Regionalplan for vannforvaltning 2022-2027 - Rogaland fylkeskommune

Regionalplan for vannforvaltning 2022-2027

Arbeidet med oppdatering av gjeldende regionalplan for vannforvaltning er nå startet opp. Det jobbes i første del av 2019 med å utarbeide et planprogram og et dokument som beskriver hovedutfordringene.

Formålet med planarbeidet er at vi skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet.

Den oppdaterte planen skal gjelde for perioden 2022-2027, og skal avløse gjeldende plan (se under).

Det er laget en nasjonal fremdriftsplan for arbeidet. Det legges opp til to formelle høringer i planperioden, med to dokumenter per høring:

 1. På høring fra 4. april - 4. juli 2019
  • Planprogram
  • Hovedutfordringer i vannregionen
    
 2. På høring fra 1. juli - 31. desember 2020
  • Forslag til oppdatert regional vannforvaltningsplan
  • Forslag til oppdatert regionalt tiltaksprogram

Oppstartsvedtak

Følg med på vannforvaltningens egen hjemmeside: Vannportalen Rogaland.

Vedtatt regionalplan for vannforvaltning for vannregion Rogaland (2016-2021). Vedtatt plan er gjeldende ut 2021, og kommuner, vannområder og andre følger opp planen med gjennomføring av ulike typer tiltak, beskrevet i tiltaksprogrammet.

Til toppen