Regionalplan for kulturmiljø

Strandgravfeltet ved Hå gamle prestegård Elisabeth Tønnesen Rogaland fylkeskommune lager ein Regionalplan for kulturmiljø, som vil vise kulturarven i fylket og sjå på korleis denne kan utviklast, bevarast og formidlast i framtida. 

Planen – kort oppsummert

Den endelege planen skal gje ein oversikt over kulturarven i fylket, og gje mål og føringar for den regionale kulturmiljøpolitikken.  Ein plan inneheld både oversikt over kulturarv og kulturmiljø, mål, planretningslinjer og eit handlingsprogram som viser planlagde tiltak.

Fylkeskommunen er regional planmyndigheit og sektormyndigheit for kulturminne, med særleg ansvar for å ivareta nasjonale og regionale kulturmiljøverdiar. For kommunane har fylkeskommunen og ei viktig rettleiarrolle.

Ein plan skal legge føringar for regional og kommunal planlegging og verksemd, samt at den kan legge til rette for samarbeid og utvikling med andre aktørar. Kulturmiljøvern skjer i samspel mellom det offentlege, eigarar, næringsliv og organisasjonsliv. 

Planprogram

Planprogrammet setter føringar for vidare planarbeid. Planprogrammet har vert på høyring og er endeleg vedtatt i fylkesutvalet 08.06.2021.

Planprogram juni 2021 (PDF, 2 MB)

Innspel til høyringa blir tatt med vidare i planarbeidet, og det er planlagt vidare involvering og medverking.

Mål for planarbeidet

I planprogrammet er det foreslått mål for planarbeidet, og overordna mål for kva endeleg plan skal innehalde og gjere, dette er ikkje mål for endeleg plan, men for sjølve planarbeidet.

Regionalplan for kulturmiljø skal:

  • Definere og gje tydelege føringar for regionale kulturmiljøverdiar og interesser.
  • Samordne ressursar og verkemidlar blant aktørane
  • Samle og formidle informasjon om kulturmiljø og kulturmiljøvern i Rogaland, og vurdere behov for utvikling av kunnskapsgrunnlag og oversikter
  • Gjere greie for utfordringar i feltet, og sjå på løysingar
  • Legge regional kulturmiljøpolitikk for framtida, og avvege og konkretisere nasjonale og internasjonale føringar og forventingar til det regionale nivået

Fylkesrådmannen foreslår og fem overordna tema for planarbeidet, desse temaa vil vere gjennomgåande i planarbeidet, for utgreiing og kunnskapsinnhenting og gje grunnlag for endeleg plan.

Organisering og framdriftFrå verkstaden i Stavanger Karl Emil Sødergren

Planarbeidet styrast av fylkeskommunen, med innspel og medverking frå kommunar, museum og organisasjonar på kulturmiljøfeltet. I tillegg vil vi involvere andre relevante aktørar, som reiseliv eller andre som tar vare på eller bruker kulturarven.

Det er oppretta ei politisk styringsgruppe med representantar frå fylkeskommunen og kommunane og ei prosjektgruppe med representantar frå fylke, kommune, museum og det frivillige. Sjå medlemmer her. 

Vidare arbeid

I tråd med framdriftsplanen skal endeleg plan på høyring vår og sommar 2022, med mål om endeleg vedtak av plan hausten 2022.

Sommaren 2021 vil vi gjera innleiande utgreiing og kunnskapsinnhenting, og planlegga vidare arbeid.

Haust 2021 og vinter 2022 vil det vera involvering og medverking. Særskilt ynskjer vi å involvere og informera kommunane om arbeidet med regionale interesser, kulturmiljø og landskap. Vi ynskjer og å arrangere fleire opne seminar/møter med ulike tema i planen, som:

  • Kulturmiljø og berekraft, stadutvikling, klima og næring
  • Regionale interesser og kulturarv
  • Kunnskap og kompetanse, bygningsvern, fartøyvern, arkeologi, kulturminne i kommunane
  • Formidling av kulturmiljø

Innhald og dato er ikkje endeleg bestemt. Det blir sendt ut eige invitasjonsbrev til seminar i september.

Informasjon

Fylkesrådmannen sender periodisk ut informasjon og invitasjonar på epost, send epost til kristian.valen@rogfk.no om du ynskjer å få tilsendt epostar.

Ta gjerne kontakt om de lurer på noko.

Til toppen