Kulturfylket Rogaland 2024 - 2036, Regionalplan for kultur

Illustrasjonsbilde for regionalplan for kultur - Klikk for stort bilde Elisabeth Tønnessen Regional kulturplan skal peke ut den langsiktige retningen for kulturfylket Rogaland i et tolvårsperspektiv fra 2024 til 2036.

Rogaland fylkeskommune har startet arbeidet med å revidere regionalplan for kultur som skal avløse den gjeldende planen, Regional kulturplan 2015-2025.  

Tidslinje for planarbeidet

Framdriftsplan, aktueltsaker og milepæler i arbeidet med ny regional kulturplan kan du lese mer om i vår tidslinje for planarbeidet

Formål

Formålet med planarbeidet er å peke ut den langsiktige retningen for kulturfylket Rogaland i et tolvårsperspektiv fra 2024 til 2036.  Det skal formuleres en regional kulturpolitikk i tråd med Rogaland fylkeskommunes visjon Bærekraftig utvikling og sterke fellesskap i hele Rogaland. Fylkestinget skal vedta den endelige planen høsten 2024. 

Planen skal peke på målsetninger, strategier og handlingsplan for fylkeskommunens egen forvaltning og tjenesteproduksjon innenfor kulturfeltet. Den skal i tillegg løfte fram felles mål og satsingsområder i samarbeid med kommunene, staten og profesjonelle og frivillige kulturaktører i Rogaland.  

Hvem skal planen gjelde for?

Den endelige planen skal være et styringsdokument for administrasjon og folkevalgte i Rogaland fylkeskommune og avklare forventninger til fylkeskommunens ansvar og oppgaver på kulturfeltet samtidig som den skal formulere mål og satsningsområder på tvers av forvaltningsnivåene i fylket. 

Medvirkning

Utformingen av planen vil skje gjennom bred medvirkning fra kulturaktører i hele Rogaland.

Planen har tre hovedmålgrupper som vil bli trukket med i planarbeidet:  

 1. Regionale institusjoner, organisasjoner og andre regionale kulturaktører.  
 2. Kommunene i Rogaland, som samarbeider med Rogaland fylkeskommune på en rekke arbeidsområder innen kulturfeltet.  
 3. Nasjonale og statlige aktører som har betydning for Rogaland fylkeskommunes kulturvirksomhet.  

Innhold i regional kulturplan

Kulturplanen skal dekke hele det kulturpolitiske feltet med unntak av det som hører hjemme i arbeidet med Regionalplan for kulturmiljø

Innenfor disse feltene har Rogaland fylkeskommune en tjenesteproduksjon:  

 • museum  
 • bibliotek  
 • idrett og fysisk aktivitet  
 • frivillighet 
 • kulturtilbud barn unge (DKS/UKM).  
 • kulturtilbud eldre (spaserstokken) 
 • det institusjonelle og det frie kunstfeltet: 
  - musikk 
  - dans, teater og andre sceniske uttrykk 
  - visuell kunst  
  - litteratur  
  - film  

I tillegg blir det flere plantema som går på tvers av fagområdene. Disse vil bli definert i den videre planprosessen.

Politisk kulturplanråd

Fylkesutvalget behandlet oppstartssak for regional kulturplan i sitt møte 5. april. I samme møte ble det politiske kulturplanrådet vedtatt:

 • Asle Rafdal (AP) 
 • Sandra Skarholm (SP) 
 • Terje Hetland (H) 
 • Kristoffer Birkedal FrP 
 • Martin Nese Johnsen (Ungdommens fylkesråd) 
 • Atle Lunde (Fylkesrådet for funksjonshemmede) 
 • Oddrun Rangnes (Eldrerådet)  

Varamedlemmer: Bjørg Tysdal Moe (KrF), Unni Fuglestad (V), Susanne Heart (MDG) og Monika Kvilhaugsvik (SV), Ida Heggen Saltveit (Ungdommens fylkesråd), Mette Meland Aske (Fylkesråd for funksjonshemmede) og Ranveig Bærheim (Eldrerådet). 

Kunnskapsgrunnlag

Les mer om resultater fra norsk kulturindeks, norsk idrettsindeks og kulturundersøkelser for Nord-Jæren 2021 som utgjør et kunnskapsgrunnlag for planarbeidet, sammen med tidligere og gjeldende planer. 

Til toppen