomført i fase to av planarbeidet. For de ulike temaene som planarbeidet har vurdert har det blitt organisert arbeidsgruppemøter med representanter fra kommune, stat, næringsliv og sivilsamfunn. Alle temaene er også drøftet med ordførerne fra kommunene innenfor planområdet, gruppeledere fra fylkestinget, fylkesmannen og representanter fra Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet. Sammen utgjør disse styringsgruppen for Regionalplan Jæren.

I løpet av høringsperioden vil planen også presenteres for kommunestyrer, ulike foreninger og næringsfora. Ta kontakt med prosjektleder Erik Cockbain dersom du vil vite mer om medvirkningsopplegget.

Politisk behandling

Fylkesutvalget vedtok å legge planen ut på høring i møte 17. mars 2020. I forbindelse med deres behandling ble det vedtatt noen endringer i planens retningslinjer. Disse endringene er innarbeidet i plandokumentet som ligger ute til høring. Se vedtaket fra fylkesutvalget.

Saksframlegg og bakgrunnsnotat

Det er utarbeidet bakgrunnsnotater for de fem hovedtemaene som er vurdert i arbeidet med fase 2 av regionalplanen i 2019/2020. Sammen med saksframlegget til fylkesutvalget gir bakgrunnsnotatene et godt grunnlag for å forstå plantemaene som nå er på høring.

Flere bakgrunnsdokumenter fra planarbeidet, inkludert konsulentrapporter, kan du se under kunnskapsgrunnlaget.

Til toppen