Regionalplan for kulturmiljø - Rogaland fylkeskommune

Regionalplan for kulturmiljø

Klikk for stort bildeStrandgravfeltet ved Hå gamle prestegård Elisabeth Tønnesen Rogaland fylkeskommune har starta opp arbeidet med Regionalplan for kulturmiljø. Oppstart blei vedtatt i fylkestinget 16.Juni 2020. Forslag til planprogram er behandla i fylkesutvalet den 16. februar 2021, og er no sendt på høyring. 

Planen – kort oppsummert

Den endelege planen skal gje ein oversikt over kulturarven i fylket, og gje mål og føringar for den regionale kulturmiljøpolitikken.  Ein plan inneheld både oversikt over kulturarv og kulturmiljø, mål, planretningslinjer og eit handlingsprogram som viser planlagde tiltak.

Fylkeskommunen er regional planmyndigheit og sektormyndigheit for kulturminne, med særleg ansvar for å ivareta nasjonale og regionale kulturmiljøverdiar. For kommunane har fylkeskommunen og ei viktig rettleiarrolle.

Ein plan skal legge føringar for regional og kommunal planlegging og verksemd, samt at den kan legge til rette for samarbeid og utvikling med andre aktørar. Kulturmiljøvern skjer i samspel mellom det offentlege, eigarar, næringsliv og organisasjonsliv. 

Forslag til planprogram er sendt på høyring, med frist 15.04.2021.

Forslag til planprogram januar 2021 (PDF, 2 MB) 

Fylkeskommunen vil gjerne ha innspel til sjølve planprogrammet, og det er og mogleg å gje innspel til vidare arbeid.  

I høyringsperioden ynskjer fylkeskommunen å vere i kontakt med viktige aktørar på feltet. Det blir arrangert eit ope digitalt informasjonsmøte, Her vil det vere mogleg å stille spørsmål og vite meir om planarbeidet. I tillegg vil fylkeskommunen arrangere 5 høyringsmøte. På grunn av smitteomsyn vil desse vere digitale via teams.

Digitalt informasjonsmøte

Høyringsmøte i regionane:

I høyringsmøta vil fylkeskommunen informere om planarbeidet, og det vil vere god tid til å gje munnlege merknader og stille spørsmål. Høyringsmøta er organisert etter regionar fordi det gir aktørar lokalt moglegheit til å snakke saman, og høyre frå andre. Regionale eller nasjonale aktørar kan sjølv velje kva møte dei vil delta i, og det er høve til å velje fritt om du ikkje er ledig når «din» region har møte.

I tillegg til dette kan fylkeskommunen sette opp særskilte møter eller orientere om arbeidet til aktørar etter avtale. Ta kontakt med prosjektleiar om det er aktuelt.

Seinare i prosessen vil vi arrangere andre møter knyt til tema område eller liknande. Send epost til prosjektleiar om du ynskjer å bli informert om andre møter.  

Høyring

Dersom de har innspel og merknader til høyring av planprogram kan de sende det på epost til firmapost@rogfk.no, merk e-posten med «regionalplan for kulturmiljø», eller sende brev til:

Rogaland fylkeskommune

Postboks 130 sentrum

4001 Stavanger

Kva ynskjer vi innspel til?

Vi ynskjer innspel og merknader til forslag til planprogram i høyringsperioden. Planprogrammet legger føringar for vidare arbeid og endeleg plan. Innspel til planprogram vil bli tatt med og vurdert mot endeleg fastsetting av planprogram. I tillegg kan det og bli gitt merknader eller innspel til vidare arbeid mot endeleg plan.

Til dømes kan vi gjerne få innspel til viktig kulturarv og kulturmiljø, måtar å auke kompetanse og kunnskap, merknader til kva din kommune, organisasjon eller museum synast er viktig i planarbeidet eller liknande merknader.

Mål for planarbeidet

I planprogrammet er det foreslått mål for planarbeidet, og overordna mål for kva endeleg plan skal innehalde og gjere, dette er ikkje mål for endeleg plan, men for sjølve planarbeidet.

Regionalplan for kulturmiljø skal:

  • Definere og gje tydelege føringar for regionale kulturmiljøverdiar og interesser.
  • Samordne ressursar og verkemidlar blant aktørane
  • Samle og formidle informasjon om kulturmiljø og kulturmiljøvern i Rogaland, og vurdere behov for utvikling av kunnskapsgrunnlag og oversikter
  • Gjere greie for utfordringar i feltet, og sjå på løysingar
  • Legge regional kulturmiljøpolitikk for framtida, og avvege og konkretisere nasjonale og internasjonale føringar og forventingar til det regionale nivået

Fylkesrådmannen foreslår og fem overordna tema for planarbeidet, desse temaa vil vere gjennomgåande i planarbeidet, for utgreiing og kunnskapsinnhenting og gje grunnlag for endeleg plan.

KulturmiljøKlikk for stort bildeKulturmiljøet Skudeneshavn Øyvind Malmin

Kulturminne er etter Kulturminnelova spor etter menneskeleg verksemd i vårt fysiske miljø. Dette er både arkeologiske, automatisk freda kulturminne, og nyare tids kulturminne. Kulturminnevernet strekker seg frå dei fyrste steinalderbuplassane i Rogaland til nyare tids bygg/anlegg, kulturlandskap og fartøyvernet.

Omgrepet kulturmiljø er foreslått av regjeringa som nytt samleomgrep for omgrepa «kulturminne, kulturmiljø og landskap», og vil bli brukt i den regionale planen.

Kulturmiljø er ein ressurs i berekraftig utvikling. Kulturmiljø bidrar til bustadattraktivitet og god og berekraftig utvikling, og er i aktiv bruk i næringslivet i Rogaland, særleg innanfor reiselivet. Kulturmiljøvern er del av klima og miljøforvaltninga, og planen vil ha eit klimaperspektiv.  

Organisering og framdrift

Planarbeidet styrast av fylkeskommunen, med innspel og medverking frå kommunar, museum og organisasjonar på kulturmiljøfeltet. I tillegg vil vi involvere andre relevante aktørar, som reiseliv eller andre som tar vare på eller bruker kulturarven.

I høyringsperioden har alle moglegheit til å gje innspel.

Det er oppretta ei politisk styringsgruppe med representantar frå fylkeskommunen og kommunane og ei prosjektgruppe med representantar frå fylke, kommune, museum og det frivillige. Sjå medlemmer her.Klikk for stort bildeFrå verkstaden i Stavanger Karl Emil Sødergren  

Hausten 2020 blei det arrangert to innspelsverkstadar. Desse, samt arbeid i prosjektgruppe, styringsgruppe og i fylkeskommunen, er grunnlag for planprogrammet som er på høyring.   

I høyringsperioden er det planlagt å drive medverking og å informere gjennom digitale møter.

Eit planprogram er ein plan for planarbeidet. Planprogrammet legg rammene for planarbeidet og kva ein må kartleggje i forkant av sjølve planen.

Etter at planprogrammet er endeleg vedtatt vil det bli arbeida vidare med planen innanfor rammene satt i planprogrammet. Sjølve planen er tenkt ferdigstilt og sendt på høyring i 2022.

Slik er det særleg to opne høyringstidspunkt i planprogrammet, høyring av planprogram og høyring av ferdig plan. I tillegg til dette vil fylkeskommunen drive kunnskapsinnhenting og planlegging i samarbeid med andre aktørar.

Ta gjerne kontakt om de lurer på noko.

Til toppen