Forslag til planprogram - Regionalplan for Preikestolen og Lysefjordområdet

Innholdsfortegnelse

 1. 1 Innledning
 2. 2 Regionalplan for Preikestolen og Lysefjordområdet
  1. 2.1 Bakgrunn for planarbeidet
  2. 2.2 Planarbeidet
 3. 3 Preikestolen og Lysefjordområdet
  1. 3.1 Beskrivelse av Lysefjordområdet
   1. 3.1.1 Natur og landskap
   2. 3.1.2 Områdets attraktivitet som reisemål
   3. 3.1.3 Vannkraftproduksjon og energiknutepunkt
 4. 4 Rammer og føringer for planarbeidet
  1. 4.1 Nasjonale forventninger til regional planlegging
  2. 4.2 Nasjonale mål
  3. 4.3 Utviklingsplan for Rogaland - Regional Planstrategi 2021-2024
  4. 4.4 Regionale planer og strategier
   1. 4.4.1 Fylkesdelplan for Preikestolområdet
   2. 4.4.2 Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning
   3. 4.4.3 Regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei (Heiplanen)
   4. 4.4.4 Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke
   5. 4.4.5 Regionalplan for klimaomstilling
   6. 4.4.6 Regionalplan for vannforvaltning for Rogaland vannregion 2022-2027
   7. 4.4.7 Regionalplan for kulturmiljø
   8. 4.4.8 Nærings- og innovasjonsstrategien for Rogaland
   9. 4.4.9 Matstrategien for Rogaland
  5. 4.5 Verneområder og områder av nasjonal interesse
   1. 4.5.1 Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA)
   2. 4.5.2 Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane og Frafjordheiane landskapsvernområde
   3. 4.5.3 Naturreservater
   4. 4.5.4 Øvrige områder med nasjonale verneverdier
 5. 5 Planprosess, organisering og deltakelse
  1. 5.1 Politisk organisering
  2. 5.2 Administrativ organisering
  3. 5.3 Deltakelse og medvirkningsprosesser
  4. 5.4 Framdriftsplan
 6. 6 Aktuelle plantemaer
  1. 6.1 Kulturmiljø, natur- og landskap
   1. 6.1.1 Kulturmiljø
   2. 6.1.2 Natur- og landskap
  2. 6.2 Næringsvirksomhet
   1. 6.2.1 Reiselivsnæringen
   2. 6.2.2 Andre næringsinteresser
   3. 6.2.3 Regionale ringvirkninger reiseliv
  3. 6.3 Friluftslivsinteresser
  4. 6.4 Tilkomstveier og trafikk til Lysefjordområdet
  5. 6.5 Innbyggere og bolyst
  6. 6.6 Folkehelse og universell utforming
 7. 7 Planavgrensning
 8. 8 Planens konsekvenser - Konsekvensutredning
Til toppen